اثر کود اوره و اوره پوشش دار گوگردی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای


در حال بارگذاری
۷ آذر ۱۳۹۶
Doc
1MB
116
338 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

اثر کود اوره و اوره پوشش دار گوگردی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای در منطقه دامغان

به منظور بررسی اثر کود اوره و اوره پوشش دارگوگردی بر روندرشد و عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای به صورت قالب دو طرح  بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کود اوره در چهار سطح ۰ و۵۰،۱۰۰، ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار  و کود اوره پوشش دار گوگردی در چهار سطح ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰کیلو گرم در هکتار،  در سال زراعی۹۱-۹۲ در منطقه دامغان (روستای سلطانیه) انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان دادکه کود اوره پوشش دار گوگردی تاثیرمعنی داری بر روی وزن خشک برگ و درصد ازت برگ در سطح یک درصد و اثرمعنی داری بر روی وزن خشک ساقه، وزن بلال، عملکرد دانه وعملکرد خشک کل در سطح ۵ درصد داشته است. استفاده از کود اوره پوشش دار گوگردی در تیمار ۱۰۰ و ۱۵۰ با ۳۸.۶۶ گرم بیشترین وزن خشک برگ را به خودشان اختصاص دادند. با استفاده از کود مذکور، در تیمار کودی ۱۰۰ کیلوگرم با ۳۰.۳۵ گرم بیشترین تاثیر را دارد . تیمار کودی با ۱۵۰ کیلوگرم، این کود با ۱۶.۳۳ گرم بیشترین وزن بلال را به خود اختصاص داده است.بیشترین تعداد بلال در تیمار کودی ۱۵۰ کیلوگرم با ۴۳۲.۶۶ دانه می باشد.

بیشترین وزن هزار دانه در تیمار کودی صفر و ۱۵۰ کیلوگرم کود اوره پوشش دارگوگردی به ترتیب با ۴.۶۳و ۴.۶۶ به دست آمد، این کود در تیمار کودی ۱۰۰ کیلوگرم با ۱۳۹.۶۶۷ گرم بیشترین عملکرد خشک کل را از آن خود کرده است. و همچنین استفاده از کود اوره پوشش دار گوگردی در دوز ۱۰۰ باعث افزایش وزن خشک ساقه و در دزهای ۵۰، ۱۰۰و ۱۵۰ به یک میزان در وزن خشک برگ  افزایش وزن داشتند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.