ارائه مدل پیش بینی تصادفات جاده ای


در حال بارگذاری
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
3.95MB
296
292 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در سال های اخیر، مطالعات گسترده ای در خصوص مدل سازی تصادفات و بررسی ارتباط بین رخدادهای تصادفات در انواع راه های درون شهری و برون شهری با پارامترهای جریان ترافیک، مشخصات طرح هندسی، شرایط محیطی و شرایط روسازی راه انجام یافته است. در این مطالعات توجه کمتری به بزرگراه های درون شهری شده است.

در این پژوهش بر اساس مشاهدات ۳ ساله تصادفات (۱۳۸۶-۱۳۸۴) در سه بزرگراه درون شهری تهران بزرگ، مدل پیش بینی تصادفات بر پایه تحلیل ارتباط تصادف با پارامترهای ترافیکی (حجم ساعت اوج Vph)، پارامترهای طرح هندسی (طول مقطع L، انحنای قوس افقی Cr، شیب طولی L.s و تعداد خط عبور n) و نیز شرایط روسازی از نظر رطوبت سطحی (خیسی) ارائه شده است.

تحلیل آماری به کمک نرم افزار SPSS و بر مبنای مدل سازی رگرسیون غیرخطی انجام شده و در هنگام تحلیل به کمک روش آنالیز مولفه های اساسی PCA)) متغیرهای اساسی شناسایی و بر اساس منطق های موجود، مهم ترین متغیرها که بتوانند بهترین توصیف از تصادف را ارائه دهند، شناسایی شده است. پس از بررسی متغیرها ، مشخص گردید که مهم ترین متغیرهای موثر و دخیل در تصادفات انجام شده در قسمت های مماس، طول مقطع (L)، حجم ساعت اوج ترافیک (Vph) و شیب طولی (L.s) و همچنین متغیرهای مهم دخیل در رخداد تصادفات در قسمت های قوسی شامل طول مقطع (L)، حجم ساعت اوج ترافیک  (Vph) شیب طولی (L.s) و انحنای قوس (Cr) می باشند.

نتایج مطالعات و ارائه مدل نهایی پیش بینی تصادف نشان می دهد که با افزایش هر یک از طول مقطع (L)، حجم ساعت اوج ترافیک  (Vph) شیب طولی (L.s)، میزان تصادفات سالانه افزایش می یابد. از سوی دیگر با کاهش شعاع قوس ها نیز میزان بر شمار تصادفات افزوده می شود .

همچنین، در این مطالعه، اثر متغیر شیب طولی (L.s) بر روی میزان تصادفات بسیار زیاد بوده است.

دلایل اثرگذاری زیاد شیب طولی روی افزایش شمار تصادفات، رابطه تغییرات سرعت با شیب طولی و نتیجتاً تراکم ترافیک، کاهش میزان ایمنی و افزایش شانس رخداد تصادفات است. دیگر این که، شیب طولی بر روی مسافت دید رانندگی و نتیجتاً روی رفتار رانندگی نظیر سبقت گرفتن از سایر خودروها نیز تاثیر می گذارد. همچنین اثر میزان اصطکاک طولی و شرایط روسازی در شیب طولی بیشتر، افزایش می یابد و شانس رخداد تصادف را افزایش می دهد.

همچنین در این پژوهش، بر اساس مشاهدات ۳ ساله تصادفات (۱۳۸۶-۱۳۸۴) در ده بزرگراه درون شهری تهران بزرگ، مهم ترین دلایل رخداد تصادف بر اثر رفتار رانندگان و یا شرایط خودرو نیز برررسی گردید. نتایج نشان داد که بالاترین علل رخداد تصادف ناشی از رفتار رانندگان و یا شرایط خودروی در حالت تردد شامل عدم رعایت فاصله طولی، عدم توجه به جلو و تغییر مسیر ناگهانی می باشد که ۷۶.۵۱% از عوامل منجر به رخداد تصادف در طول دوره سه ساله مطالعه را در بر می گیرد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.