ارزیابی اقتصاد و بهینه سازی روش های نگهداری و مدیریت پل


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
pdf
34.9MB
219
197 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در این تحقیق روشی گسترده جهت اولویت بندی و تراز بندی پل ها شرح داده شده است. در این روش پل هایی که جهت بررسی و تعمیر خرابی در اولویت قرار دارند مشخص شده و بحرانی ترین آنها از لحاظ نوع و اهمیت خرابی مشخص می شوند.

در این روش از آنالیز کلاس بندی پل های موجود در شبکه حمل و نقل استفاده شده است. طبقه بندی متفاوت پل ها انجام گرفته است. این شیوه جدید طبقه بندی بر این مبنا می باشد که پل های با ساختار سازه ای مشابه در شدت و نحوه خرابی رفتار مشابه ای نشان می دهند. به همین دلیل در اولویت بندی پل ها به جهت انجام تعمیرات خرابی کلاس بندی آنها از لحاظ سازه ای نیز لحاظ گردیده است.

آنالیز شبکه حمل و نقل مدل شده نیز جهت ارزیابی بحرانی ترین پل جهت بررسی بر پایه زمان سفر و تاخیر در ترافیک در مرحله اول اولیت بندی در نظر گرفته می شود. سپس مدل گشترده در مرحله بعدی جهت تعیین اهمیت بحرانی ترین پل ها در نظر گرفته می شود.

فصل اول: کلیات

۱-۱-تعریف مسئله

۲-۱-اهداف کلی

۳-۱-تحلیل و بررسی بهبود مدیریت پل

۱-۳-۱-شرایط مالک

۱-۱-۳-۱-ترکیب سرمایه ها

۲-۱-۳-۱-ارزش های مالی

۴-۱-جمع آوری اطلاعات

۵-۱-کالیبره کردن مدل های فنی و اقتصادی

۶-۱-روش های معمولی در ارزیابی اقتصادی عملیات نگهداری و تعمیر

۷-۱-طرح ریزی و استرتژی تعمیرات

فصل دوم: مروری بر راهکارهای فعلی

۱-۲-راهکارهای Caltrans

۱-۱-۲-اهداف راهکارهای Caltrans

۲-۱-۲-الگوریتم تجریه و تحلیل ریسک

۳-۱-۲-الگوریتم ریسک بلند مدت

۲-۲-راهکارهای ATC

۱-۲-۲-اهداف راهکارهای ATC

۲-۲-۲-ترکیب اطلاعات

۳-۲-۲-ارزیابی توابع مقدار با یک ویژگی

۴-۲-۲-ارزیابی ثابت های مقیاس بندی

۵-۲-۲-مرحله ارزیابی جزئی

۳-۲-راهکارهای WSDOT

۱-۳-۲-اهداف راهکارهای WSDOT

۲-۳-۲-معیار اولوین بندی

۴-۲-محدودیت راهکارهای فعلی

۱-۴-۲-ترکیب نامناسب درجه بندی های آسیب پذیری و درجه اهمیت پل

فصل سوم: روش رده بندی یا اولویت بندی مفهومی

۱-۳-روش اولویت بندی اولیه

۲-۳-ارزیابی آسیب پذیری پل

۳-۳-سیستم مدیریت پایگاه داده ای

فصل چهارم: طبقه بندی پل ها

۱-۴-تعاریف رده بندی پل

۲-۴-طبقه بندی پل فضای موجود

۱-۲-۴-پرداختن به داده ها و ابزار استنباطی یا نتیجه گیری

۱-۱-۲-۴-سیستم های مدیریت پایگاه داده ای

۲-۱-۲-۴-سیستم تخصصی وابسته به دانش

۳-۱-۲-۴-بنامه نویسی جهت دار

۲-۲-۴-ESCOB سیستم تخصصی برای رده بندی پل ها

۱-۲-۲-۴-توصیف UBES

۲-۲-۲-۴-معماری ESCOB

۳-۲-۴-مشکلات در طبقه بندی

۱-۳-۲-۴-رده پل ها در زیر رده چندگانه رده یک پل

۲-۳-۲-۴-اطلاعات ناکامل و یا ناقص

فصل پنجم: ارزیابی آسیب پذیری

۱-۵-ویژگی های سازه ای برای ارزیابی آسیب پذبری

۲-۵-مدل مفهومی برای ارزیابی آسیب پذیری

۱-۲-۵-تجزیه و تحلیل های خطر وقوع خرابی

۱-۲-۲-۵-سطوح آسیب متفاوت

۲-۲-۲-۵-تعدیل کننده های منحنی های شکست

فصل ششم: ارزیابی اهمیت

۱-۶-ویژگی های اهمیتی

۲-۶-مدل مفهومی برای ارزیابی اهمیت

۳-۶-پیشرفت یک روش تبادل مقدار

۱-۳-۶-مدل ارزش

۲-۳-۶-توابع کاربردی برای ویژگی های پیوسته

۴-۶-عامل یا فاکتور پاسخ اضطراری

۱-۴-۶-توابع مهم بهره برداری برای ویژگی های عامل پاسخ اضطراری

۱-۱-۴-۶-محاسبات مرحله اول

۲-۱-۴-۶-محاسبات مرحله دوم

۳-۱-۴-۶-پیشرفت توبع بهره برداری فرضی

۲-۴-۶-تحلیل شبکه برای واکنش اضطراری

فصل هفتم: نمونه کاربردی از روش تحلیل اولویت بندی

۱-۷-توصیف سیستم شبکه نمونه

۲-۷-ارزیابی آسیب پذیری

۳-۷-ارزیابی اهمیت

۴-۷-رده بندی پل های انتخاب شده

فصل هشتم: متدولوژی تحقیق

۱-۸-بیان متدولوژی تحقیق

۲-۸-مدلسازی شبکه حمل و نقل

۱-۲-۸-تعاریف اولیه مربوط به شبکه

۲-۲-۸-پبش فرضی های اولیه برنامه

۳-۸-اولویت بندی (Basic) اولیه بر روی شبکه

۴-۸-اولویت بندی ثانویه

۵-۸-پیاده کردن متدولوژی تحقیق برروی case-study

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.