ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا


در حال بارگذاری
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
doc
11.3MB
146
232 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

برآورد تلفات وخسارات زلزله محتمل جهت کاهش خسارات وتلفات دریک منطقه همیشه حائزاهمیت بوده است.کشورهای مختلف روش های مختلفی را برای تحلیل لرزه پذیری برگزیده اند.اغلب این روشها آسیب سازه رابراساس شدت زلزله پیش بینی می کنند. تابع آسیب به دست امده دراین روش ازآزمایش هاوسوابق سازه ای درزلزله های قبلی بدست می آید.این روش اگرچه روش معتبری است ولی مشخصات مهندسی سازه درتحلیل خطرپذیری بطور کامل وارد نمی شود.دراین مطالعه ازروش HAZUS استفاده شده است، سطوح آسیب سازه بدست می آیدوازسطح آسیب بدست آمده تعداد تلفات وخسارات اقتصادی محاسبه می گردد.دراین مطالعه صرفاً  تلفات وخسارات مربوط به آسیب های سازه ای بررسی شده است.نظربه اینکه تحلیل خطرپذیری ماهیت عددی وتکراری داردازنرم افزار SELENA به عنوان ابزار محاسبه استفاده شده است.

فصل اول « مفاهیم پایه و کلیات »

۱-۱- مقدمه

۱-۲- ضرورت ارزیابی خطرپذیری لرزه ای

۱-۳- انتخاب روش و نرم افزار

۱-۴- اهداف

۱-۵- ساختار کلی تحقیق

فصل دوم « تاریخچه تحقیق »

۲-۱- مقدمه

۲-۲- معرفی شهرضا

۲-۳- وضعیت لرزه خیزی شهرضا

۲-۳-۱- دسته بندی زلزله های شهرضا

۲-۳-۲- بررسی گسل های اطراف شهرضا

فصل سوم « روش تحقیق »

۳-۱. مقدمه

۳-۱- ۱- معرفی سازه ها

۳-۲- معرفی انواع کاربری ها

۳-۳-تعیین منحنی تقاضای سازه

۳-۳-۱- پارامتر های طیف پاسخ استاندارد طبق IBC-2006.

۳-۳-۲- طبقه بندی خاک بر اساس سرعت موج برشی

۳-۴- منحنی ظرفیت

۳-۵- عملکرد سازه تحت بارهای لرزه ای

۳-۶- تابع آسیب

۳-۶-۱- سطوح آسیب سازه ای

۳-۷- برآورد خسارات اقتصادی

۳-۸- ارزیابی تلفات

۳-۹- محاسبه نسبت خسارت متوسط (MDR)

۳-۱۰- آماده سازی داده ها

۳-۱۰-۱- زیربنای ساخت

۳-۱۰-۲- جمعیت

۳-۱۰-۳- نوع خاک و پارامتر های لرزه ای

۳-۱۱- ارزیابی یک منطقه نمونه

فصل چهارم « بحث و بررسی نتایج ارزیابی خطر پذیری لرزه ای شهر شهرضا در اثر زلزله طرح استاندارد ۲۸۰۰ »

فصل پنجم « نتیجه گیری و پیشنهادات »

۵-۱- نتیجه گیری

۵-۲-ارائه پیشنهادات.

منابع

پیوست

الف )معرفی نرم افزار SELENA..

تاریخچه

پیوست ب ) نتایج تحلیل خطر پذیری لرزه ای شهر شهرضا

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.