ارزیابی راهکار های افزایش ایمنی در حمل و نقل جاده ای با توجه به شاخص های عملکردی


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
pdf
34.2MB
184
177 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

همواره برای مهار یک بحران راهکارهای مختلفی ارائه می شود، نکته قابل توجه در این میان ضرورت بررسی تمام راهکارهای ارئه شده از نظر میزان تاثیرگذاری می باشد تا بتوان بهترین راهکار را شناسایی و مورد استفاده قرار داد. برای سالیان متمادی کشورمان با بحران افزایش تعداد تصادفات مواجه بوده است اولین راهکار ارائه شده برای مواجهه با این بحران، استفاده صرف از راهکارهای موفق سایر کشورها بدون توجه به مبنای علمی و فلسفه شکل گیری این راهکار بوده است که با عدم توفیق روبرو شده است.

در این راستا این رساله تلاش نموده است تا بابررسی روشهای نوین ارزیابی شاخص های ایمنی و همچنین توجه به شرایط رساله تلاش نموده است تا با بررسی روشهای نوین ارزیابی شاخص های ایمنی و همچنین توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه مورد مطالعه، بهترین راهکار ممکن برای افزایش ایمنی را شناسایی و معرفی نماید.

بحث اصلی این رساله تلاش در راستای بومی سازی مدل های ایمنی ترافیک می باشد، نکته قابل توجه در ارائه هر مدل ارزیابی ایمنی ترافیک لزوم توجه همزمان به تمامی اهرم های موثر در افزایش ایمنی ترافیک می باشد، ابزاری که غالبا با عباراتی همچون ۳E1 و مثلث انسان-وسیله نقلیه-راه و محیط اطراف معرفی می گردند. در این میان ارائه یک مدل کامل شامل تمامی مولفه های فوق دشوار می باشد، ولی در این رساله تلاش شده است تا این هدف تا حدامکان تحقق یابد.

در این رساله ابتدا با توجه به شرایط موجود، یک مدل ارزیابی کننده تاثیر اقدامات در افزایش ایمنی توسعه یافته است. روند توسعه مدل بر اساس استفاده از آمارهای موجود و تعریف متغیرهای مستقل ووابسته و با لحاظ کردن کلیه تصادفات وقوع یافته اعم از فوتی، جرحی، خسارتی بر اساس یک شاخص بین المللی پذیرفته شده، در نرم افزار SPSS انجام گردید.

شاخص همسنگ خسارت مالی بعنوان شاخص ارزیابی کننده ایمنی راه در این مدل مطرح شده و متغییرهایی مانند میزان تردد عبوری در هر دو سمت محور،سرعت متوسط خودروها، درصد عدم استفاده از کمربند ایمنی و درصد روزهای بارانی در هر ماه و مبالغ اعمال جرائم از سوی پلیس راه بعنوان متغییرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. نتایج تحلیل مدلهای ارائه شده نشان دهنده تاثیرگذاری بسیار بالای رفتارهای انسانی در افزایش تعداد تصادفات می باشد، چنانکه بر اساس نتایج مدلسازی کنترل سرعت مهمترین عامل در کنترل نرخ تصادفات و تعداد کشته ها می باشد. همچنین با افزایش استفاده از کمربند ایمنی نرخ تلفات رانندگی به شدت کاهش می یابد.

فصل اول: اهمیت موضوع و تعریف کلی مسئله

۱-۱مقدمه

۲-۱-ضرورت و اهمیت تحقیق

۳-۱-تعریف مساله و بیان سوالهای تحقیق

۴-۱-ایده و اهداف تحقیق

۵-۱-فرضیات تحقیق

۶-۱-موانع و مشکلات موجود بر سر تحقیق

۷-۱-ساختار تحقیق

۸-۱-تعریف متغییرهای مستقل در مدل

۹-۱-تعریف متغیرهای مستقل در مدل

۱-۹-۱-حجم

۱-۱-۹-۱-کاربردهای حجم ترافیک

۲-۱-۹-۱-روش های شمارش حجم

۲-۹-۱-سرعت

۱-۲-۹-۱-مصوبه راجع به میزان سرعت مجاز انواع وسایل نقلیه در راههای برون شهری

۳-۹-۱-متوسط میزان بارندگی

۴-۹-۱-کمر بند ایمنی

فصل دوم: مطالعات و مقالات علمی در ازتباط با موضوع رساله

۱-۲-مقدمه

۲-۲-مدلهای شاخص وضعیت ایمنی راه

۳-۲-تاریخچه شاخص های ایمنی راهها

۴-۲-روش های سنجش ایمنی راهها

۱-۴-۲-روش تعداد تصادفات

۲-۴-۲-روش نرخ تصادفات

۳-۴-۲-روش تعداد-نرخ

۴-۴-۲-روش کیفیت نرخ

۵-۴-۲-فرآیند: نرخ بحرانی تصادف (کنترل کیفی)

۶-۴-۲-فرآیند: ترکیب فراوانی و نرخ

۷-۴-۲-روش وزارت راه ایالت جورجیا

۵-۲-مدلهای ریاضی موجود در مورد ایمنی راهها

۶-۲-شکل کلی مدل مورد تحقیق

فصل سوم: عوامل موثر در تصادفات جاده  ای

۱-۳-کلیات

۲-۳-تصادفات و پیامدهای آن

۳-۳-تصدفات جاده ای

۴-۳-تصادفات جاده ای و میزان جرح و مرگ ناشی از آن در ایران

۶-۳-مقایسه تصادف جاده ای ایران با سایر کشورها

۱-۶-۳-مبنای مقایسه

۲-۶-۳-مقایسه تغییرات نسبی تصادفات جرحی و فوقی

۳-۶-۳-مقایسه میزان نسبی تعداد تلفات ناشی از تصادفات به ازاء هر ۱۰ هزار وسیله ی نقلیه

۷-۳-تصادفات جاده ای و انواع ان

۱-۷-۳-تصاد فوتی

۲-۷-۳-تصادف جرحی شدید

۳-۷-۳-تصادف جرحی سبک

۴-۷-۳-تصادف خسارتی

۵-۷-۳-تصادف خسارتی سازشی

۸-۳-عوامل موثر در تصادفات جاده ای

۱-۸-۳-عامل انسان

۲-۸-۳-عامل مربوط به راه

۱-۲-۸-۳-پارامترهای مهم عامل راه

۳-۸-۳-عامل مربوط به وسیلۀ نقلیه

۱-۳-۸-۳-پارامترهای مهم عامل وسیلۀ نقلیه

۴-۸-۳-عامل مربوط به محیط

۱-۴-۸-۳-آب وهوا و شرایط جوی

فصل چهارم: توسعه مدل ارزیابی شاخص های عملکرد ایمنی

۱-۴-مقدمه

۲-۴-تعریف نقاط سیاه (نقاط حادثه خیز)

۱-۲-۴-فرآیند بهسازی نقاط حادثه خیز

۳-۴-ریشه یابی بحران ایمنی در حمل و نقل جاده ای ایران

۴-۴-برنامه ریزی ایمنی

فصل پنجم: اجرای مدل توسعه یافته ارزیابی شاخص های عملکرد در محور

۱-۵-مقدمه

۲-۵-معرفی محور ارومیه- سلماس

۱-۲-۵-گزیده های آماری استان اذربایجان غربی

۲-۲-۵-تصاویر محور مربوطه

۳-۵-شرایط فعلی محور مورد مطالعه از نکته نظر ایمنی

۴-۵-آمارهای تصادفات طی سالهای گذشته

۵-۵-ارای مدل ارزیابی شاخص های عملکرد ایمنی

۱-۵-۵-آمارهای تصادفات سال ۱۳۸۵

۲-۵-۵-آمارهای تصادفات سال ۱۳۸۶

۳-۵-۵-آمارهای تصادفات سال ۱۳۸۷

۶-۵-نتایج اجرای مدل

۷-۵-مشکلات موجود در اجرای مدل

۸-۵-ارزیابی مدل توسعه یافته شاخص های عملکردی

فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری و ارئه یشنهادات

۶-۱-جمع بندی تحلیل آمار

۲-۶-راه حل های پیشنهادی

پیوست ۱: خروجی نرم افزار SPSS

پیوست۲: معرفی نرم افزار SPSS

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.