ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با استفاده از روند آئین نامه FEMA P695


در حال بارگذاری
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
doc
3.06MB
136
362 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در حال حاضر به نظر می رسد که در اغلب آیین نامه های طراحی لرزه ای مقادیر ضریب رفتار ارائه شده بر مبناء قضاوت مهندسی، تجربه و مشاهده عملکرد سازه در زلزله های گذشته و چشم پوشی از تراز مقاومت افزون استوار می باشد، به همین دلیل نیاز است که ضریب رفتار با استفاده از روش های معتبر مورد نقد قرار گیرد. بدین منظور در این مطالعه بر آن شدیم که با استفاده از روند آیین نامه FEMA P695  این ضریب را برای قاب های بتن آرمه با دیوار برشی متداول ایران مورد بحث قرار دهیم. برای این امر از شش قاب بتن آرمه ۴ و ۶ و ۸ طبقه برای مدل های سه دهانه و پنج دهانه استفاده می کنیم که طراحی مدلهای سازه ای با توجه به آیین نامه های طراحی و بارگذاری مربوط، تشخیص میزان اطمینان از رفتار لرزه ای سیستم سازه ای مورد نظر، انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی برای محاسبه ضریب اضافه مقاومت سازه ها و ضریب شکل پذیری بر مبنای پریود، محاسبه نسبت مرز خرابی بوسیله آنالیز دینامیکی غیر خطی و مقایسه این نسبت با نسبتهای پیشنهادی آیین نامه با توجه به اصلاحات شکل طیفی و غیره انجام می شود. لازم به توضیح اینکه برای بررسی مدل ها از نرم افزار های Etabs, Seismostruct  استفاده می شود و در پایان به بررسی خرابی چند نمونه از مدل ها می پردازیم و از جداول و نمودار ها نتایج لازم را استخراج می کنیم.

فصل اول « بررسی ضریب رفتار و اجزاء تشکیل دهنده آن »

۱-۱ مقدمه

۱-۲ روشهای محاسبه ضریب رفتار

۱-۳ تشریح اجزای ضریب رفتار

۱-۳-۱ شکل پذیری

۱-۳-۱-۱ ضریب شکل پذیری کلی سازه

۱-۳-۱-۲  ضریب کاهش نیرو توسط شکل پذیری

۱-۳-۲ مقاومت افزون

۱-۳-۳ درجه نامعینی

۱-۴  محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز تاریخچه زمانی

۱-۴-۱  معیار های عملکرد در آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی

۱-۴-۱-۱ معیار تغییر مکان نسبی بین طبقات

۱-۴-۱-۱-۱  معیار تغیر مکان نسبی طبقات طبق آئین نامه ۲۸۰۰

۱-۴-۱-۱-۲  آئین نامه ساختمانی بین المللی IBC-2000 12

۱-۴-۱-۲  معیار پایداری

۱- ۵ بررسی ضریب رفتار با روند آئین نامهFEMA P695

۱-۶  نتیجه گیری

فصل دوم « بررسی آنالیز استاتیکی غیر خطی »

۲-۱  مقدمه

۲-۲   مروری بر روشهای تحلیل لرزه­ای سازه ها

۲-۲-۱  تحلیل استاتیکی معادل

۲-۲-۲  تحلیل دینامیکی خطی

۲-۲-۲-۱  تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال

۲-۲-۲-۱-۱  تعداد مودهای مورد نیاز جهت ترکیب

۲-۲-۲-۲  تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی

۲-۲-۲-۲-۱  خصوصیات شتابنگاشت­های انتخاب شده جهت تحلیل

۲-۲-۳  تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی

۲-۳  تحلیل پوش آور مرسوم

۲-۳-۱ مطالعه مقایسه ای آنالیز استاتیکی غیر خطی با آنالیز دینامیکی غیر خطی

۲-۳-۲  اساس تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی

۲-۳-۳  مزایا و نتایج قابل حصول از آنالیز پوش آور

۲-۳-۴  روش انجام تحلیل پوش آور مرسوم

۲-۳-۵  ارکان اصلی در انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی

۲-۳-۵-۱  تعیین مشخصات غیر خطی اجزاء

۲-۳-۵-۲   الگوی بارگذاری جانبی

۲-۳-۵-۲-۱  الگوی بارگذاری مطابق با آئین نامه ۲۸۰۰ ایران

۲-۳-۵-۳  منحنی رفتاری

فصل سوم « اثر دیوار برشی در سازه های بتن آرمه »

۳-۱ مقدمه

۳-۲  ویژگی کاربرد دیوار برشی در سازه‌های بتنی

۳-۲-۱  بررسی رفتار سیستم ترکیبی قاب خمشی و دیوار برشی

۳-۲-۲  بررسی اندرکنش افقی در سیستم دوگانه

۳-۲-۳  دیاگرام ونمودارهای شماتیک جابجایی،لنگر وبرش درسیستمهای دوگانه

۳-۳  اثر دیوار برشی بر اجزاء سازه

۳-۳-۱  ستونها

۳-۳-۲  تیرها

۳-۴  رفتار دیوارهای برشی و عوامل مؤثر بر آن

۳-۴-۱  ابعاد دیوارهای برشی

۳-۴-۲  تعداد دیوارهای برشی

۳-۴-۳  ابعاد تیرها و ستون ها

۳-۴-۴  نسبت مجموع ممان اینرسی دیوارهای برشی به ستونها

۳-۵  رفتار غیرالاستیک دیوارهای برشی

۳-۶  بررسی ضرایب رفتار سازه‌های بتن مسلح دارای ارتفاعهای مختلف

۶-۳-۱  بررسی ارتفاع اپتیمم دیوارهای برشی در سیستمهای دوگانه

۶-۳-۲  عوامل مؤثر در ارتفاع اپتیمم دیوار

فصل چهارم « مدلسازی مسئله »

۴-۱  فرضیات مدلسازی

۴-۲  تحلیل استاتیکی خطی

۴-۳  تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش آور

۴-۳-۱  انواع کنترل آنالیز پوش آور

۴-۴  تحلیل دینامیکی غیر خطی  (Incremental Dynamic Analysis

فصل پنجم « ارزیابی ضرایب رفتار قاب ها و بحث و نتیجه گیری »

۵-۱ مشخصات دینامیکی مدل ها

۵-۲  ضریب بیش مقاومت

۵-۳  محاسبه ظرفیت خرابی بوسیله آنالیز  IDA

۵-۴  بررسی خرابی ها

۵-۵  بررسی جابجایی نسبی طبقات

۵-۶ بررسی وضعیت مدل چهار طبقه پنج دهانه پس از بالا بردن سختی دیوار طبقه اول آن

۵-۷ نتیجه گیری

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.