ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی از نظر شکل پذیری


در حال بارگذاری
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
doc
5.29
198
274 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

از قاب خمشی همواره به عنوان یکی از سیستم‌های باربر جانبی شکل پذیر با قابلیت تحمل تغییر شکل‌های غیر خطی بزرگ بدون هر گونه کاهش قابل توجه در مقاومت و یا پایداری آن یاد شده است،

و از آنجا که در آیین نامه های جدید عملکرد لرزه‌ای سیستم‌ها مبنای طراحی قرار می‌گیرد،

ارزیابی عملکرد لرزه‌ای این سیستم نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.

در این راستا قاب‌های خمشی ویژه فولادی، سه، نه و بیست طبقه که توسط SAC معرفی شده‌اند انتخاب و سپس با استفاده از شتاب نگاشت‌های مناسب حوزه نزدیک، تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی روی سازه های مورد مطالعه انجام شده است و منحنی‌های IDA بر حسب بیشینه نسبت تغییر مکان نسبی میان طبقه ای (MIDR) و پارامتر شاخص شدت شتاب طیفی با میرایی پنج درصد در مود اول ( ) به دست آمده است.

پس از آن منحنی‌های IDA به دست آمده خلاصه سازی و پردازش شده و ظرفیت یا حالات حدی سازه ها در سطوح عملکرد متداول از این نمودار ها به دست آمده است. در ادامه منحنی‌های آسیب پذیری، مربوط به فرو پاشی کلی سازه های مورد مطالعه، با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های ذاتی و دانش در پاسخ سازه از روش‌های مختلف به دست آمده است و پتانسیل فروپاشی سازه ها از دو طریق احتمال وقوع فروپاشی کلی در سطوح خطر گسسته زلزله و برآورد احتمال فرا گذشت سالیانه میانگین (MAF) فرو پاشی تعیین شده است؛ و در نهایت سطوح اطمینان سازه ها در اهداف عملکردی مورد نظر به وسیله رویکرد FEMA350  به دست آمده است.

فصل اول : اهداف و روند تحقیق

۱-۱-مقدمه

۱-۲-بیان مسئله و اهداف تحقیق

۱-۳-فصول تشکیل دهنده‌ی پایان‌نامه

فصل دوم : بررسی سیستم سازه‌ای قاب خمشی

۲-۱-مقدمه

۲-۲-رفتار قاب‌های خمشی در برابر بار جانبی

۲-۲-۱-تغییر شکل ناشی از خمش طره‌ای

۲-۲-۲-تغییر شکل ناشی از خمش تیرها و ستون‌ها

۲-۳-رابطه‌ی بار- تغییر مکان در قاب‌های خمشی

۲-۴-رفتار چرخه‌ای قاب‌ها

۲-۵-شکل‌پذیری قاب‌های خمشی

۲-۶-مفاصل پلاستیک در قاب‌های خمشی

۲-۷-ظرفیت دوران پلاستیک

۲-۸-تعیین موقعیت مفاصل پلاستیک

۲-۹-مشخص کردن لنگر پلاستیک محتمل در مفصل پلاستیک

۲-۱۰-کنترل ضابطه‌ی تیر ضعیف – ستون قوی

۲-۱۱-چشمه‌ی اتصال

۲-۱۲-اتصالات در قاب‌های خمشی

۲-۱۲-۱-اتصالات غیر مسلح

۲-۱۲-۲-اتصالات مسلح شده

۲-۱۳-عوامل موثر بر عملکرد لرزه‌ای اتصالات

۲-۱۳-۱-نامعینی (Redundancy) در قاب‌های خمشی و اثر آن بر اتصالات

۲-۱۳-۲-اثرات نسبت دهانه به عمق بر رفتار اتصالات

۲-۱۳-۳-اثر ضخامت بال اتصال بر عملکرد اتصال

۲-۱۳-۴-اثرات تسلیم چشمه اتصال در عملکرد اتصال

۲-۱۳-۵-اثرات خاصیت فولاد در عملکرد اتصال

۲-۱۳-۶-اثرات نوع جوش و پروسه جوش کاری بر رفتار اتصال

فصل سوم : تحلیل دینامیکی افزایشی

۳-۱-مقدمه

۳-۲-تعاریف بنیادی در تحلیل دینامیکی افزایشی تک رکورده[۱۰]

۳-۳-تحلیل دینامیکی افزایشی چند رکورده

۳-۴-انتخاب IM و روش صحیح مقیاس کردن[۱۰]

۳-۵-الگوریتم کلی روش IDA

۳-۶-مقایسه روش IDA با روش تحلیل بار فزاینده

۳-۷-برآورد ظرفیت سازه‌ای و شرایط حدی بر اساس تحلیل IDA تک رکورده

فصل چهارم : ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای

۴-۱-مقدمه

۴-۲-مهندسی زلزله بر مبنای عملکرد (PBEE)

۴-۳-روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد

۴-۳-۱-تخمین مستقیم

۴-۳-۲-تخمین

۴-۳-۳-کفایت IM : تخمین

۴-۴-چارچوب پیشنهادی PEER برای ارزیابی عملکرد

۴-۵-تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر (IM)

۴-۵-۱-ویژگی‌های یک شاخص شدت مطلوب

۴-۵-۲-کلیات و مفاهیم پایه

۴-۵-۳-عدم قطعیت (Uncertainty)

۴-۵-۴-روش برخورد احتمالاتی با عدم قطعیت‌ها

۴-۵-۵-مدل کردن عدم قطعیت‌های تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای

۴-۵-۶-چارچوب تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای IM

۴-۵-۷-رویکرد FEMA350

فصل پنجم : مدل سازی رفتار قاب‌های خمشی تحت بارهای لرزه ای

۵-۱-مقدمه

۵-۲-مدل سازی بدون در نظر گرفتن زوال سختی و مقاومت

۵-۲-۱-مدل‌های خطی مرکز به مرکز (بدون در نظر گرفتن چشمه اتصال)

۵-۲-۲-مدل‌های خطی با در نظر گرفتن چشمه اتصال

۵-۲-۳-مدل غیرخطی مرکز به مرکز

۵-۲-۴-مدل غیر خطی با در نظر گرفتن چشمه اتصال

۵-۳-مدل‌هایی که زوال سختی و مقاومت در بار سیکلی را لحاظ می‌کنند

۵-۳-۱-مدل ایبارا- کراوینکلر (Ibarra – Krawinkler ) :

۵-۳-۲-مدل اصلاح شده ایبارا-کراوینکلر (Modified Ibarra – Krawinkler Model)

فصل ششم : مشخصات سازه های مورد استفاده و نحوه مدل سازی

۶-۱-مشخصات سازه های مورد استفاده

۶-۲-معرفی نرم افزار و نحوه مدل سازی

۶-۳-انتخاب شتاب نگاشت‌ها

۶-۴-آنالیز دینامیکی غیرخطی افزایشی

۶-۵-پردازش آماری بر روی اطلاعات منحنی‌های چند رکورده IDA

فصل هفتم : بررسی و مقایسه نتایج

۷-۱-مقایسه نمودارهای بدست آمده از تحلیل دینامیکی فزاینده و تحلیل استاتیکی غیر خطی

۷-۲-سازه ۳ طبقه

۷-۲-۱-بررسی منحنی‌های ظرفیت سازه

۷-۳-سازه ۹ طبقه

۷-۴-سازه ۲۰ طبقه

۷-۵-نتیجه گیری

۷-۶-منحنی‌های آسیب پذیری (Fragility Curves)

۷-۷-تعیین سطوح اطمینان سازه ها به وسیله رویکرد  FEMA350

فصل هشتم : نتایج

۸-۱-مقدمه

۸-۲-نتیجه گیری

۸-۳-پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.