ارزیابی فرم هندسی راه آهن بافق_بندرعباس


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
doc
45.1MB
238
198 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

ازجمله مسیرهای مهم ریلی کشورراه آهن بافق- بندرعباس است.لذا ارزیابی این مسیر درکمک به ارتقاء عملکرد شبکه ریلی کشور بسیار مهم خواهد بود .باتوجه به نقش مهم این راه آهن درعملکرد شبکه ریلی کشور وبه علت تاثیربسزای شکل هندسی مسیر برعملکرد آن، این مسیرازلحاظ شکل هندسی مورد ارزیابی قرارگرفت.

به منظورارزیابی شکل هندسی راه آهن بافق-بندرعباس سعی شده تا عوامل مهم وتاثیرگذاربرعملکرداین راه آهن که ریشه در شکل هندسی دارند به عنوان شاخص های ارزیابی درنظرگرفته شوند ازجمله: (مقاومت مربوط به قوس،اختلاف در شیب طولی، ظرفیت خط،تراورس ،پابندوسوانح )وبه کمک روشهای نوین ارزشیابی های چند معیاره وچند شاخصه (مجموع وزین ساده SAW۱) علاوه بربیان ارزش ورتبه گزینه مورد نظردرمقایسه باسایرگزینه های مطرح مانند (راه آهن بافق-یزد،یزد- بادرودوآیین نامه طراحی مسیر راه آهن ایران )اولویت تاثیرگذاری هریک ازشاخص ها درارزیابی این مسیر ارائه شود.

فصل اول: تعریف مسائله

مقدمه

هدف از تحقیق

اهمیت موضوع

تعریف مسئله

مشکلات تحقیق

فصل دوم: کاوش در متون

سرعت در راه آهن

تصمیم گیری چندشاخصه

واژگان تخصصی تحقیق

فصل سوم: متدلوژی یا روش تحقیق

خلاصه مشخصات محور بافق – بندرعباس

فاصله بین دو ریل

خط تعادل

تسطیح و زیرسازی

قوسهای افقی

عمل قوسهای ساده

درجه قوس

طول قوس

محدوده عملیات

قوسهای حلزونی بالا رونده

شیب عرضی (دور)

برآیندهای جانبی

سرعت واژگونی

ایجاد شیب عرضی

طول اسپیرال

جایابی اسپیرال

پیچهای چند مرکزی

تصحیح قوس

تنوری تخصیص خط

کاربرد تئوری.

تهیه اطلاعات

محاسبات تعدیل

تعیین مسیر به وسیله خط مماس

مشخصات بنیادی

نسبت تغییرات

روش افست از تانژانت

نسبت تغییرات در روش شیب

شیب طولی و نیروی کشش

مقاومتهای همیشگی قطار

مقاومت مسیر

مقاومت هوا

مقاومت لبه بانداژ

روش اشمیت و توتهیل

روش دیویس

فرمول دیویس بهینه

فرمول کاربری ساده

مقاومت مربوط به شکل هندسی مسیر

مقاومت مربوط به قوس

مقاومت ناشی از شتابگیری

مقاومت مربوط به کندشدن حرکت

کندی حرکت در فراز

کندی حرکت درF۱

نیروی کشش

سرعت پیشروی.

قطار بهره برداری

شیب پیشروی

شیب بهینه

مسائل مرتبط با شیب ها

تعریف واندازه گیری

شکل های مختلف بالا و پائین رفتن

هزینه های مرتبط با بالا و پائین رفتن

اثرات بالا و پئین رفتن بر عملکرد هزینه ها

پروفیل غلطش

شیب های تپه ماهوری

تاثیر روی عملکرد

انتخاب شیب .

مقایسه شیب ها

انتخاب شیب بهینه

پروفیل های متعادل شده

مسائل مرتبط با شیب های متعادل شده

مقدار حمل بار

عاملهای موثر در حمل بار

کاربرد مقدارحمل بار

پیدا کردن مقدار حمل بار

مقدار حمل بار تعدیل شده

سرعت در مقابل حمل بار

تاثیرات آب و هوا

سوانح، حوادث و مسائل مرتبط با آن

مسائل فنی

اجرانشدن مقررات

رفاه پرسنل

گزینش

نظارت

آموزش

بی تفاوتی

تحصیلات

نگهداری پرسنل

معاینه

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات

مقدمه(تصمیم گیری های چند معیاره)

تصمیم گیری های چندشاخصه

مقیاس اندازه گیری شاخص ها و اندازه گیری یک شاخص کیفی به صورت کمی

بی بعد کردن

بی بعد کردن با استفاده از نرم

بی بعد کردن خطی

بی بعدی فازی

ارزیابی اوزان برای شاخصها

تکنیک آنتروپی

روش Linmap

ارزیابی و بررسی مدلهای MADM

مدل جبرانی

روش مجموع وزین ساده

روش تخصیص خطی

فصل پنجم: روش کار و محاسبات

ارزیابی مسیر

تعیین ومحاسبه شاخص ها

ظرفیت خط

زمان سیر بین ایستگا هها

مسدودی بلاک

زمان صدور و تامین مجوز اعزام قطار

مقادیر ظرفیت عملی خطوط

مقاومتمربوط به قوس

تعداد سوانح مسیرها

مقدار اختلاف شیب طولی

نوع تراورس

نوع پابند

محاسبات نهائی

مدل جبرانی

تکنیک آنتروپی

بی مقیاس کردن خطی

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.