ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی


در حال بارگذاری
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
doc
5.59MB
200
290 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

سازه‌های مسلح به مهاربندهای کمانش ناپذیر از جمله معدود سازه‌های مقاوم در برابر زلزله هستند که دو خصوصیت سختی جانبی بالا و قابلیت فوق العاده‌ای در استهلاک انرژی زلزله را بطور همزمان دارا می‌باشند.

این سازه‌ها علاوه بر ساختمان‌های جدید در بهسازی سازه‌های فولادی و بتنی موجود نیز کابرد فراوانی دارند. با توجه به لرزه خیزی کشور و کاربرد روزافزون این سازه‌ها در جهان، استفاده و بومی سازی این نوع سیستم مهاربندی در ایران اجتناب ناپذیر بوده و ورود این سیستم باربر جانبی به آئین نامه‌های طراحی خصوصا آئین نامه زلزله ایران الزامی است. این نوع سیستم مهاربندی علاوه بر بهبود چشمگیر عملکرد لرزه ای، موجب کاهش ابعاد مقاطع اعضای سازه و همچنین کاهش هزینه‌های تعمیر سازه‌های مسلح به این اعضا پس از رخداد زلزله می‌شود.

در این تحقیق نشان داده می‌شود که مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) دارای عملکرد لرزه‌ای بهتری نسبت به مهاربند ضربدری را دارا  می‌باشد. حالت بهینه و ابتکاری این سیستم مهاربندی، استفاده تمامی قابلیت مهاربند و همچنین اطمینان بیشر و عملکرد بهتر در برابر نیروهای جانبی می‌باشد. مزیت این سیستم، افزایش ضریب رفتار، شکل پذیری و محدود کردن جابجایی طبقات تحت انواع زلزله‌های خفیف تا شدید می‌باشد..

در این راستا، این پایان نامه به بررسی پارامترهای موثر در بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر نسبت به مهاربند ضربدری است و پارامترهای عملکرد لرزه‌ای از جمله ضریب مقاومت افزون، ضریب شکل پذیری، ضریب کاهش مقاومت وابسته به شکل پذیری و ضریب رفتار این سازه‌ها را به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی تطبیقی (پوش آور تطبیقی) برآورد می‌نماید. سپس عملکرد این سازه‌ها تحت تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مطالعات انجام شده و یافته‌های این پایان نامه، مشخص شد که مهاربند کمانش نا پذیر نسبت به مهاربند  ضربدری دارای عملکرد بهتری می‌باشد. این مهاربند باعث افزایش شکل پذیری سازه وتغیر مکانهای کمتری نسبت به مهاربند ضربدری خواهد بود.

 

فصل اول « کلیات دستورالعمل بهسازی لرزهای »

۱-۱- مقدمه

۱-۱-۱- مبانی ومراحل بهسازی

۱-۱-۲- هدف بهسازی

۱-۱-۳- سطوح عملکرد ساختمان

۱-۱-۳-۱- سطوح عملکرد اجزای سازهای

۱-۱-۳-۲- سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای

۱-۱-۴- تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی

۱-۱-۴-۱- تعریف‌های بنیادی

۱-۱-۴-۱-۱- شتاب طیفی

۱-۱-۴-۱-۲- بیشینه شتاب مؤثر

۱-۱-۴-۲- طیف طرح استاندارد

۱-۲- مبانی و ملزومات بهسازی لرزهای

۱-۲-۱- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

۱-۲-۲- روش تحلیل

۱-۲-۲-۱- محدوده کاربرد روش‌های خطی

۱-۲-۲-۲- محدوده کاربرد روش‌های غیر خطی

۱-۲-۳- رفتار اجزای سازه

۱-۳- روشهای تحلیل در بهسازی لرزه ای

۱-۳-۱- تحلیل استاتیکی خطی (LSP)

۱-۳-۲- تحلیل دینامیکی خطی (LDP)

۱-۳-۳- تحلیل استاتیکی غیرخطی (NSP)

۱-۳-۳-۱- ملاحظات خاص مدل سازی و تحلیل

۱-۳-۳-۲-  نقطه کنترل

۱-۳-۳-۳- توزیع بار جانبی

۱-۳-۳-۴- مدل رفتار دو خطی نیرو- تغییر مکان سازه

۱-۳-۳-۵- محاسبه زمان تناوب اصلی مؤثر

۱-۳-۳-۶- برآورد نیروها و تغییر شکل ها

۱-۳-۳-۶-۱- ساختمان با دیافراگم صلب

۱-۳-۳-۶-۲- ساختمان با دیافراگم نیمه صلب

۱-۳-۳-۶-۳- ساختمان با دیافراگم نرم

۱-۳-۴ تحلیل دینامیکی غیرخطی (NDP)

۱-۴- معیارهای پذیرش

۱-۴-۱- روش‌های خطی

۱-۴-۱-۱- برآورد نیروها و تغییر شکل‌های طراحی

۱-۴-۱-۱- معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی

۱-۴-۲- روش‌های غیرخطی

۱-۴-۲-۱- برآورد نیروها و تغییر شکلهای طراحی

۱-۴-۲-۲- معیارهای پذیرش برای روشهای غیرخطی

۱-۵- بهسازی سازه‌های فولادی

۱-۵-۱- ملزومات و فرضیات طراحی

۱-۵-۱-۱- سختی

۱-۵-۱-۱-۱- روشهای خطی

۱-۵-۱-۱-۲- روشهای غیرخطی

۱-۵-۱-۲- مقاومت

۱-۵-۱-۲-۱- رفتار کنترل شونده توسط تغییر شکل

۱-۵-۱-۲-۲- رفتار کنترل شونده توسط نیرو

۱-۵-۱-۳- معیارهای بهسازی

۱-۵-۲- قابهای خمشی فولادی

۱-۵-۲-۱- قابهای صلب

۱-۵-۲-۱-۱- سختی

۱-۵-۲-۱-۱-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱-۵-۲-۱-۱-۱- روش استاتیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۱-۱-۱- روش دینامیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۱-۲- مقاومت

۱-۵-۲-۱-۲-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱-۵-۲-۱-۲-۲- روش استاتیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۱-۲-۳- روش دینامیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۱-۳- معیارهای پذیرش

۱-۵-۲-۱-۳-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱-۵-۲-۱-۳-۲- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۲- قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب

۱-۵-۲-۲-۱- سختی

۱-۵-۲-۲-۱-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱-۵-۲-۲-۱-۲- روش استاتیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۲-۱-۳- روش دینامیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۲-۲- مقاومت

۱-۵-۲-۲-۲-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱-۵-۲-۲-۲-۲- روش استاتیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۲-۲-۳- روش دینامیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۲-۳- معیارهای پذیرش

۱-۵-۲-۲-۳-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱-۵-۲-۲-۳-۲- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۲-۴- معیارهای بهسازی

۱-۶- معرفی مهاربند کمانش ناپذیر (BRB)

فصل دوم « بررسی آنالیز استاتیکی غیر خطی و آنالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی »

۲-۱- مقدمه

۲-۲- مروری بر روشهای تحلیل لرزهای سازه ها

۱-۲-۱- تحلیل استاتیکی معادل

۲-۲-۲- تحلیل دینامیکی خطی

۲-۲-۲-۱- تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال

۲-۲-۲-۱-۱- تعداد مودهای مورد نیاز جهت ترکیب

۲-۲-۲-۲- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی

۲-۲-۲-۲-۱- خصوصیات شتاب نگاشتهای انتخاب شده جهت تحلیل

۲-۲-۳- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی

۲-۳- تحلیل پوش آور مرسوم

۲-۳-۱- مطالعه مقایسه‌ای آنالیز استاتیکی غیر خطی با آنالیز دینامیکی غیر خطی

۲-۳-۲- اساس تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی

۲-۳-۳- مزایا و نتایج قابل حصول از آنالیز پوش آور

۲-۳-۴- روش انجام تحلیل پوش آور مرسوم

۲-۳-۵- ارکان اصلی در انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی

۲-۳-۵-۱- تعیین مشخصات غیر خطی اجزاء

۲-۳-۵-۲- الگوی بارگذاری جانبی

۲-۳-۵-۲-۱- الگوی بارگذاری مطابق با آئین نامه۲۸۰۰ ایران

۲-۳-۵-۳- منحنی رفتاری

۲-۴- پوش آور مودی

۲-۴-۱- تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی چند مودی

۲-۵- مقدمه‌ای بر آنالیز پوش آور تطبیقی

۲-۵-۱- آنالیز پوش آور تطبیقی (APA)

۲-۵-۱-۱- تحلیل پوش آور تطبیقی مبتنی بر نیرو (FAP)

۲-۵-۱-۲- تحلیل پوش آور تطبیقی مبتنی بر تغییر مکان (DAP)

۲-۵-۱-۲-۱- مقیاس بر اساس تغییر مکان جانبی طبقات

۲-۵-۱-۲-۲- مقیاس بر اساس تغییر مکان نسبی داخلی طبقات

۲-۵-۱-۲-۳- جمع بندی مطالعات

۲-۶- نتیجه گیری

فصل سوم « بررسی ضریب رفتار و اجزاء تشکیل دهنده آن »

۳-۱- مقدمه

۳-۲- تاریخچه مطالعاتی ضریب رفتار

۳-۳- روشهای محاسبه ضریب رفتار

۳-۳-۱- روشهای آمریکایی

۳-۳-۱-۱- روش طیف ظرفیت فریمن

۳-۳-۱-۲- روش شکل پذیری یوانگ

۳-۳-۲- روشهای اروپایی

۳-۳-۲-۱- روش تئوری شکل پذیری

۳-۳-۲-۲- روش انرژی

۳-۴- تشریح اجزای ضریب رفتار

۳-۴-۱- شکل پذیری

۳-۴-۱-۱- ضریب شکل پذیری کلی سازه

۳-۴-۱-۲- ضریب کاهش نیرو توسط شکل پذیری

۳-۴-۱-۲-۱- نیومارک و هال

۳-۴-۱-۲-۲- کراوینکلر و نصر

۳-۴-۱-۲-۳- میراندا و برترو

۳-۴-۱-۲-۴- القادمس و محرز

۳-۴-۱-۲-۵- ریدل وهیداگل و کروز

۳-۴-۱-۲-۶- آرایز و هیدالگو

۳-۴-۲- مقاومت افزون

۳-۴-۲-۱- عوامل مؤثر در مقاومت افزون

۳-۴-۲-۲- چگونگی محاسبه مقاومت افزون

۳-۴-۲-۳- استفاده از ضریب مقاومت افزون در ترکیبهای بارگذاری آیین نامهها

۳-۴-۲-۳- تاریخچه اعدادی محاسبه شده برای مقاومت افزون

۳-۴-۳- درجه نامعینی

۳-۴-۳-۱- تئوری قابلیت اعتماد در سیستم‌های سازه‌ای

۳-۴-۳-۲- اثر نامعینی سازه‌ای در آیین نامه‌های مختلف

۳-۴-۳-۳- آثار درجه نامعینی بر پاسخ لرزه‌ای سازه ها

۳-۵- محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز تاریخچه زمانی

۳-۵-۱- معیار‌های عملکرد در آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی

۳-۵-۱-۱- معیار تغییر مکان نسبی بین طبقات

۳-۵-۱-۱-۱- معیار تغیر مکان نسبی طبقات طبق آئین نامه ۲۸۰۰

۳-۵-۱-۱-۲- آئین نامه ساختمانی بین المللی IBC-2000

۳-۵-۱-۲- معیار پایداری

۳-۶- نتیجه گیری

فصل چهارم « معرفی مدلها و نرم افزار به کار رفته »

۴-۱- مقدمه

۴-۲- جهت انجام آنالیزهای خطی و غیر خطی و طراحی قابها مفروضات زیر در نظر گرفته شده است

۴-۳- مدل سازی المان BRB

۴-۴- مدل سازی المان تیر و ستون

۴-۵- توزیع بار

۴-۶- مشخصات مدل‌ها

۴-۶-۱- قابهای ۴ طبقه

۴-۷- نتیجه گیری

فصل پنجم « نتیجه گیری »

۵-۱- مقدمه

۵-۲- تشریح مشخصات جزئیات تحلیل ها

۵-۲-۱- جزئیات تحلیل‌های پوش آور مرسوم

۵-۲-۲- جزئیات تحلیل‌های پوش آور تطبیقی

۵-۲-۲-۱- آنالیز پوش آور تطبیقی مبتنی بر نیرو(FAP)

۵-۲-۲-۲- آنالیز پوش آور تطبیقی مبتنی بر جابجایی(DAP)

۵-۲-۳- جزئیات تحلیل دینامیکی فزاینده غیر خطی(IDA)

۵-۳- گرافهای مربوط به قاب ۴ طبقه

۵-۳-۱- گرافهای مقایسه منحنی ظرفیت قاب ۴ طبقه

۵-۴- نتیجه گیری

۵-۵- پیشنهاد

 

 

 


 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.