ارزیابی میزان تلفات آب در شبکه‌های‌ انتقال و توزیع روستاهای نورآباد ممسنی و رستم


در حال بارگذاری
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
doc
2.18MB
100
182 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در این پژوهش سعی بر آن است تا با انجام مطالعات موردی در تعدادی از روستاهای شهرهای نورآباد و رستم از استان فارس نسبت به تعیین میزان و عوامل موثر بر خطای کنتورهای مشترکین در بخش آب روستایی تحت شرایط مختلف اقدام گردد و در نهایت براساس آن یک الگوی کلی به منظور انتخاب بهترین سیستم سنجش و اندازه‌گیری با در نظر گرفتن شرایط موثر تدوین شود. از نتایج بدست آمده در مناطق روستایی نورآباد و رستم که تقریبا تطابق یکسانی دارند نشانگر شباهت بسیار زیاد دو منطقه از لحاظ اقلیمی، آب مصرفی، نوع و عمرکنتورهای مورد استفاده و … دارد. همچنین تایید رابطه تعداد اعضای خانواده و میزان مصرف، تایید تاثیر پلمپ، تاریخ نصب کنتور (عمر کنتور)، میزان فشار و میزان مصرف بر میزان خطای کنتور و عدم تایید فرضیه‌های رابطه عمق نصب و میزان خطای کنتور و رابطه بخار گرفتگی و میزان خطای کنتور است.

فصل اول: مقدمه و کلیات 

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۱-۳-۱- ضرورت انجام از جنبه فنی

۱-۳-۲- ضرورت انجام از جنبه اقتصادی

۱-۳-۳- ضرورت انجام از جنبه اجتماعی

۱-۳-۳- ضرورت انجام از جنبه زیست محیطی

۱-۴- مشخصات محدوده مورد مطالعه

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق

۱-۶- اهداف تحقیق

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱- مقدمه

۲-۲- مروری بر تاریخچه پژوهش

۲-۳- تحقیقات انجام شده در ایران

۲-۴- تعریف با مفاهیم و اصطلاحات

۲-۴-۱- ضریب تصحیح کنتور

۲-۴-۲- خطای کنتور و درصد خطا

۲-۴-۳- تاثیر اقتصادی خطای کنتورها بر شرکت و مشترکین

۲-۴-۴- روشهای تست کنتور

۲-۴-۵- نحوه نصب استاندارد کنتور

۲-۴-۶- آشنایی با کنتورهای آب و انواع آن

۲-۴-۷- کنتورهای آب از دیدگاه استاندارد

فصل سوم: مواد و روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

۳-۲- نحوه جمع‌آوری اطلاعات

۳-۲-۱- کاربری

۳-۲-۲- قطر کنتور

۳-۲-۳-  میزان دبی عبوری از هر کنتور

۳-۳- نمونه‌گیری

۳-۳-۱- مزایای نمونه گیری

۳-۳-۲- روشهای نمونه‌گیری

۳-۳-۳- برآورد حجم نمونه

۳-۴- روش تحقیق

۳-۴-۱- ابزار گردآوری اطلاعات

۳-۴-۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: نتایج و بحث 

۴-۱- مقدمه

۴-۲- آمار توصیفی

۴-۲-۱- بررسی اطلاعات مشترکان مناطق نورآباد و رستم

۴-۲-۱-۱- متوسط مصرف

۴-۲-۱-۲- تعداد خانوار برخوردار از یک انشعاب

۴-۲-۱-۳- تعداد جمعیت برخوردار از یک انشعاب

۴-۲-۱-۴- جنس لوله مصرفی مشترکان

۴-۲-۱-۵- نشت کنتور

۴-۲-۱-۶- پلمپ کنتور

۴-۲-۱-۷- بخار گرفتگی کنتور

۴-۲-۱-۸- عمر کنتور

۴-۲-۱-۹- عمق نصب کنتور

۴-۲-۱-۱۰- دقت کنتور

۴-۳- آمار استنباطی

۴-۳-۱- آزمون‌های منطقه نورآباد

۴-۳-۱-۱- آزمون فرضیه فرعی اول

۴-۳-۱-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم

۴-۳-۱-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم

۴-۳-۱-۴- آزمون فرضیه فرعی چهارم

۴-۳-۱-۵- آزمون فرضیه فرعی پنجم

۴-۳-۱-۶- آزمون فرضیه فرعی ششم

۴-۳-۱-۷- آزمون فرضیه فرعی هفتم

۴-۳-۲- آزمونهای منطقه رستم

۴-۳-۲-۱- آزمون فرضیه فرعی اول

۴-۳-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم

۴-۳-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم

۴-۳-۲-۴- آزمون فرضیه فرعی چهارم

۴-۳-۲-۵- آزمون فرضیه فرعی پنجم

۴-۳-۲-۶- آزمون فرضیه فرعی ششم

۴-۳-۲-۷- آزمون فرضیه فرعی هفتم

۴-۴- خلاصه فصل

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

۵-۱- مقدمه

۵-۲- جمع‌بندی نتایج

۵-۲-۱- نتایج حاصل از آمار توصیفی

۵-۲-۲- نتایج حاصل از آمار استنباطی

۵-۳- نتیجه گیری

۵-۴ – راهکارها و پیشنهادات

 

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.