استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت


در حال بارگذاری
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
doc
261KB
110
245 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در این تحقیق، در مرحله اول پتانسیل و امکانات بالقوه کشور در جذب پروازهای ترانزیت که خود بر اقسام مختلفی می تواند مطرح باشد بررسی می گردد. به این شکل که جایگاه و عملکرد فرودگاههای بین المللی کشور در جذب پروازهای ترانزیت شناسایی می شود و سپس با بررسی عملکرد کشورهایی از منطقه که در جذب پروازهای ترانزیت موفق عمل کرده اند و با تطبیق اقدامات انجام گرفته در آن کشورها با شرایط و اوضاع کشورمان، راهکارهای جذب درصد بیشتری از پروازهای ترانزیت به هوا، فضا و فرودگاههای کشور شناسایی و ارزیابی می گردد. جذب پروازهای ترانزیت می تواند بهره دهی اقتصادی مناسبی برای یک کشور داشته باشد چرا که ضمن ایجاد اشتغال، عوارض و هزینه های متنوعی از هواپیماههای مربوطه اخذ می شود.

در هر بخش برای فهم بیشتر، ضمن مدلسازی مساله ،جداول و نمودارهایی ارائه شده است که در بخش مربوطه به تفصیل به آن پرداخته شده است.

در نهایت و در فصل آخر،نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت ارتقاء توان جذب پروازهای ترانزیتی، عبوری و توقفی، توسط کشورمان ارائه گردیده است.

 

فصل اول: کلیات

۱- کلیات

۱-۱- اهمیت و هدف مساله

۱-۱-۱- اهمیت مساله

۱-۱-۲- هدف مساله

۱-۲- پیشینه تحقیق- کـــــاوش در متون

۱-۳- روش تحقــــیق

۱-۳-۱- روش پژوهش در بخش«بررسی پروازهای عبوری و ترانزیت هوایی بدون توقف در

آسمان ایران»

۱-۳-۲- روش پژوهش در بخش “تحلیل و بررسی پتانسیل‌های بالقوه ترانزیت هوایی با توقف و ارائه راهکارهای

جذب آن”

۱-۴-۳- روش پژوهش در بخش “بررسی وضعیت ترانزیت مسافر درفرودگاههای منطقه”

فصل دوم: بررسی عملکرد فرودگاههای بین المللی منطقه وایران در جذب پروازهای ترانزیت

۲- بررسی عملکرد فرودگاه های بین المللی منطقه وایران در جذب پروازهای ترانزیت

۲-۱-  فرودگاههای بین المللی داخلی

۲-۲- فرودگاههای بین المللی منطقه ای

۲-۳- بررسی عملکرد فرودگاههای بین المللی ایران و منطقه در ارتباط با پروازهای برون‌مرزی

شرکتهای هواپیمایی

۲-۳-۱- تحلیل و بررسی فرودگاههای بین المللی ایران در ارتباط با عملکرد آنها در پروازهای برون

۲-۳-۱-۱- بررسی گستردگی وتواتر پروازهای بین المللی خطوط هوایی ایرانی در فرودگاههای

بین المللی کشور به منظور ارزیابی امکان جذب مسافرین ترانزیت از سایر کشورها

۲-۳-۱-۲- بررسی گستردگی و تواتر پروازهای بین المللی خطوط هوایی خارجی در فرودگاههای

بین المللی ایران

۲-۳-۱-۳- تحلیل و بررسی فرودگاههای بین المللی ایران در ارتباط با پروازهای ترانزیت باتوقف

۲-۳-۲- تحلیل و بررسی فرودگاههای بین المللی منطقه درارتباط با عملکرد آنها در پروازهای  بین‌المللی

۲-۳-۲-۱- بررسی گستردگی و تواتر پروازهای بین المللی توسط ناوگان هوایی امارات و گلف‌ایر

از پایگاههای همان کشوها

۲-۳-۲-۲- تحلیل و بررسی فرودگاههای بین المللی منطقه در ارتباط با پروازهای ترانزیت باتوقف

۲-۳-۲-۳- مقایسه ارتباط کمی بین پروازهای ترانزیت باتوقف و عملکرد خطوط هوایی خارجی در هر فرودگاه

۲-۴- بررسی تعرفه های خدمات فرودگاهی در فرودگاههای منطقه

۲-۵-۱- تعرفه‌های خدمات فرودگاهی در کشورهای ارمنستان(Armenia) و آذربایجان(Azerbaijan)

۲-۵-۲- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور بحرین (Bahrain)

الف – هزینه پرداختی نشست (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی مجاز)

ب – هزینه پرداختی پارکینگ (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی مجاز)

ج – هزینه سرویسهای مسافران

۲-۵-۳- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور عراق (IRAQ )

الف – هزینه پرداختی نشست ( بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی )

ب – هزینه پرداختی روشنایی

ج – هزینه پرداختی پارکینگ

د – هزینه سرویسهای مسافران

ه – هزینه نگهداری

۲-۵-۴- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور اردن (Jordan)

الف – هزینه پرداختی نشست (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی مجاز )

ب – هزینه سرویسهای مسافران

ج – هزینه پرداختی پارکینگ (براساس ماکزیمم وزن برخاستی مجاز)

د – هزینه پرداختی آشیانه (برپایه ماکزیمم وزن برخاستی مجاز)

ه – هزینه پل هوایی

۲-۵-۵- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور قزاقستان (Kazakhstan )

الف – هزینه پرداختی نشست (براساس ماکزیمم وزن برخاستی)

ب – هزینه پرداختی پارکینگ

ج – هزینه پرداختی آشیانه

د – هزینه نگهداری

ه – هزینه سرویسهای مسافران

۲-۵-۶- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور کویت (Kuwait )

الف – هزینه پرداختی نشست ( براساس ماکزیمم وزن برخاستی مجاز )

ب – هزینه پرداختی روشنایی

ج – هزینه پارکینگ (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی مجاز)

د – هزینه پل هوایی

ه – هزینه سرویسهای مسافران

۲-۵-۷- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور عمان (Oman)

الف – هزینه پرداختی نشست (بر اساس ماکزیمم وزن برخاستی)

ب – هزینه پارکینگ

ج – هزینه سرویسهای مسافران

۲-۵-۸- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور پاکستان (Pakistan )

الف – هزینه پرداختی نشست (براساس ماکزیمم وزن برخاستی)

ب – هزینه آشیانه و پارکینگ ( براساس ماکزیمم وزن برخاستی )

ج – هزینه پل هوایی

د – هزینه سرویسهای مسافرین

ه – هزینه نگهداری (بر پایه ظرفیت هواپیما)

۲-۵-۹- تعرفه های خدمات فرودگاهی کشور در قطر (Qatar)

الف – هزینه پرداختی نشست

۲-۵-۱۰) تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور عربستان سعودی (Saudi Arabia )

الف – هزینه پرداختی نشست (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی ناخالص)

ب – هزینه پارکینگ (برپایه ماکزیمم وزن)

ج – هزینه جابجایی مسافران

۲-۵-۱۱- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور ترکیه (Turkey )

الف – هزینه پرداختی نشست (برپایه ماکزیمم وزن برخاستی)

ب – هزینه پارکینگ (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی)

ج – هزینه روشنایی

د – هزینه اتومبیل راهنما (برحسب دلار آمریکا)

ه – هزینه بارگیری هواپیما ( بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی)

و – هزینه سرویسهای مسافران

ز – هزینه مراقبت و نگهداری

۲-۵-۱۲- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور امارات متحده عربی (United Arab Emirates)

۱– فرودگاه ابوظبی و العین

الف – هزینه نشست ( بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی)

ب – هزینه پارکینگ ( برپایه سطح اشغالی )

۲– فرودگاه دوبی

الف – هزینه نشست (برپایه ماکزیمم وزن برخاستی)

ب – هزینه پارکینگ (بر پایه سطح اشغالی)

۳– فرودگاه شارجه

الف – هزینه نشست (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی)

ب – هزینه پارکینگ (بر پایه سطح اشغال)

فصل سوم: بررسی مسیرهای هوایی و پروازهای عبوری از آسمان ایران

۳- بررسی مسیرهای هوایی و پروازهای عبوری از آسمان ایران

۳-۱- بررسی قوانین و ضوابط استفاده از مسیرهای هوایی

۳-۱-۱- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور ایران

۳-۱-۲- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور افغانستان

۳-۱-۳- بررسی تعرفه های استفاده از هوا و فضا و خدمات ناوبری در کشور ارمنستان

۳-۱-۴- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری درکشور آذربایجان

۳-۱-۵- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری درکشور بحرین

۳-۱-۶- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری در کشور عراق

۳-۱-۷- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری در کشور اردن

۳-۱-۸- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور قزاقستان

۳-۱-۹- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری درکشور قرقیزستان

۳-۱-۱۰- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری در کشور عمان

۳-۱-۱۱) بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری در کشور پاکستان

۳-۱-۱۲) بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور عربستان سعودی

۳-۱-۱۳) بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور ترکمنستان

۳-۱-۱۴- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری درکشور ازبکستان

۳-۱-۱۵- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور سوریه

۳-۱-۱۶- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری در کشور تاجیکستان

۳-۱-۱۷- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور ترکیه

۳-۱-۱۸) بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری در کشور امارات متحده عربی

۳-۲- بررسی پروازهای عبوری از آسمان ایران

۳-۲-۱- شناسایی عوامل مؤثر در ترانزیت عبوری

۳-۲-۲- اطلاعات مربوط به پروازهای ترانزیت عبوری از مسیرهای هوایی ایران

۳-۲-۳- تحلیل پروازهای عبوری از فراز ایران

۳-۳-۱- بررسی تجهیزات هدایت و ناوبری مربوط به مسیرهای هوایی

۳-۳- بررسی مسیرهای هوایی

۳-۳-۲- بررسی مسیرهای هوایی ایران و منطقه

فصل چهارم بررسی گزینه های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزیتی  – بخش اول

۴- بررسی گزینه های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزیتی

۴-۲- شناسایی کلیه پروازهای ترانزیت باتوقف در کشورهای منطقه در دوره زمانی مربوطه

(هفته آخر ماه می ۲۰۰۲)

۴-۳- شناسایی پروازهای ترانزیتی قابل جذب به فرودگاههای ایران

۴-۴- بررسی پایگاه اطلاعاتی پروازهای دسته (الف)

۴-۴-۱- بررسی عملکرد پروازی خطوط اصلی اروپایی و آسیای شرقی در فرودگاههای اطراف ایران

۴-۴-۲- بررسی عملکرد پروازی خطوط هوایی حاشیه خلیج فارس و آسیای غربی در منطقه اطراف ایران

۴-۵- بررسی پایگاه اطلاعاتی پروازهای دسته (ب)

۴-۶- بررسی عملکرد پروازی ایران‎ایر و سایر خطوط هوایی برترمنطقه‎ای در بازه زمانی مورد مطالعه

۴-۷- بررسی مقایسه‎ای هزینه‎های فرودگاهی مرتبط با ترانزیت درفرودگاههای برتر منطقه

۴-۸- ارائه گزینه های کلی قابل بررسی

۴-۸-۱- ارائه گزینه ها در بخش مدیریت و عرضه خدمات

۴-۸-۲) ارائه گزینه های عملی در بخش تقاضای سفر و تبلیغات

فصل پنجم بررسی گزینه‌های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزیتی  – بخش دوم

۵-۱- بررسی و تجزیه و تحلیل فرودگاههای دارای قابلیت منطقه‎ای در کشور برای جذب پروازهای

ترانزیت

۵-۲- بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین مربوط به روادید در کشورهای منطقه

۵-۳- تجزیه و تحلیل پروازهای ترانزیت در منطقه از نظر نوع رابطه بین مقاصد انتهایی و میانی

۵-۴- جمع بندی تحلیل های مختلف

 

 

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.