استفاده از راه های طبقاتی و تونل ها برای خروج از بنبست ترافیک در کلان شهرها


در حال بارگذاری
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
4.61MB
187
239 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در کشور ایران مخصوصاً در کلان شهرهایی مثل تهران با توجه به افزایش روز افزون تعداد وسایل نقلیه، نیاز به افزایش شریانهای عبوری بشدت احساس می شود. بطوری که فقط روزانه بیش از ۱۵۰۰ وسیله نقلیه شخصی وارد شبکه حمل و نقل درون شهری تهران میگردد و به دلیل ضعف سیستم حمل و نقل عمومی در شهرهای کشور ایران، استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای انجام کارهای روزانه روز به روز در حال افزایش است. بنابراین باید بطور ویژه به توسعه و افزایش ظرفیت راهها در داخل شهر ها جهت حل مشکل تراکم ترافیک توجه نمود.

مشکل اصلی در افزایش بزرگراه ها در سطح کلان شهرها معارضین ملکی و تأسیسات می باشد. قیمت بالای املاک مسکونی و تجاری در کلان شهرها اساسی ترین مشکل جهت تأمین پوسته لازم برای احداث بزرگراه ها می باشد. در سمینار حاضر با بررسی مشکلات و معضلات موجود در امر ساخت و ساز و گسترش شبکه بزرگراهی و مزایا و معایب طبقاتی کردن بزرگراه ها در کلان شهر ها، مخصوصاً تهران پرداخته و با بر شمردن این مسائل به توجیه منطقی برای رویکرد مدیران به توسعه قائم بزرگراه ها (به صورت بزرگراه های بالاگذر وتونل های زیرزمینی) اشاره می کنیم. در ادامه با بررسی موردی پروژه های انجام شده در داخل و خارج از کشور و چگونگی و علل طبقاتی شدن آنها پرداخته و توضیحات کاملی در مورد مراحل ساخت، نحوه بهره برداری و هزینه ساخت پروژه ها ارائه می کنیم.

نهایتاً بحث هایی مانند انواع سیستم های به کار گرفته شده در این پروژه ها، آئین نامه های اجرایی مربوطه، مسائل ترافیکی مربوط به اجرای این پروژه ها تشریح و توضیح داده خواهد شد.

فصل اول

-۱ تعریف مسأله

۱-۱-تعریف کلی مسأله

۱-۲-نیاز به مطالعه در مورد مسأله

۱-۳-اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود آن

۱-۴-بیان اهداف و فرضیات

۱-۵-دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع

۱-۶-محدودیت ها و چهار چوب پروژه

فصل دوم

۲-کاوش در متون

۲-۱-طبقه بندی و مقدمه و اظهار بکر بودن متون

۲-۲-بررسی مقالات

۲-۲-۱-درباره بزرگراه های طبقاتی

۲-۲-۲-آزمون و خطای بزرگراه های چند طبقه

۲-۲-۳-کارکردی مبهم در افزایش ظرفیت معابر

۲-۲-۴-سیاست زدگی بزرگراه های دوطبقه

۲-۲-۵-اجرای راه های زیرگذر و تونل های حفاری از رو و پوشاندن در مناطق شهری کشور تایلند

۲-۲-۶-حداقل تجهیزات برای همه تونل ها در استاندارد پیشنهادی

۲-۳-بررسی پروژه های انجام شده

۲-۳-الف-پروژه بزرگراه امام علی (ع) در تهران

۲-۳-ب- اولین بزرگراه دوطبقه کشور

۲-۳-ج- پروژه تونل توحید تهران

۲-۳-د- تونل ۸۶A در شهر پاریس

۲-۴-بررسی کتاب ها

۱-۴-۲-آزادراه های بالاگذر

۱-۴-۲-ب-رمپ ها

۱-۴-۲-ج-ترمینال ها

۱-۴-۲-د-راه های جانبی

۱-۴-۲-ه-نیمرخ های عرضی نمونه

۴-۲-ی-روسازی و شیب عرضی (دور)

۲-۴-۲-آزادراه های پل گذر بدون رابط

۳-۴-۲-آزادراه های پل گذر دارای رابط

۴-۴-۲-مثال هایی از آزادراه بالاگذر

۵-۴-۲-آزادراه های مختلط

۵-۴-۲-الف- ضابطه نیمرخ طولی

۵-۴-۲-ب- ضابطه ی نیمرخ عرضی

۵-۴-۲-ج- مثال هایی از آزادراه های مختلط

۶-۴-۲-مدل های کامپیوتری

۷-۴-۲-تونل ها

۷-۴-۲- الف- انواع تونل ها

۷-۴-۲-ب- نکات کلی طراحی

۷-۴-۲- ج- نیمرخ های تونل

۷-۴-۲-د- روش های طراحی و اجرای تونل ها

۷-۴-۲- ه- نمونه هایی از تونل ها

۵-۲-بررسی کنفرانس ها

۱-۵-۲-بررسی وضعیت صنعت تونل ایران با کشورهای پیشرفته

۲-۵-۲-نقش و اهمیت معماری در فضاهای زیر زمینی و تونل ها

۳-۵-۲-تحلیل پایداری و مدلسازی سه بعدی تونل ها

۴-۵-۲-بررسی امکان استفاده از فضاهای زیر زمینی به عنوان سازه های پدافند غیرعامل

فصل سوم 

۳-متدولوژی یا روش تحقیق رساله

۱-۳-تونل ها

۱-۱-۳-سیستم های مورد نیاز جهت کنترل، نظارت و نگهداری تونل ها

۱-۱-۱-۳-سیستم های ثبت تخلف، سرعت، و سبقت داخل تونل ها

۲-۱-۱-۳-سیستم های سنجش اتوماتیک تصادف داخل تونل ها

۳-۱-۱-۳-سیستم های نظارت تلویزیونی

۴-۱-۱-۳-سیستم های تشخیص لغزندگی و سنجش مایعات و آبهای جاری کف تونل ها

۵-۱-۱-۳-سیستم های سنجش و کنترل روشنایی داخل تونل ها

۶-۱-۱-۳-سیستم های کنترل تهویه داخل تونل ها

۷-۱-۱-۳-سیستم های امدادرسانی و تلفن اضطراری

۸-۱-۱-۳-سیستم های امدادرسانی

۹-۱-۱-۳-سیستم های کنترل ترافیک و اتاق کنترل ترافیک

۱۰-۱-۱-۳-سیستم های ایمنی ترافیک داخل تونل ها

۱۱-۱-۱-۳-سیستم های سنجش آلودگی، رطوبت و دما

۱۲-۱-۱-۳-سیستم های هشداردهنده و اطّلاع رسانی داخل تونل

۱۳-۱-۱-۳-سیستم های تشخیص حریق

۲-۱-۳-شرح وظایف و حدود خدمات برای مطالعات تونل

۲-۱-۳- الف- مطالعات مرحله اول

۲-۱-۳-ب- مطالعات مرحله دوم

۳-۱-۳-مزایا و معایب استفاده از تونل ها در معابر درون شهری

۳-۱-۳-الف- مزایا

۳-۱-۳-ب- معایب

۲-۳-بزرگراه های بالاگذر

۱-۲-۳-تقسیم بندی شبکه راه های درون شهری

۲-۲-۳-مراحل اجرایی طبقاتی نمودن راه ها

۳-۲-۳-معایب و مزایای بزرگراه های طبقاتی ( بالا گذر ) درون شهری در مقایسه با تعریض خیابان ها و ایجاد راهای هم سطح

۳-۲-۳-الف- مزایا

۳-۲-۳-ب- معایب

۴-۲-۳-انواع پل ها

۳-۳-تعاریف و کلیات

۱-۲-۳-مطالعات ترافیک

۲-۳-۳-حجم

۳-۳-۳-ترافیک متوسط روزانه در سال

۴-۳-۳-ترافیک متوسط روزانه

۵-۳-۳-ترافیک متوسط ساعتی در سال

۶-۳-۳-ماکزیمم حجم ترافیک ساعتی در سال

۷-۳-۳-حجم ساعتی طرح

۸-۳-۳-ترافیک ساعت اوج

۹-۳-۳-دانسیته ترافیک

۱۰-۳-۳-دانسیته متوسط

۱۱-۳-۳-دانسیته بحرانی

۱۲-۳-۳-معیار های تراکم

۱۳-۳-۳-ظرفیت

۱۴-۳-۳-کاربرد ظرفیت

۱۵-۳-۳-سطوح خدمات رسانی

۴-۳-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های بکار رفته

فصل چهارم

۴-جمع آوری اطلاعات

۱-۴-مقدمه

۲-۴-اطلاعات لازم در ارتباط با موضوع تحقیق

۳-۴-مشکلات جمع آوری اطلاعات

فصل پنجم

۵-تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج

۱-۵-تحلیل اطلاعات

۲-۵-نتیجه گیری در مورد کل تحقیق

۳-۵-پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده

پیوست ها

پیوست (الف): مراحل اجرایی پروژه بزرگراه امام علی (ع) در تهران

پیوست (ب): مراحل اجرایی انجام پروژه امام خمینی (ره)

پیوست (ج): تونل شریانی مرکز بوستون

پیوست (د): تونل استراهف در چکسلواکی

پیوست (ه): تونل وین در اتریش

پیوست (ی): تونل آباردین در هنگ کنگ

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

سایت های اطلاع رسانی

چکیده انگلیسی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.