برآورد ضریب زبری مانینگ دررودخانه ها (مطالعه موردی : رودخانه فهلیان )


در حال بارگذاری
۲۳ فروردین ۱۳۹۷
doc
10MB
174
378 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

این تحقیق با شناخت شرایط حاکم بر رودخانه فهلیان به تعیین ضریب زبری مانینگ در محدوده مورد مطالعه با استفاده از روش های مختلف تجربی ، نیمه تجربی و جداول جهت استفاده در طراحی ها می پردازد . و بهترین و مطمئن ترین روش تعیین ضریب زبری را با استفاده از مطالعات صحرایی و تلفیق با روابط تجربی ارائه می نماید و در پایان نیز تعدادی روابط پیشنهادی ارائه می گردد .

به همین منظور محدوده مورد مطالعه به طول ۲۳ کیلومتر به ۵ بازه تقسیم گردید ودر هر بازه آزمایش دانه بندی مصالح بستر صورت گرفته و با استفاده از روش های ذکر شده n مربوط به هر بازه بدست آمد. سپس جهت  بررسی نتایج مقدار n بدست آمده به نرم افزار HEC- RAS  وارد گردید ومنحنی های دبی اشل حاصل از نرم افزار با منحنی های دبی اشل واقعی ایستگاهای رودخانه  مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد روشهای تجربی ونیمه تجربی بری به دلیل شنی بودن بستر رودخانه از دقت بالاتری نسبت به سایر روشها برخوردار است .

همچنین جهت صحت سنجی، پروفیل طولی رودخانه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS وضریب n  روش منتخب ترسیم گردید و ارتفاع سطح آب حاصل از این پروفیل با ارتفاع اندازه گیری شده توسط دوایستگاه بالادست و پایین دست مقایسه ومقدار خطای ۴ سانتی متر مشاهده گردید . ودر پایان مقدار ضریب زبری مانینگ ۰۳۷/۰ برای این رودخانه بدست آمد .

فصل اول: کلیّات

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهداف و ضرورتهای انجام پژوهش

۱-۴- ساختار پایان نامه

فصل دوم: پیش زمینه و سابقۀ پژوهش

۲-۱- مقدمه

۲-۲- انواع زبری جریان

۲-۳- عوامل مؤثر بر زبری هیدرولیکی

۲-۴-۱- اثر قطر دانه های رسوب، عمق جریان و لزجت جریان

۲-۴-۲- اثر شکل بستر

۲-۴-۳- اثر ناهمواری سطح آبراهه

۲-۴-۴- اثر تغییرات اندازه و شکل مقاطع رودخانه

۲-۴-۵- اثر موانع

۲-۴-۶- اثر پوشش گیاهی

۲-۴-۷- اثر پیچانرودی

۲-۴-۸- اثر غلظت جریان

۲-۵- انواع روابط تعیین ضریب زبری

۲-۵-۱- رابطۀ شزی (۱۷۶۸)

۲-۵-۲- رابطۀ دارسی ویسباخ (۱۸۴۵)

۲-۵-۳- رابطۀ مانینگ (۱۸۹۱)

۲-۶- روشهای مختلف تعیین ضریب زبری مانینگ

۲-۶-۱- روابط نیمه تجربی

۲-۶-۲- روابط تجربی

۲-۶-۳- جداول

۲-۶-۳-۱- جدول U S G  S (سازمان زمینشناسی آمریکا)

۲-۶-۳-۲- جدول تورنر و چانمیسری(۱۹۵۷)

۲-۶-۳-۳- جدول چاو (۱۹۵۹)

۲-۶-۳-۴- جدول سازمان برنامه و بودجه

۲-۷- تعیین زبری ناشی از شکل بستر

۲-۷-۱- تعیین زبری ناشی از شکل بستر با در نظر گرفتن نوع شکل بستر

۲-۷-۱-۲- روابط تعیین زبری هیدرولیکی شکلهای مختلف بستر

۲-۷-۲- تعیین زبری ناشی از شکل بستر بدون در نظر گرفتن نوع شکل بستر

۲-۸- تعیین زبری ناشی از پوشش گیاهی

۲-۸-۱- روابط تجربی و نیمه تجربی

۲-۸-۲ – رابطۀ پتریک و باسماجیان (۱۹۷۵)

۲-۸-۳- روابط گرین و گارتن (۱۹۷۸)

۲-۸-۴- روابط رهمیر  (۱۹۶۹)

۲-۹- تعیین ضریب زبری مانینگ بر اساس داده های اندازه گیری شده آبسنجی

۲-۹-۱- واسنجی ضریب مانینگ با استفاده از نیمرخ طولی تراز آب

۲-۹-۲- تعیین ضریب زبری مانینگ با استفاده از منحنی دبی- اشل جریان

۲-۱۰- تعیین ضریب زبری مانینگ به روش کاون (۱۹۵۶)

۲-۱۱- انتخاب روش مناسب برای برآورد ضریب زبری مانینگ

۲-۱۲- خصوصیات مدل Hec-Ras

۲-۱۳- بیان پارامترها و اصطلاحات

۲-۱۴- سابقۀ پژوهش

فصل سوم: مواد و روشها

۳-۱- مقدمه

۳-۲- مواد اجرای طرح

۳-۲-۱- انتخاب رودخانه‌ مورد مطالعه

۳-۲-۲- رودخانۀ فهلیان

۳-۲-۳-تحلیل رژیم جریان رودخانه فهلیان

۳-۲-۳-۲- رژیم دائمی رودخانه

۳-۲-۳-۳- رژیم رسوبی رودخانه

۳-۳- روشهای اجرای طرح

۳-۳-۱- کارهای میدانی و آزمایشگاهی

۳-۳-۱-۱- آزمایش دانه بندی

۳-۳-۲- محاسبۀ ضریب مانینگ از روشهای مختلف

۳-۳-۳- پروفیل سطح آب

۳-۳-۳-۱- نتایج مطالعات هیدرولوژی وهیدرولیکی

۳-۳-۳-۲- نتایج بررسی هیدرولیکی

۳-۳-۴- اجرای نرمافزار H e c-R a s برای ترسیم پروفیل سطح آب

۳-۳-۴-۱- انتقال اطلاعات به نرمافزار H e c-R a s

۳-۳-۵- انتقال منحنیهای دبی اشل به Excel

۳-۳-۶- محاسبۀ خطاها به روش آماری R M  S E

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- مقدمه

۴-۲- نتایج

۴-۲-۱- نتایج حاصل از روابط تجربی

۴-۲-۲- نتایج حاصل از روشهای نیمه تجربی

۴-۲-۳- نتایج حاصل از جداول

۴-۲-۴- نتایج حاصل از روشهای متأثر از مجموعۀ عوامل

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتیجه گیری

۵-۳- پیشنهادها

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.