برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه-سازی اجتماع ذرات (PSO)


در حال بارگذاری
۲۳ فروردین ۱۳۹۷
doc
4.94MB
139
302 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب و رﺳﻮبﮔﺬاری، ﭘـﻲآﻣـﺪﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮن اﻳﺠـﺎد ﺟﺰاﻳـﺮ رﺳـﻮﺑﻲ در ﻣـﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺳﻴﻼﺑﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳـﺎزهﻫـﺎی رودﺧﺎﻧـﻪای و ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ را درﺑﺮ دارد. همچنین رسوبات معلق کیفیت آب را برای مصارف بشری تحت تأثیر قرار می­دهد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻚ رودﺧﺎﻧـﻪ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی آن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل رﺳـﻮب از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه­ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. رویکردهای متداول اغلب بر پایه فرضیات ایده­آل بوده و قادر به ارائه نتایج قابل قبولی از برآورد نرخ انتقال رسوبات بستر نیستند.

در این پایان­نامه کوشش بر این است که یک روش جامع و دقیق را با بهره­گیری از دانش هوش مصنوعی بر روی مسائل پیش­بینی و برآورد رسوب پیاده کرد. از دو روش به نام­های حداقل مربعات رگرسیون بردار پشتیبان و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات بهره جسته تا بتوان نرخ انتقال رسوبات بستر در آبراهه­ها را با دقت به مراتب بالاتری نسبت به روش­های متداولی از قبیل روش ایکرز و وایت، انجلاند و هانزن، گراف و یانگ تخمین زد.

رویکرد ماشین بردار پشتیبان بر مبنای تئوری بهینه­سازی مقید بوده و از اصل کمینه­سازی خطای ساختاری استفاده کرده که منجر به یک جواب بهینه کلی می­گردد. الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات در مقوله روش­های فراکاوشی جای داشته و از نظم موجود در رفتار جمعی پرندگان جهت جست­وجوی غذا ایده گرفته شده است.

نتایج حاصل از پیاده­سازی مدل حداقل مربعات رگرسیون بردار پشتیبان بر روی مجموعه­­ای از داده­های آزمایشگاهی و میدانی در مقایسه با رویکردهای متداول به مراتب بهتر بوده است. سپس جهت بهبود بهتر مدل، متغیرهای ورودی به صورت لگاریتمی مقیاس شدند و از بروز مقادیر غلظت منفی در مدل جلوگیری به عمل آمد و نتایج نیز نسبتاً مورد بهبود واقع شدند. نتایج حاصل از الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات به نسبت رویکردهای متداول رضایت ­بخش بوده ولی عملکرد مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان رضایت بخش­تر است و رگرسیون بردار پشتیبان می­تواند یک روش جامع و دقیق را در جهت شبیه­سازی نرخ انتقال رسوبات بستر ارائه دهد.

 

۱-مقـدمـه

۱-۱-طرح مسأله

۱-۲-ضرورت انجام تحقیق.

۱-۳-اهداف پژوهش

۲- مبانی نظری تحقیق

۲-۱- کلیات

۲-۲-رویکرد انشتین

۲-۳-رویکرد اَیکرز و وایت

۲-۴-رویکرد اِنجلاند و هانزن

۲-۵-رویکرد گراف

۲-۶-رویکرد یانگ

۳- مروری بر تحقیقات انجام شده

۳-۱-تحقیقات انجام گرفته در زمینه مباحث پیش‌بینی سیل

۳-۲-تحقیقات صورت گرفته در زمینه برآورد رسوب

۴-مواد و روشها

۴-۱-تخمین.

۴-۲-یادگیری ماشین.

۴-۳-ماشین­های بردار پشتیبان (SVM).

۴-۳-۱-طبقه­بندی ماشین بردار پشتیبان

۴-۳-۱-۱- دسته‌بندی خطی داده‌های دارای نویز

۴-۳-۱-۲- حالتی که داده‌ها به صورت خطی جدا نشوند

۴-۳-۱-۲-۱- نگاشت الگوها به فضای ویژگی

۴-۳-۱-۲-۲- توابع کرنل رایج

۴-۳-۲-رگرسیون بردار پشتیبان (SVR).

۴-۳-۲-۱- رگرسیون‌گیری خطی

۴-۳-۲-۲- رگرسیون‌گیری غیرخطی

۴-۳-۳- حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان

۴-۴-الگوریتم جامعه پرندگان

۴-۴-۱-مراحل الگوریتم جامعه پرندگان

۴-۴-۲-کاربرد الگوریتم جامعه پرندگان

۴-۴-۳-مزایای الگوریتم جامعه ذرات

۴-۴-۴-معایب الگوریتم جامعه پرندگان

۴-۵- داده­های مورد استفاده

۴-۶-تحلیل ابعادی

۴-۷-نرم­افزار و کدنویسی

۵-بحث و نتایج

۵-۱-رویکرد نخست، حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان

۵-۲-رویکرد ثانویه، الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)

۵-۳-تحلیل حساسیت

۶-نتیجه­ گیری و پیشنهادها

۶-۱-نتیجه­ گیری

۶-۲-پیشنهادها

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.