بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل عددی فلوئنت


در حال بارگذاری
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
4.30MB
220
277 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در دهه های اخیر سرریزهای پلکانی نقش مهمی در مورد مستهلک کردن انرژی حاصل از جریان سرریز داشته اند. پله ها در این نوع سرریزها باعث استهلاک انرژی جریان می شوند. مسئله مورد اهمیت، افزایش اثر این پله ها در میزان استهلاک انرژی جریان است.این تحقیق بر پایه مدل عددی فلوئنت می باشد. انرژی جریان در رژیم های ریزشی و رویه ای بر روی پله های لبه دار و ساده محاسبه می شود.

متفاوت بودن ارتفاع، عرض و شیب لبه ها باعث می شود که اثرات هر کدام از این پارامترها در میزان انرژی مستهلک شده مشخص گردد. رژیم جریان ریزشی در دبی های کم و رژیم جریان رویه ای در دب یهای زیاد رخ م یدهند و رژیم جریان تبدیلی حدفاصل دو نوع جریان فو قالذکر می باشد. در این پروژه با مشخص شدن پارامترهای مؤثر بر استهلاک انرژی و انجام آنالیز ابعادی و بررسی مدلهای اغتشاش و روشهای انفصال،آنالیز برای ۱۶ مدل با هندسه گوناگون برای دو دبی lit/s 6/3 (جریان ریزشی) و litr/s 25 (جریان رویه ای) یعنی جمعاً ۳۲ مدل توسط نرم افزارهای Gambit و Fluent با انتخاب مدل اغتشاش K –ε و روش حل vof صورت گرفت.

نتایج بدست آمده در حالت بدون لبه با نتایج آزمایشگاهی و رابطه چمنی و راجاراتنام و چانسون مقایسه گردید و در هر دو حالت ریزشی و رویه ای با وجود اختلاف کمی نتایج قابل قبولی نشان داد. علت اختلاف نتایج فوق آن است که داده های آزمایشگاهی و آنالیز عددی ، به علت عدم امکان محاسبه ضریب اصطکاک (f) در ابتدا ، بر اساس رابطه عمق مخلوط بدست آمده و رابطه چانسون عمق آب تمیز را شامل می شود.

سپس با آنالیز مدل های لبه دار و مقایسه آنها با نتایج آزمایشگاهی و روابط ذکر شده،به مقایسه نتایج آنالیزهای صورت گرفته با روابط بهینه شده توسط پدرام که اثرات لبه در رابطه چمنی و راچاراتنام برای رژیم ریزشی و رابطه ضریب اصطکاک برای رژیم جریان رویه ای را در نظر گرفته ، پرداخته و با توجه به همان نتایج چنین برم یآید که وجود لبه در انتهای پله ها میزان استهلاک انرژی جریان در طول شوت پله ای را افزایش می دهد البته میزان این تأثیر در رژیم های ریزشی و رویه ای تفاوت دارد و با افزایش دبی این اثرات کمتر می شود.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.