بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان


در حال بارگذاری
۲۲ آذر ۱۳۹۶
doc
1MB
143
202 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

بررسی رابطه  بین ویژگی های شخصیتی معلمان  (درون گرایی و برون گرایی ) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  پایه  پنجم دوره ابتدایی

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه  بین ویژگی های شخصیتی معلمان  (درون گرایی و برون گرایی) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی شهر میاندوآب اجرا شد. روش تحقیق از نظر هدف  کاربردی بوده،و از نظر روشهای جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری عبارت ازکلیه معلمان پایه پنجم و کلیه دانش آموزان پایه پنجم شهر میاندوآب درسال تحصیلی ۹۱-۹۰ می باشد. برای گرد آوری داده ها مربوط به ویژگی های شخصیتی معلمان از پرسشنامه شخصیتی آیزنگ، برای اندازه گیری میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از میانگین معدل امتحانات پایانی دانش آموزان پنجم ابتدائی کل کلاس استفاده شده است. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار  spss وبا استفاده از روشهای آماری توصیفی(فراوانی،درصد،میانگین)وآمار استنباطی(آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون k2 و گرامر )مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.

نتایج فرضیه ها به شرح زیراست  :

  • بین ویژگیهای شخصیتی معلمان درونگرا و برونگرا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت مشاهده نگردید.
  • بین جنسیت معلمان و ویژگی شخصیتی آنان رابطه ای مشاهده نگردید.
  • بین سابقه معلمان و ویژگی شخصیتی آنان رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین سن معلمان و ویژگی شخصیتی آنان رابطه معنی دار وجود دارد.

بین تحصیلات معلمان و ویژگی شخصیتی آنان رابطه معنی داروجود دارد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.