بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان


در حال بارگذاری
۲۹ آذر ۱۳۹۶
Doc
495KB
126
388 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و فشارهای رقابتی و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان از طرف دیگر بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات را برای کلیه صنایع، سازمانها و کسب و کارها بیش از پیش ضروری کرده است . بیمه الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا از رشد بی سابقه ای برخوردار است و بیمه و به طور کلی موسسات مالی از جمله صنایعی هستند که تجارت الکترونیک می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه آنها ایفا کند، چرا که صنعت بیمه صنعتی است اطلاعات بر، لذا دارای زمینه مناسبی جهت استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات می باشد.

این تحقیق به بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان            می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بیمه ایران در شعب گیلان می‌باشد که تعداد کل این افراد ۱۵۰۰ نفر بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر با مراجعه به فرمول کوکران ۱۵۰ نفر از کارکنان بیمه ایران در شعب گیلان تعیین گردیده است ضمناً نمونه مورد نظر به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است تحقیق حاضر از نوع توصیفی- علی وابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جهت پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است و با توجه به اینکه آلفای محاسبه شده کلیه متغیر ها بالاتر از ۷۰/۰بوده است بنابراین پرسشنامه تحقیق دارای پایایی مناسب است. به طور کلی تجزیه و تحلیل داده های آماری از قبیل میانگین، انحراف معیار، واریانس، جداول فراوانی و نمودارها به وسیله نرم افزار spss19 مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی در این پژوهش وجود یا عدم وجود رابطه معنی داری وتاثیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق در قالب فرضیات ارائه شده است. جهت تایید و یا رد هر فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده. بر اساس نتایج بدست آمده بین کاربرد تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات قبل از فروش، فروش و پس از فروش رابطه وجود دارد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.