بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
pdf
3.80MB
204
209 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

کشور ما از جمله کشورهایی است که در مناطق زلزله خیزجهان قرار گرفته و هر از چند گاهی شاهد بروز زلزله در ایران می باشیم. در این پایان نامه سعی شده میزان آسیب پذیری ساختمان های بتنی در شهر شهرکرد مورد بررسی قرار گیرد.

در ابتد ا مشخصات زمین شناسی ، وضعیت زمین ساخت شهرکرد ، گسلهاى فعال منطقه ، مصالح ساختمانی مورد استفاده در تهیه بتن در شهرکرد بررسى شده است . جهت بررسی آسیب پذیر ى کافی ساختمانه اى بت نى با توجه به تحقیقات انجام شده در نقاط دیگر، پرسش نامه اى تهیه شد و با پیشرفت کار ویرایش گرد ید. در این پرسشنامه ساختمانها از لحاظ کیفیت و محل تهیه مصالح مصر فى و نحوه عمل آور ى بتن، نحوهاجرا و جنس میانقابها، نحوه اجرا و جنس نما، رعایت فاصله مجاز با ساختمانهاى مجاور، کیفیت و شیب زمین محل ساختمان، نوع کرسى چینی زیر فونداسیون وخروجى هاى اورژنس مورد بررسى قرار گرفت.

با توجه به اطلاعات جمع آورى شده تاثیر عدم اجر اى اصو لى موارد بالا تجزیه و تحلیل شد و در یک جدول جمع آوری گردید و با استفاده از یک روش جدید کلیه موارد امتیازبندی شد . با جمع بندی امتیازها وضعیت آسیب پذیر ى هر ساختمان مشخص گردید ، در این بررس ى مشخص شد ٧٠ % از ساختمانه اى مورد مطالعه ایمن مى باشد و ٣٠ % نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر دارند .

آنگاه دو مجتمع ساختمانی و یک مرکز آموزشی این محدوده جهت تحقیق بیشتر با استفاده از برنامه IDARC و به کمک چهار زلزله طبس، منجیل، ناغان و بم با شتاب های ۳۵/0g، ۵/0g،۷۵/0g مورد تحلیل دقیق قرار گرفت. مجتمع ساختمانى ۴ طبقه بدون دیوار برشى و خوابگاه دانش آموزى ٣ طبقه  تحت شتاب ۷۵/0g طبس و بم آسیب پذیر هستند و مجموعه ساختمانی ۴ طبقه با دیوار برشى از نظر سازه ای کاملاً ایمن می باشد. با توجه به تحلیل فوق و مقادیر تحلیل کیفی ، ١٩ % از ساختمانه اى برداشت شده آسیب پذیر و بقیه ایمن مى باشند. عوامل اصلى آسیب پذیرکننده ساختمانه اى بتنى شهرکرد ، روش تهیه بتن( با بتن ساز دستی) ، اجرای ساختمان در شیب با زیرساز ى کرسی سنگی و اجر اى میانقابهاى  سنگین در طبقات پایین در سه جهت ساختمان مى باشد .

امید است این تلاش مقدمه اى  در جهت اصلاح اشکالات موجود در طراحى و اجرا ساختمانهاى بتنى در شهرکرد باشد.

فصل اول: مشخصات زمین شناسى منطقه

۱-۱-موقعیت جغرافیایى منطقه

۱-۲-محدوده زلزله خیزى مورد مطالعه

۱-۳-زمین شناسى منطقه

۱-۳-۱-گسله هاى سایزموژن گستره طرح

۱-۳-۲-ساز و کار گسله هاى سایزموژن محدوده مورد مطالعه

فصل دوم: مصالح به کاربرده شده و طیف مصالح استان

۲-۱-بتن

۲-۲-مصالح سنگى

۲-۳-آب

۲-۳-۱-کیفیت آب مصرفى در بتن

۴-۲-سیمان

فصل سوم: نحوه تهیه بتن و اجراى ساختمانهاى بتنى

۳-۱-نسبت هاى مخلوط آردن اجزا بتن

۳-۲-بتن سازى

۳-۲-۱-اندازه گیرى مصالح در بتن

۳-۲-۲-آب و مواد افزودنى

۳-۲-۳-بتن ریزى در هواى سرد

۳-۲-۴-روش ریختن بتن با خلاطه

۳-۳-میانقابها

۳-۴-نما

۳-۴-۱-نماى سنگى

۳-۴-۲-نماى آجرى

۳-۴-۳-نماى شیشه اى

۳-۵-کرسى چینى هاى سنگى

۳-۶-درز انقطاع

۳-۷-راههاى دسترسى و تخلیه ساختمان

فصل چهارم: آسیب پذیرى کیفى ساختمانهى بتنى شهرکرد

۴-۱-روش آسیب پذیرى کیفى

۴-۲-نحوه تهیه فرمها

۴-۲-۱-محدودکردن اطلاعات جمع آورى شده

۴-۳-تحلیل و بررسى فرمها

۴-۳-۱-بررسى کاربرى

۴-۳-۲-بررسى از نظر ارتفاع موجود

۴-۳-۳-بررسى کرسی چینى ها

۴-۳-۴-بررسى درز انقطاع ها

۴-۳-۵-بررسى میانقابها

۴-۳-۶-بررسى نماها

۴-۳-۷-بررسى جانپناهها

۴-۳-۸-بررسى نوع و کیفیت بتن

۴-۳-۸-۱-محل دپو مصالح

۴-۳-۸-۲-بررسى بتن بدست آمده با توجه به نظارت

۴-۳-۹-راههاى اورژانس و تخلیه سریع ساختمان

۴-۴-روش امتیاز بندى نتایج تحلیل آیفى

۴-۴-۱-نحوه امتیاز بندى داده ها

۴-۵-نتایج تحلیل کیفى

فصل پنجم: بررسى آسیب پذیرى کمى

۵-۱-روشهاى آسیب پذیری کمی

۵-۲-کلیات و مراحل برنامه

۵-۲-۱ -برنامه مورد استفاده

۵-۳-مدلسازى کامپیوتری

۵-۴-چگونگى انتخاب مدل و دلیل انتخاب آن

۵-۵-رکوردهاى مختلف

۵-۵-۱-شتابنگاشتهاى مورد استفاده

۵-۶-مدل ۴ طبقه با دیوار برشى

۵-۶-۱-تحلیل نتایج برنامه IDARC (چهار طبقه با دیوار برشى)

۵-۷-مدل ۴ طبقه بدون دیوار برشى

۵-۷-۱ تحلیل نتایج برنامه IDARC  (چهار طبقه بدون دیوار برشى)

۵-۸-مدل سه طبقه با دیوار برشى

۵-۸-۱-تحلیل نتایج برنامه IDARC   (سه طبقه با دیوار برشى)

۵-۹-مسایل متفرقه تحلیل کمى

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.