بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان


در حال بارگذاری
۲۹ آذر ۱۳۹۶
Doc
497KB
109
254 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

این تحقیق سعی دارد رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این راستا از مدل چهار بخشی گری گوری سی پتی و مدل سه بخشی آلن و می یر به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده می شود. فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است از: بین اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد. متغیر مستقل، اخلاق کار است که مؤلفه های آن عبارتند از: علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار و متغیر وابسته هم عبارت است از تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان تشکیل می دهند که حجم نمونه این پژوهش شامل ۹۸ نفر می باشد. روش جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ۲۳ سؤالی استاندارد گری گوری سی پتی (۱۹۹۰) و پرسشنامه ۲۴ سوالی استاندارد آلن و می یر می باشد. روشهای تجزیه وتحلیل با استفاده از آزمونهای آلفای کرونباخ، کولموگروف – اسمیرنوف، دوجمله ای، یومان ویتنی، کروسکال والیس، کندال تائو b صورت پذیرفت. نتایج آزمون ها نشان داد بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود ندارد. تعهد سازمانی در بین گروه های مورد مطالعه جمعیت شناختی مانند جنس، سن، مدرک تحصیلی و سطوح شغلی تفاوت معنی داری ندارد، اما از بین مؤلفه های اخلاق کار، علاقه به کار و روابط انسانی در کار در بین گروه های متفاوت سنی تفاوت معنی داری دارد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.