بررسی رابطه بین وضعیت روسازی و عملکرد اره (مطالعه میدانی)


در حال بارگذاری
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
63.2MB
336
200 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

برای تعیین عملکرد راه می توان از پارامترهای مختلفی نظیر حجم ، سرعت ، ایمنی ، وضعیت روسازی استفاده کرد. یکی از این پارامترهای مرتبط با ایمنی تعداد تصادفات می باشد. تحقیقات بسیاری درباره بررسی روابط بین پارامترهای مختلف راه و تعداد تصادفات صورت گرفته است ولی در زمینه پارامترهای مختلف روسازی راه و بررسی آن بر سطح عملکردی راه (خصوصا شاخص های گوناگون تصادفات) مطالعات جامع و کافی خصوصا درایران صورت نگرفته است.

در مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته است ارتباط نرخ تصادفات یا فراوانی تصادف در حیطه تعداد باندها، عرض باند ، وجود خط میانه ، نوع خط میانه ، عرض شانه ، aadt ، چگالی دسترسی ، تعداد تقاطع های مشاهده شده در هر بخش جاده ، محدودیت سرعت ، درجه قوس قائم، قوس افقی ، طول قطعه راه ، وضعیت آب و هوا ، زمان هر روز هفته و سایر متغیرهای موثر پرداخته اند. در این رساله سعی شده است که پارامترهای مختلف روسازی یکی از راه های کشور مورد بررسی قرار گیرد و رابطه آن با شاخص های مختلف تصادفات بدست آید.

در این راستا محور مشهد- باغچه ، باغچه- تربت حیدریه تا سه راهی شادمهر از لحاظ پارامتری موثر در وضعیت روسازی راه مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا راه مذکور به قطعات دلخواه تقسیم شده و در هر قطعه به بررسی خرابی های روسازی پرداختیم و شاخص وضعیت روسازی pci را در هر قطعه بدست آوردیم. در این راستا عرض خطوط ، تعداد خطوط ، عرض و نوع شانه و ضخامت روسازی نیز تعیین گردیده است.

سپس پارامترهای  موثر در ایمنی و تصادفات که شامل وضعیت ایمنی راه ، میانگین ترافیک روزانه و نرخ تصادفات می باشد برای مسیر جمع آوری گردید. در این راستا با استفاده از پایگاه داده های اطلاعاتی استخراج شده در مورد مسیر مورد مطالعه ، اثر پارامترهای وضعیت روسازی بر روی تصادفات و ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش های تحلیل آماری و رگرسیون به کمک نرم افزار spss و stata مدل های ریاضی که بتواند رابطه بین وضعیت روسازی راه و نرخ تصادفات راه را نشان داد، برای مسیر مذکور بدست آمده است.

با توجه به نتایج خروجی و آزمون های آماری ، مدل کرافت برای نرخ تصادفات و مدل دو جمله ای منفی برای تعداد تصادفات پیشنهاد گردید. در گام بعد ، آنالیز حساسیت روی مدل های صورت گرفته و رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تعیین شده و نتایج نهایی از آن استخراج گردید. نتایج حاصل از مدل سازی نشان می دهد که کمی عرض جاده و عریض بودن شانه آسفالتی راه ، از مهمترین عوامل موثر در وقوع تصادفات جاده ای در محور مشهد- باغچه تربت حیدریه تا سه راهی شادمهر می باشد و پس از آن خرابی های سطح رویه راه که با شاخص pci ارزیابی میشود و adt عامل های موثر بعدی در نرخ تصادفات می باشد. همچنین بیشترین عامل موثر در تعداد تصادفات در این محور عرض شانه راه و سپس عرض وسازی و شاخص Pci در این محور می باشد.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.