بررسی رابطه فعالیتهای ورزشی منظم با سلامت عمومی همسران پاسدار شهر تهران


در حال بارگذاری
۲۳ آذر ۱۳۹۶
Doc
448KB
140
307 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

هدف این پژوهش بررسی رابطه فعالیتهای ورزشی منظم با سلامت عمومی همسران پاسدار ۴۰-۲۰ ساله در شهر‌ک‌های مستقر در شهر تهران (شش شهرک که از جمعیت بیشتری نسبت به سایر شهر‌ک‌ها در تهران برخوردار هستند) بوده است.

 

بدین منظوراز بین جامعه آماری مذکور شهر‌ک‌های محلاتی, کوثر, بروجردی, فاطمه الزهرا, انحصار و فجر۲۸۸ نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب و مورد سنجش قرار گرفتند.

در این تحقیق که بروش توصیفی صورت گرفته است از پرسشنامه محقق ساخته ( به منظور سنجش فعالیتهای ورزشی منظم) و پرسشنامه GHQ28 که متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور ایران هنجاریابی شده مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق ارتباط میان ورزش کردن و نکردن با سلامت جسمانی, میزان اظطراب, رویکرد اجتماعی, افسردگی و سلامت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در این تحقیق برای بدست آوردن همبستگی و رابطه فعالیتهای ورزشی منظم با سلامت عمومی همسران پاسدار از روش محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. در روش آماری فوق در راستای اهداف فرعی تحقیق مقایسه تفاوت متغیرهای سلامت عمومی زنان شهر‌ک‌های سپاه در شهر تهران با استفاده از آزمون تحلیل و اریانس یکطرفه (ANOVA) انجام شده است.

در این پژوهش علاوه بر بررسی رابطه متغیر مستقل, مقایسه ای بین متغیرهای وابسته نظیر سن, تحصیلات, قد, وزن صورت گرفته است.

نتایج پژوهش فوق براساس فرضیات تعیین شده در تحقیق به ترتیب بشرح زیر آمده است:

۱- میان ورزش کردن و سلامت جسمانی زنان شهر‌ک‌های سپاه در شهر تهران ارتباط معنی داری وجود دارد.(۰۰۰/۰=P)

۲- میان ورزش کردن و میزان اضطراب زنان شهر‌ک‌های سپاه در شهر تهران ارتباط معنی داری وجود دارد.(۰۰۰/0P=)

۳- میان ورزش کردن وسطح رویکردهای اجتماعی زنان شهر‌ک‌های سپاهی در شهر تهران ارتباط معنی داری وجود دارد.(۰۰۰/۰=P)

۴- میان ورزش کردن و افسردگی زنان شهر‌ک‌های سپاه درشهرتهران ارتباط معنی داری وجود دارد. .(۰۰۰/0P=)

۵- میان ورزش کردن وسلامت عمومی زنان شهر‌ک‌های سپاه در شهرتهران ارتباط معنی داری وجود دارد. .(۰۰۰/0P=)

در بررسی تفاوت و مقایسهُ متغیرهای سلامت عمومی بین شهر‌ک‌های سپاه در شهر تهران نتایج زیر بدست آمده است:

۱- میان سلامت جسمانی زنان شهر‌ک‌های سپاه در شهر تهران تفاوت معنی داری وجود دارد.(۰۰۸/۰)

۲- میان اظطراب زنان شهر‌ک‌های سپاه در شهر تهران تفاوت معنی داری وجود ندارد.(۰۸۶/0P=)

۳- میان سطح رویکردهای اجتماعی زنان شهر‌ک‌های سپاه در شهرتهران تفاوت معنی داری وجود ندارد.(۰۸۴/0P=)

۴- میان میزان افسردگی زنان شهر‌ک‌های سپاه درشهر تهران تفاوت معنی داری وجود ندارد.(۶۸/۰=P)

۵- میان سلامت عمومی زنان شهر‌ک‌های سپاه در شهر تهران تفاوت معنی داری وجوددارد. (۰۰۶/۰=P)

این تفاوت مربوط به شهرک های محلاتی و کوثر بوده است .

نتایج تحقیقات حاضر نشان میدهد در بررسی فرضیات و اهداف فرعی تحقیق موید این نکته است که شرکت در فعالیتهای ورزشی به صورت منظم در ارتقاء سطح سلامت جسمانی و روانی همچنین افزایش اعتماد به نفس , ارتقاء سطح روابط اجتماعی و شادابی موثر ومفید بوده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.