بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
doc
22.7MB
259
264 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

سیستم­های کش­بستی[۱] نوع جدیدی از سازه­های فضاکار هستند که به دلیل وزن کم، قابلیت گسترش­پذیری[۲]، سادگی تنظیم کردن اعضا[۳]، تکرار پذیری بالا[۴]، مقیاس­پذیر بودن[۵] و داشتن درجه نامعینی استاتیکی بالا امروزه مورد توجه مهندسان قرار گرفته­اند. در تعریف این سیستم­ها باید گفت که  یک سیستم کش­بستی متشکل است از هر مجموعه­ی دلخواهی از اعضای کششی که به یک بافتار کش­بستی اعضای فشاری متصل شده باشد و بافتار کش­بستی بافتاری است که بتوان آن را توسط برخی از اعضای کششی داخلی پایدار نمود. تاکنون تحلیل­­های ناپایداری استاتیکی زیادی بر روی سازه­های کش­بستی صورت گرفته است که پارامترهای مختلفی را در ارتباط با تحلیل استاتیکی این سازه­ها در نظر گرفته­اند.

اما اثرات توزیع­های مختلف خودتنش بر روی پایداری استاتیکی این سازه­ها صورت نگرفته است از آنجایی که اساس پایداری این سازه­ها متکی بر خودتنیدگی اولیه­ی اعضای آن می­باشد، لذا مطالعه­ی تأثیر توزیع­های مختلف خودتنیدگی بر روی رفتار ناپایداری استاتیکی این سازه­ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این پایان­نامه پس از تعریف سازه­های کش­بستی و توصیف بافتارهای متنوع آنها، مطالعات استاتیکی و دینامیکی انجام شده روی این سازه­ها مرور می­شود. سپس با هدف بررسی رفتار پایداری استاتیکی بافتارهای مختلف کش­بستی تحت توزیع­های مختلف خودتنش و انجام تحلیل­های مسیر جایگزین با شرایط مرزی گوناگون، با استفاده از مدل­سازی عناصر محدود روی این سازه­ها تحلیل­های غیرخطی انجام می­گیرد. بدین منظور پس از تأیید مدل­سازی عناصر محدود، برای ترسیم مسیرهای غیرخطی تعادل سازه از روش Riks استفاده می­گردد.

در نهایت، تأثیر توزیع­های مختلف خودتنیدگی در تحلیل­های ناپاپداری استاتیکی و نیز از دست دادن عضو در تحلیل­های مسیر جایگزین بر روی مکانیزم خرابی، ظرفیت باربری و سختی بررسی شده است. این مطالعه نشان می­دهد که طراحی الگوی خودتنش در این سازه­ها می­تواند نقش مؤثر در ظرفیت باربری، سختی، آستانه­ی شل­شدگی کابل­ها و همچنین نوع مکانیزم خرابی داشته باشد.

فصل اول- کلیات

۱-۱- مقدمه

۱-۲- تعریف مسئله و بیان اصل تحقیق

۱-۳- ضرورت و هدف انجام تحقیق

۴-۱- ساختار پایان­نامه

فصل دوم- سازه­های فضاکار کش­بستی

۲-۱- مقدمه

۲-۲-  سازه­های فضاکار

۲-۳- سازه­های کش­بستی

۲-۳-۱ – تاریخچه و تعاریف ارائه شده

۲-۳-۲- مزایای سازه­های کش­بستی

۲-۳-۳- معایب سازه­های کش­بستی

۲-۴- مکانیزم، خودتنش و فرم­یابی

۲-۴-۱- خودتنیدگی و پیش­تنیدگی

۲-۴-۲- فرم­یابی

۲-۴-۲-۱- انواع روش­های فرم­یابی سازه­های کش­بستی

۲-۴-۲-۲- رهاسازی دینامیکی

۲-۴-۲-۳- دانسیته نیرو

۲-۴-۳- تعیین حالت­های خودتنش در بافتارهای کش­بستی

۲-۴-۴- مکانیزم در بافتارهای کش­بستی

۲-۴-۴-۱- تعیین مکانیزم­های بافتارهای کش­بستی

۲-۴-۴-۲- تشخیص مکانیزم­های بی­نهایت کوچک مرتبه اول از مکانیزم­های مرتبه بالاتر در سازه­های کش­بستی

۲-۴-۴-۳- برطرف کردن مکانیزم­های بی­نهایت کوچک

۲-۵- تقسیم بندی بافتارهای کش­بستی

۲-۵-۱- بافتارهای کش­بستی مدولار نوع ۱

۲-۵-۱-۱- سیمپکلس­های مدولار کش­بستی نوع ۱

۲-۵-۱-۲- بافتارهای کش­بستی مدولار نوع ۱ شامل دستک­های ناپیوسته

۲-۵-۱-۳- بافتارهای کش­بستی مدولار نوع ۱ شامل دستک­های پیوسته

۲-۵-۲- بافتارهای کش­بستی مدولار نوع ۲

۲-۵-۲-۱- انواع سیمپلکس­های بافتارهای کش­بستی مدولار نوع ۲

۲-۵-۲-۲- بافتارهای کش­بستی مدولار نوع ۲ متشکل از دستک­های ناپیوسته

۲-۵-۲-۳- بافتارهای کش­بستی مدولار نوع ۲ شامل دستک­های پیوسته

۲-۵-۳- بافتارهای کش­بستی غیرمدولار

۲-۵-۳-۱- عملکرد سازه­ای بافتارهای کش­بستی غیرمدولار

۲-۵-۳-۲- پهنابند V و پیوند دهنده­های اولیه در بافتارهای کش­بستی غیرمدولار

۲-۵-۴- بافتارهای شبکه­ی کش­بستی غیرمدولار

۲-۶- نمونه­های اجرا شده­ی سازه­های کش­بستی

۲-۷- نتیجه­ گیری

فصل سوم- مروری بر مطالعات استاتیکی و دینامیکی انجام یافته بر روی سازه­های کش­بستی

۳-۱- مقدمه

۳-۲- مطالعات استاتیکی

۳-۲-۱- مطالعات فرم­یابی، خودتنش و مکانیزم

۳-۲-۲- مطالعات استاتیکی تحت اثر بار خارجی

۳-۲-۳- نقش توزیع­های مختلف خودتنش در طراحی بافتارهای کش­بستی

۳-۲-۴- مطالعه­ی عددی و آزمایشگاهی طراحی خودتنش سیستم­های کش­بستی

۳-۲-۵- مطالعات استاتیکی تحت اثر بار خارجی

۳-۲-۵- مطالعه­ی مربوط به رفتار پایداری شبکه­های کش­بستی دو لایه

۳-۲-۶- تأثیر تدریجی حذف اعضا بر روی رفتار پایداری بافتارهای کش­بستی

۳-۳- مطالعات دینامیکی

۳-۳-۱- تحلیل دینامیکی

۳-۳-۲- کنترل شکل سازه­های کش­بستی

۳-۳-۳- کنترل سازه­های کش­بستی

۳-۳-۴- اثر گسیختگی یک کابل در یک سازه­ی کش­بستی

۳-۳-۵- مطالعه تحلیل مسیر جایگزین دینامیکی بر روی بافتارهای کش­بستی

۳-۳-۶- تأثیر بارگذاری­های استاتیکی و هارمونیکی بر روی رفتار دینامیکی سازه­های کش­بستی

۳-۳-۷- رفتار دینامیکی و کنترل ارتعاش یک سازه­ی کش­بستی

۳-۳-۸- مطالعه­ی عددی و آزمایشگاهی بر روی رفتار ناپایداری سیستم­های کش­بستی بر اثر گسیختگی کابل­ها و کمانش

دستک­ها

۳-۴- نتیجه­گیری

فصل چهارم- مدلسازی عناصر محدود

۴-۱- مقدمه

۴-۲- اجزای مدلسازی عناصر محدود

۴-۲-۱- تاشه­پردازی فرمکسی

۴-۲-۲- نوع تحلیل

۴-۲-۳- روش Riks

۴-۲-۴- مدلسازی کابل­ها و دستک­ها.

۴-۲-۵- مدلسازی غیرخطی مصالح

۴-۲-۵-۱- مدلسازی پلاستیسیته برای کابل­ها

۴-۲- ۵-۲- مدلسازی پلاستیسیته برای دستک­ها

۴-۳- صحت مدلسازی عناصر محدود

۴-۴- نتیجه­گیری

فصل پنجم- تحلیل­های ناپایداری استاتیکی بر اثر تغییر در  توزیع خودتنش بر روی بافتارهای کش­بستی

۵-۱- مقدمه

۵-۲- بافتارهای مورد مطالعه

۵-۲-۱- شرایط مرزی

۵-۲-۲- خصوصیات مصالح و عناصر

۵-۳- طراحی خودتنش

۵-۴- توزیع­های خودتنش

۵-۵- طراحی بافتارهای کش­بستی

۵-۶- تحلیل خرابی

۵-۷- نتایج تحلیل­های ناپایداری استاتیکی بر روی بافتار۱ تحت توزیع­های مختلف خودتنش

۵-۷-۱- شرایط تکیه­گاهی C۱.

۵-۷-۲- شرایط تکیه­گاهی C۲.

۵-۷-۳- مقایسه­ی شرایط تکیه­گاهی C۱ با C۲.

۵-۸- نتایج تحلیل­های ناپایداری استاتیکی بر روی بافتار ۲ تحت توزیع­های مختلف خودتنش

۵-۸-۱- شرایط تکیه­گاهی C۱.

۵-۸-۲- شرایط تکیه­گاهی C۲.

۵-۸-۳- شرایط تکیه­گاهی C۳.

۵-۸-۴- مقایسه­ی بین شرایط تکیه­گاهی C۱، C۲ و C۳.

۵-۹- نتایج تحلیل­های ناپایداری استاتیکی بر روی بافتار۳ تحت توزیع­های مختلف خودتنش

۵-۹-۱- شرایط تکیه­گاهی C۱.

۵-۹-۲- شرایط تکیه­گاهی C۲.

۵-۹-۳- شرایط تکیه­گاهی C۳.

۵-۹-۴- مقایسه­ی شرایط تکیه­گاهی C۱، C۲ و C۳.

۵-۱۰- تحلیل مسیر جایگزین

۵-۱۰-۱- تحلیل مسیر جایگزین بافتار ۱

۵-۱۰-۱-۱- شرایط تکیه­گاهی C۱

۵-۱۰-۱-۲- شرایط تکیه­گاهی C۲

۵-۱۰-۲- تحلیل مسیر جایگزین بافتار ۲

۵-۱۰-۲-۱- شرایط تکیه­گاهی C۱

۵-۱۰-۲-۲- شرایط تکیه­گاهی C۲. ۱۵۵

۵-۱۰-۳- تحلیل مسیر جایگزین بافتار ۳

۵-۱۰-۳-۱- شرایط تکیه­گاهی C۱.

۵-۱۰-۳-۲- شرایط تکیه­گاهی C۲.

۵-۱۱- نتیجه­ گیری

۵-۱۱-۱- نتایج حاصل از تحلیل ناپایداری استاتیکی

۵-۱۱-۲- نتایج حاصل از تحلیل مسیر جایگزین

فصل ششم – نتیجه­گیری و پیشنهادات

۶-۱- مقدمه

۶-۲- نتایج تحلیل ناپایداری استاتیکی به ازای توزیع­های مختلف خودتنش

۶-۳- نتایج تحلیل مسیر جایگزین به ازای توزیع­های مختلف خودتنش

۶-۴- موضوعات پیشنهادی برای مطالعات آتی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.