بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد با استفاده از نرم افزار TARS 3.0  


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
pdf
7.71MB
112
205 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

سدها از مهمترین ابنیه های آبی هستند که به منظور حفظ و بهره برداری از منابع آب مورد استفاده قرار می گیرد.

هزینه زیاد احداث سدهای مخزنی، محدودیت ساختگاههای مناسب و مسائل پیچیده بهره برداری، سبب شده است که برای حفظ حجم مفید مخازن جهت حصول اهداف از پیش تعیین شده، تخمین حجم رسوبات ورودی به مخزن ونحوه توزیع آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش های ریاضی و تجربی به جهت ساده گی کار و هزینه های کم و دقت قابل قبول از لحاظ اقتصادی قابل توجیه می باشد.

مدل ریاضی GSTARS3.0 مساله رسوب و فرسایش را بصورت شبه دو بعدی بررسی می نماید. در این تحقیق، میزان رسوب ورودی ونحوه ی توزیع رسوبات در مخزن سد مهاباد مورد بررسی قرار گرفته است.

لذا دانستن این که سالیانه چه مقدار از حجم این مخزن بر اثر نشست رسوبات از دست می رود و تا چه سالی می توان از این مخزن استفاده مفید نمود برای برنامه ریزی های آینده ضروری است.

در این تحقیق حجم کلی رسوباتی که در یک دوره ۵۰ ساله وارد مخزن سد می شوند به کمک رابطه بین دبی رسوب و دبی جریان آب و تافیق آن با منحنی تداوم جریان برآورد گردید و بر اساس میزان رسوبات ورودی براورد شده مقدار و نحوه توزیع رسوبات در ۱۰۰ سال آینده در مخزن، توسط مدل ریاضی GASTARS3.0 که بوسیله روش تجربی کاهش سطح کالیبره شده بود پیش بینی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده افت سالیانه حجم مخزن سد در اثر انباشت رسوبات ۲۲/۰ درصد می باشد که از متوسط افت ذخیره مخازن سدها که به میزان یک درصد در سال است کمتر می باشد.

فصل اول: کلیات

۱-۱-هدف

۲-۱- پیشینه تحقیق

۳-۱- روش کار و تحقیق

فصل دوم: کلیات رسوب گذاری

۱-۲-انواع مسائل رسوب

۲-۲خصوصیات فیزیکی رسوب

۱-۲-۲-اندازه ذره

۳-۲-۲-زاویه ایستایی

۴-۲-۲-شکل ذره

۵-۲-۲- انواع رسوب

۶-۲-۲-سرعت سقوط

۳-۲- ورود و ته نشینی رسوب

۱-۳-۲-فرسایش سطحی و تلفات خاک

۱-۱-۳-۲-معادله جامع تلفات خاک

۲-۱-۳-۲-تئوری توان جریان واحد

۳-۱-۳-۲-منحنی های تداوم جریان و سنجه رسوب

۴-۲-بررسی رسوب مخزن

۵-۲-تیپ رسوب گذاری

۶-۲- اثرات رسوبگذاری مخازن

۷-۲-حفظ ظرفیت مخزن

۸-۲-بازیافت ظرفیت ذخیره

فصل سوم: بررسی روشها

۱-۳-برآورد رسوب در مخازن سدها

۲-۳- نحوه توزیع رسوب در مخازن

۱-۲-۳- روش تجربی

۱-۱-۲-۳-روش افزایش سطح

۲-۱-۲-۳-روش کاهش سطح

۱-۲-۱-۲-۳-محاسبه نحوه توزیع رسوبات در مخزن سد مهاباد

۳-۱-۲-۳-روش کریل و من

۴-۱-۲-۳-روش سزچوکز وکوارشی

۵-۱-۲-۳-روش گارد و همکاران

۶-۱-۲-۳-روش جین

۲-۲-۳-روش های ریاضی

۱-۲-۲-۳-HEC-6

۲-۲-۲-۳-ELU vial-12

۳-۲-۲-۳-Depo

۴-۲-۲-۳-GSTARS2.0

۳-۳-نگرشی بر مدل تعمیم یافته انتقال رسوب در شبیه سازی جریان رودخانه ها”مدل GSTARS3″

۱-۳-۳-هدفها و قابلیتها

۲-۳-۳- جنبه های جدید در GSTARS3

۳-۳-۳- محدودیت کاربرد

فصل چهارم: بررسی وضعیت رسوب گذاری با استفاده از مدل GATARS3.0

۱-۴-مقدمه

۲-۴-کاربرد مدل ریاضی GATARS3.0

۱-۲-۴-اطلاعات مورد نیاز مدل

۲-۲-۴- کالیبراسیون مدل

۱-۲-۲-۴-مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری معادلات مختلف حمل رسوب برنامه

۲-۲-۲-۴-مقایسه نتایج مدل برای تعداد لوله های جریان

۳-۲-۲-۴- مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف تعداد روندیابی رسوب در هرگام زمانی

۴-۲-۲-۴-مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف آستانه تنش برشی جهت رسوب گذاری رس و سیلت

۵-۲-۲-۴-مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف (α)در حمل نا متعادل رسوب

۴-۴-وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد مهاباد

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-نتیجه گیری

۲-۵-پیشنهادات

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.