بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
doc
56KB
21
271 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

با توجه به اینکه شهر شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری رشد چندانی نداشته (چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ برخی خدمات مانند تفریحی و تجاری ) و در سال ۱۳۸۹ (و سالهای پیش از آن) بیشترین جابجایی مسافر (۷۸.۳% )از شهر شهرکرد ، به شهر اصفهان و اکثر آنها به صورت روزانه بوده است، این پژوهش سعی بر شناخت عوامل موثر در ایجاد این سفرها داشته است.

که روش کار به صورت ترکیبی از روش های اسنادی- تحلیلی و میدانی بوده، بدین صورت که پس از تکمیل  پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای آماری (Excel ,Spss) استفاده شده است.آزمون آماری آلفای کورنباخ نشان داد که این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است.

آزمون های فرضیات تحقیق نشان داد که اولا هیچگونه رابطه ای بین علت سفرهای روزانه و گروه های جمعیتی سفر کننده از شهرکرد به اصفهان وجود نداشته است ثانیا رابطه ی معناداری بین سیستم حمل و نقل شهری شهرکرد-اصفهان و میزان تردد و همچنین رابطه معناداری بین خدمات شهری شهرکرد و تعداد سفر وجود دارد. که با مدیریت و برنامه ریزی صحیح می توان تعداد سفرها را کاهش وشهر شهرکرد را به سوی پیشرفت و توسعه سوق داد.

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

۱-۲ طرح مسئله

۱-۳ سؤالهای اصلی پژوهش

۱-۴ فرضیه ها ی پژوهش

۱-۵ اهداف پژوهش

۱-۶ سابقه انجام تحقیق

۱-۶-۱ تحقیق های انجام یافته داخلی

۱-۶-۲ تحقیق های انجام یافته خارجی

۱-۷ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

۱-۸ کاربردهای متصور از تحقیق

۱-۸-۱ مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه

۱-۹ روش انجام تحقیق

۱-۹-۱ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

۱-۹-۲ روش تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۱۰ روایی و پایایی تحقیق

۱-۱۱ جامعه آماری و روش نمونه گیری

۱-۱۲ مشکلات و محدودیت های تحقیق

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات موضوع

۲-۱ مقدمه

۲-۲روش شناسی تحقیق

۲-۲-۱ معرفی متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش

۲-۲-۱-۱  متغیر مستقل

۲-۲-۱-۱-۱ سفر

۲-۲-۱-۲ متغیرهای وابسته

۲-۲-۱-۲-۱ سیستم حمل و نقل

۲-۲-۱-۲-۱-۱ جنبه های حمل و نقل

۲-۲-۱-۲-۱-۲ مدلهای حمل و نقل
۲-۲-۱-۲-۱-۳ طبقه بندی های حمل و نقل

۲-۲-۱-۲-۱-۴ حمل و نقل و ارتباطات

۲-۲-۱-۲-۱-۵ حمل و نقل ، فعالیت ها و کاربری زمین

۲-۲-۱-۲-۱-۶ حمل و نقل ؛ انرژی و محیط زیست

۲-۲-۱-۲-۱-۷ مقررات قرارداد حمل و نقل

۲-۲-۱-۲-۱-۸ انواع حمل و نقل

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۱ حمل و نقل زمینى یا راه‌هاى خشکى

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۲ حمل و نقل با راه‌آهن

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۲-۱ مزایاى راه‌آهن

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۲-۲ مزایاى راه‌آهن از بُعد حجم کالا و تناژ بار وتعداد مسافر و نوع کالا

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۲-۳ مزایاى راه‌آهن از نظر عامل زمان

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۳ حمل و نقل ترکیبی، راهی برای ارتقای شبکه های ریلی

۲-۲-۱-۲-۱-۹ سیستم های نوین حمل و نقل در جهان

۲-۲-۱-۲-۱-۱۰ حمل و نقل عمومی

۲-۲-۱-۲-۱-۱۱ حمل و نقل نیمه عمومی

۲-۲-۱-۲-۲ مدیریت تقاضای سفر

۲-۲-۲-۱-۱-۱ مدیریت شهری

۲-۲-۲-۱-۱-۲ مفهوم برنامه ریزی  وبرنامه ریزی شهری

۲-۲-۲-۱-۱-۳ تعامل فضایی

۲-۳ مروری بر مطالعات صورت گرفته

۲-۳-۱ مقایسه انگیزه های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال

۲-۳-۲ تخمین تابع تقاضای سفر یک شهر

۲-۳-۳ استفاده از بهینه سازی فازی در تعدیل مقادیر نرخ های سفر

۲-۳-۴ مدل برنامه ریزی شبکه حمل و نقل اتوبوسرانی بین شهری

۲-۳-۵ مدل تحلیل عاملی برای انتخاب عوامل مؤثر برتقاضای سفر با اتوبوسهای بین شهری

۲-۳-۶ میزان مخاطرات سفر با اتوبوس در یک راه اصلی بین شهری

۲-۳-۷ نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش تقاضای سفرهای شهری

۲-۳-۸ میزان رضایت از سفر با مترو

۲-۳-۹ مدلسازی تولید سفر

۲-۳-۱۰ تدوین متدولوژی ارزیابی پارامترهای موثر بر تقاضای سفرها در ایران

۲-۳-۱۱ مولفه های کیفیت و کارایی حمل و نقل عمومی

۲-۳-۱۲ اهمیت حمل و نقل پایدار شهری در توسعه پایدار شهری

۲-۳-۱۳ حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل ونقل با پارامترهای غیر دقیق

۲-۳-۱۴ برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور

۲-۳-۱۵ روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر

۲-۳-۱۶ پیش بینی تولید سفرهای بین شهری

۲-۳-۱۷ بررسی مدلهای تولید سفر

۲-۳ -۱۷ -۱ مدل PBS&J

۲-۳-۱۷-۲ مدل رگرسیون لوژستیک

۲-۳-۱۷-۳ مدل BPNN

۲-۳-۱۷-۴ مقایسه نتایج مدلها

۲-۳-۱۸ بررسی اثرات تکرار سفر بر میزان رضایت مسافران

۲-۳-۱۹ تاثیرات حمل و نقل همگانی بر کاهش مصرف سوخت

۲-۳-۲۰ عوامل موثر در ایجاد حمل و نقل نامطلوب

۲-۳-۲۰-۱ راهکارهایی جهت بهبود وضعیت توسعه حمل و نقل همگانی

۲-۳-۲۱ راهکارهای کاهش تقاضای سفر

۲-۳-۲۱-۱ راهکارهایی که می توان برای کاهش تقاضای سفر بکار برد شامل

۲-۳-۲۲ مناسب سازی شبکه حمل و نقل شهری و بین شهری

۲-۳-۲۳ سفر و شادی‌ ،نیاز بنیادین‌ مردم‌ ایران‌

۲-۳-۲۴ ثمرات سفر

۲-۳-۲۵ توصیه های ایمنی برای سفر با اتوبوس های بین شهری

۲-۳-۲۶ توصیه هایی برای روزهای مسافرت

۲-۳-۲۷ کاهش سفرهای بین شهری با اتوبوس، با وجود ثبات نرخ بلیط

۲-۳-۲۸ چرا باید سفر کنیم؟

۲-۳-۲۸-۱ نکاتی درباره سفر با خودروی شخصی

۲-۳-۲۸-۲ نکاتی درباره سفر با قطار و اتوبوس

۲-۳-۲۸-۳ نکاتی درباره سفر با هواپیما

۲-۳-۲۹ روشهای مدیریت تقاضای سفر در حمل ونقل

۲-۳-۳۰ بررسی عوامل مؤثر بر زمان سفر در سیستم حمل ونقل

۲-۳-۳۱ مدل هوشمند تقاضای سفر  تحلیل الگوی مدل تقاضای سفرهای جاده ای

۲-۳-۳۲ تنگناهای سیستم حمل و نقل شهری

۲-۳-۳۳ مدیریت شهری

۲-۳-۳۳-۱ مدیریت شهری در جهان معاصر

۲-۳-۳۳-۲ اهداف مدیریت شهری

۲-۳-۳۳-۳ وظایف مدیریت شهری

۲-۳-۳۳-۴ ضرورت برنامه‌ریزی برای شهری سال

۲-۳-۳۳-۵ ارائه مدلى براى مدیریت یکپارچه حمل و نقل

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

۳-۱ مقدمه

۳-۲ ویژگی های طبیعی

۳-۲-۱ وضعیت توپوگرافی

۳-۲-۲ فاکتورهای اقلیمی منطقه

۳-۲-۲-۱ ارتفاعات

۳-۲-۲-۲ عرض جغرافیایی

۳-۲-۲-۳ پوشش گیاهی

۳-۲-۲-۴ ساعات آفتابی

۳-۲-۲-۵ توفان، رعد و برق

۳-۲-۲-۶ روزهای همراه با برف و یا مخلوط برف و باران

۳-۲-۲-۷ روزهای همراه با گرد و خاک

۳-۲-۲-۸ اقلیم شهرکرد 

۳-۲-۳ جهت وزش بادهای غالب

۳-۳ ویژگی های انسانی

۳-۳-۱ تاریخچه شهرکرد

۳-۳-۲ امور ایمنی و ترافیک

۳-۳ -۳ تقسیمات سیاسی

۳-۳-۴ ویژگی های اجتماعی

۳-۳-۴-۱ آمار جمعیتی شهرکرد

۳-۳-۴-۲ بعد خانوار

۳-۳-۴-۳ تحولات حجم جمعیت

۳-۳-۴-۴ میزان رشد جمعیت

۳-۳-۴-۵ پیش بینی جمعیت آینده شهرکرد

۳-۳-۴-۶ برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد

۳-۳-۴-۷ مهاجران وارد شده

۳-۳-۴-۸ مبادلات مهاجرتی استان با سایر استان ها

۳-۴-۴-۹  مراکز آموزشی و دانشگاهی

۳-۴  خصوصیات اقتصادی شهر

۳-۴-۱ بخش صنعت

۳-۴-۲ بخش معدن

۳-۴-۳ کشاورزی

۳-۴-۴ دامپروری

۳-۴-۵ خدمات

۳-۴-۶ میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخش های مختلف اقتصادی

۳-۴-۷ جمعیت فعال از نظر اقتصادی

۳-۵ خصوصیات کالبدی شهر

۳-۵-۱ نحوه استفاده از اراضی

۳-۵-۱-۱ مسکونی

۳-۵-۱-۲ آموزشی

۳-۵-۱-۳ آموزش عالی و فنی حرفه ای

۳-۵-۱-۴ بهداشتی

۳-۵-۱-۵ درمانی

۳-۵-۱-۶ مکان‌های تفریحی         

۳-۵-۱-۷ فضای سبز شهرکرد

۳-۵-۱-۸ مذهبی

۳-۵-۱-۹ فرهنگی

۳-۵-۱-۱۰ ورزشی

۳-۵-۱-۱۱ جهانگردی و پذیرایی

۳-۵-۱-۱۲ اداری-خدمات شهری

۳-۵-۱-۱۳ نظامی- ستادی

۳-۵-۱-۱۴ صنعتی

۳-۵-۱-۱۵ تاسیسات و تجهیزات شهری و گورستان

۳-۵-۲ شبکه ارتباطی شهر

۳-۵-۲-۱ حریم شبکه ارتباطی

۳-۵-۲-۲ ارتباطات منطقه

۳-۵-۲-۳ شیب خیابانها و نحوه دفع آبهای سطحی

۳-۵-۲-۴ حمل و نقل و انبارها

۳-۵-۲-۵ سرویس حمل و نقل عمومی

۳-۵-۲-۶ حمل ونقل شهری و برون شهری

۳-۵-۲-۶-۱ اتوبوس شهری

۳-۵-۲-۶-۲ تاکسی

۳-۵-۲-۶-۳ فرودگاه

۳-۵-۲-۶-۴ پایانه‌ها‌های مسافربری

۳-۶ معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد

۳-۷ نتیجه گیری

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴-۱ مقدمه

۴-۲ نتایج توصیفی تحقیق

۴-۲-۱ وضعیت جنسی پاسخگویان

۴-۲-۲ وضعیت محل سکونت پاسخگویان

۴-۲-۳ وضعیت سنی پاسخگویان

۴-۲-۴ وضعیت تحصیلات پاسخگویان

۴-۲-۵ وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته

۴-۲-۶ وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته از طرف پاسخگویان

۴-۲-۷ وضعیت مقصد نهایی سفرپاسخگویان

۴-۲-۸ وضعیت علت سفر

۴-۲-۹ وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها از طرف پاسخگویان

۴-۲-۱۰ وضعیت ناسبترین سیستم حمل و نقل پیشنهادی پاسخگویان بین دو شهر شهرکرد و اصفهان

۴-۲-۱۱ وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل و نقل از نظر پاسخگویان

۴-۲-۱۲ وضعیت نظر خواهی در مورد خدمات

۴-۲-۱۳ وضعیت نظر خواهی در مورد سیستم حمل و نقل

۴-۳-۱ سهم استان از حمل و نقل جاده ای

۴-۳-۲ سهم شهرستان شهرکرد از سفرهای استانی(پایانه مسافربری آزادی)

۴-۴ نتایج استنباطی پژوهش

۴-۴-۱ آزمون فرضیه اول

۴-۴-۱-۱ وضعیت پاسخگویان از نظر گروه سنی و علت سفر

۴-۴-۲ آزمون فرضیه دوم

۴-۴-۳ آزمون فرضیه سوم

فصل پنجم

جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱ جمع بندی

۵-۲ نتایج پژوهش

۵-۲-۱ نتایج توصیفی

۵-۲-۲ نتایج استنباطی

۵-۲-۲-۱ آزمون فرضیه اول

۵-۲-۲-۲ آزمون فرضیه دوم

۵-۲-۲-۳ آزمون فرضیه سوم

۵-۳ اقدامات مورد نیاز برای حل مشکلات سیستم حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه

۵-۳-۱ اقدامات فرهنگی

۵-۳-۲ اقدامات قانونی

۵-۳-۳ اقدامات اقتصادی

۵-۳-۴ اقدامات خدماتی

۵-۳-۵ اقدامات اجتماعی

۵-۴ ارائه پیشنهادات

۵-۵ موضوعات پیشنهادی جهت کار در آینده

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.