بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی خاک های انعطاف پذیر


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
doc
2.25MB
176
289 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

همان‌طور که می‌دانیم اکثر طراحان به هنگام تحلیل دینامیکی سازه، زمین بستر آن را صلب فرض می‌کنند و از انعطاف پذیری آن صرف‌نظر می‌کنند. و یا این‌که تحریک ثبت شده در میدان آزاد ساختگاه را به پای سازه اعمال می‌کنند. در صورتی که در هنگام وقوع زلزله، رفتار غیر خطی خاک زیرین و وقوع پدیده اندرکنش خاک- سازه، تغییرات غیر قابل چشم پوشی را در عملکرد لرزه ای سازه به وجود می‌آورند.

از این رو تصمیم گرفته شده در این پایان نامه با در نظر گرفتن خاک زیر سازه و مدل کردن آن همراه با سازه در نرم افزار آباکوسو با در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه و رفتار غیر خطی مصالح خاک و فولاد به بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی بر روی خاک‌های انعطاف پذیر پرداخته شود.

برای این منظور دو مدل قاب خمشی فولادی (طراحی شده بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰) بر روی دو نوع خاک به روش مستقیم و با بهره‌گیری از روش المان محدود و اعمال رکورد زلزله نورث‌ریج تحلیل شده و تغییرات ایجاد شده در عملکرد لرزه‌ای آن‌ها با تمرکز بر پارامترهای تغییر مکان جانبی نسبی طبقات و برش پایه به دست می‌آید.

در ادامه بستر سازه‌های مورد نظر را به صورت صلب فرض کرده و با بدست آوردن پارامترهای ضریب بستر و تغییر شکل سازه، اهمیت در نظر گرفتن انعطاف پذیری خاک زیر سازه و اندرکنش خاک- سازه به هنگام تحلیل دینامیکی سازه‌ها نشان داده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که در خاک‌‌های انعطاف پذیر با افزایش ارتفاع سازه مقدار برش پایه افزایش می‌یابد و با افزایش عمق خاک زیر سازه، مقدار برش پایه و مقدار تغییر مکان جانبی نسبی طبقات افزایش می‌یابد.

از طرفی با کاهش انعطاف پذیری خاک زیرسازه، از مقدار برش پایه کاسته می‌شود و مقدار تغییر مکان جانبی نسبی طبقات در سازه‌‌های قرار گرفته بر روی خاک کم عمق افزایش یافته و در سازه‌‌های قرار گرفته بر روی خاک عمیق با کاهش همراه است. همچنین نتایج تحقیقات بیانگر اهمیت در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه و انعطاف پذیری خاک زیر سازه به هنگام تحلیل دینامیکی سازه‌ها می‌باشد.

فصل اول :طرح مسئله

۱-۱- بیان مسئله

۲-۱- اهداف تحقیق

فصل دوم : مروری بر تاثیر انعطاف پذیری خاک بر عملکرد لرزه ای سازه 

۲-۱- مقدمه

۲-۲- تأثیر زمین بر واکنش سازه در زمان زلزله

۲-۳- خاک

۲-۳-۱- مقدمه

۲-۳-۲- مفهوم خاک در مهندسی عمران

۲-۴- رفتار سازه در برابر زلزله

۲-۵- سیستم‌های مقاوم در برابر بار جانبی

۲-۵-۱- سیستم قاب های خمشی

۲-۶- بررسی پدیده اندرکنش خاک و سازه

۲-۶-۱- مقدمه

۲-۶-۲- تعریف اندرکنش

۲-۶-۳- تأثیر اندرکنش بین خاک و سازه بر روی پارامترهای سازه

۲-۶-۴- روشهای تحلیل اندرکنش

۲-۶-۴-۱- روش جرم، فنر، میراگر

۲-۶-۴-۲- روش مستقیم

۲-۶-۴-۳- روش زیر سازه

۲-۶-۴-۴- روش های حل مختلط

۲-۶-۴-۴-۱- المانهای محدود + المانهای نامحدود

۲-۶-۴-۴-۲- المانهای محدود + اجزای مرزی

۲-۶-۴-۴-۳- روشهای پیوندی

۲-۶-۵- نتیجه گیری و مقایسه روشهای تحلیل

۲-۷- مروری بر تحقیقات گذشته

۲-۷-۱- محمد ملکی و علی محمد سیف زاده

۲-۷-۲-کوشیک بتاچاریا، سِخار چاندرا دوتا

۲-۷-۴- عماد قدرتی، حسین جهانخواه، محمدعلی قناد

۲-۷-۵- یوچوآن تانگ و جیان ژانگ

۲-۷-۶-کربُناری، دزی و لِئونی

فصل سوم : روش تحقیق و مدل سازی

۳-۱- مقدمه

۳-۲- آشنایی با روش اجزا‌ی محدود

۳-۲-۱- مقدمه

۳-۲-۲- روش اجزاء محدود

۳-۳- آشنایی با ABAOUS

۳-۳-۱- مقدمه

۳-۳-۲- محصولات ABAQUS

۳-۳-۳- مقایسه‌ی روش‌های ضمنی و صریح در مسائل وابسته به زمان

۳-۴- مشخصات سازه‌های مورد بررسی

۳-۵- مشخصات مصالح و اعضای سازه‌ها

۳-۵-۱- فولاد

۳-۵-۲- بتن

۳-۶- بارگذاری و طراحی سازه‌ها

۳-۷- مشخصات ساختگاه

۳-۷-۱- خاک‌های مورد مطالعه

۳-۷-۲- مشخصات و عمق خاک‌ها از سنگ بستر

۳-۷-۳- معیار گسیختگی موهر- کولمب

۳-۷-۴- مدل خاک‌ها

۳-۸- بارگذاری دینامیکی زلزله

۳-۹- تعریف تماس بین سازه و خاک

۳-۱۰- تعیین ابعاد بهینه‌ی خاک

۳-۱۰-۱- میرایی خاک

۳-۱۰-۲- میرایی هندسی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تحلیل فرکانسی

۴-۳- تحلیل دینامیکی

۴-۳-۱- مقدمه

۴-۳-۲- بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی  قرار گرفته بر روی خاک رسی

۴-۳-۲-۱- برش پایه

۴-۳-۲-۲- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات

۴-۳-۳-بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک ما سه ای متراکم

۴-۳-۳-۱- برش پایه

۴-۳-۳-۲- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات

۴-۳-۴- بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی قرار گرفته بر روی سنگ بستر

۴-۳-۴-۱- ضریب زمین ساختگاه

۴-۳-۴-۱-۱- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه حاصل از نرم افزار Abaqus

۴-۳-۴-۱-۲- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰

۴-۳-۴-۲- تغییر شکل  سازه

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتایج

۵-۲-۱- نتایج حاصل از تعیین ابعاد بهینه مدل‌های خاکی

۵-۲-۲- نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی

۵-۲-۳- نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی

۵-۲-۳-۱- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک رسی

۵-۲-۳-۲- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای

۵-۲-۳-۳- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی قرار گرفته بر روی سنگ بستر

۵-۳- پیشنهادات

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.