بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
doc
1.29MB
123
261 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

اجرای بهسازی لرزه ای ساختمانهای آموزشی یکی از اولویتهای اصلی دولت بعد از وقوع زلزله بم به شمار می رود. این واقعه توجه دولتمردان را به این نکته جلب کرد که بهسازی ساختمانهای آموزشی در کشور ایران یک ضرورت تاریخی است که اگر پاسخ مناسب به آن داده نشود درمقابل نسلهای آتی کشور که متاثر از این حادثه میگردند مسئول خواهند بود. لذا این امر منجربه تخصیص اعتبارات دربخشهای مختلف کشور به منظوربهسازی شریانهای اساسی وساختمانهای عمومی کشورازجمله طرح تخریب وبازسازی وبهسازی مدارس فرسوده کشورگردید.

درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشوربعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست اجرا را در دستور کار خود قرار داده است.

این پژوهش به منظور شناسایی چالش های پیش روی این سازمان در رابطه با اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها، انجام گرفته است. در ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده پیرامون موانع و مشکلات پروژه ها و نیز عوامل موفقیت و شکست سازمان ها در دستیابی به اهداف کیفی و همچنین با توجه به نظر تعدادی از کارشناسان و خبرگان، چندعامل به عنوان چالش های اصلی در سازمان نوسازی مدارس شناسایی گردید.

پس از آن، از طریق پرسشنامه نظرات تعدادی از دست اندرکاران پروژه های مقاومسازی ادارات  نوسازی مدارس یزد وسایر استانها  جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سپس مشکلات اولویت بندی شده و چندین راهکاربا توجه به نظر خبرگان جهت برطرف نمودن اولویتهای اولیه  این چالش ها پیشنهاد  و ارایه گردید.

۱   فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱   مقدمه

۱-۲ اهمیت موضوع

۱-۳ بیان مساله

۱-۴ هدف

۱-۵ فرضیه ها و سوالات

۱-۶ روش کار

۱-۷ تعریف واژه ها واطلاعات

۲  فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۱بخش اول:مبانی نظری تحقیق

۲-۱-۱ مقدمه

۲-۱-۲ سازمان آموزش وپرورش

۲-۱-۳   سازمان نوسازی مدارس

۲-۱-۴   مقاوم سازی

۲-۱-۴-۱  قیمت

۲-۱-۴-۲ کاربری

۲-۱-۴-۳ زیبایی

۲-۱-۴-۴   لرزه خیزی منطقه

۲-۱-۵  بهسازی لرزه ای

۲-۱-۶  مطالعات بهسازی لرزه ای

۲-۱-۶-۱ ارزیابی آسیب پذیری

۲-۱-۶-۲ تهیه طرح بهسازی

۲-۱-۶-۳  اجرای طرح بهسازی لرزه ای

۲-۱-۷   تدوین الگوهای جدید در مقاومسازی مدارس ایران

۲-۱-۷-۱  بهسازی نسبی مدارس کشور توسط دیوار برشی

۲-۱-۷-۲  بهسازی نسبی مدارس کشور به روش شاتکریت پیرامونی

۲-۱-۷-۳  بهسازی نسبی مدارس کشور به روش ایجاد کلاس ایمن

۲-۱-۷-۴  روشهای بهسازی مدارس کشور –روش تسلیح مغزه

۲-۱-۸  جمع بندی مطالب

۲-۲ ادبیات تحقیق

۲-۲-۱   مقدمه

۲-۲-۱-۱ تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای)درجهان

۲-۲-۱-۲  تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای) درایران

۲-۲-۲   خلاصه تحقیقات انجام شده

۲-۳  جمع بندی

۳ فصل سوم:روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه

۳-۲  روش تحقیق

۳-۳ جامعه آماری

۳-۴  حجم نمونه وروش اندازه گیری

۳-۵  ابزارگردآوری داده ها

۳-۶  روایی وپایایی ابزارپژوهش

۳-۶-۱   روایی

۳-۶-۲   پایایی

۳-۷  روشهای آماری

۴  فصل چهارم:نتایج وبحث

۴-۱  مقدمه

۴-۲  نحوه اجرای پروژه ها ی مقاومسازی در سازمان نوسازی مدارس

۴-۲-۱   تصویب پروژه وتخصیص اعتبار

۴-۲-۲   طراحی پروژه وتهیه براوردهای مالی

۴-۲-۳   انتخاب پیمانکار وانعقاد قرارداد

۴-۲-۴   اجرای پروژه

۴-۲-۵   اتمام قراردادوتحویل پروژه

۴-۳  استخراج  چالش ها وراهکارهابا توجه به نظرات خبرگان و مطالعه ادبیات موضوع

۴-۴  تحلیل وبررسی چالشهای شناسایی شده

۴-۴-۱   بررسی متغیرهای جمعیت شناختی

۴-۴-۱-۱  مشخصات جامعه آماری از نظر سطح تحصیلات

۴-۴-۱-۲  مشخصات جامعه آماری از نظر رشته تحصیلی

۴-۴-۱-۳   مشخصات جامعه آماری از نظر سابقه همکاری با نوسازی مدارس

۴-۵  آمار توصیفی مربوط به هر یک از چالش ها

۴-۵-۱   فراوانی هریک از چالش ها

۴-۵-۲   میانگین اولویتهای استان یزد

۴-۵-۳   فراوانی چالشهای کارشناسان مقاومسازی سایر استانها

۴-۵-۴   میانگین اولویتهای کشوری

۴-۶ بررسی پایایی پرسشنامه

۴-۶-۱   آزمون نسبت برای بررسی وضعیت هر چالش

۵  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱  مقدمه

۵-۲چالش های شناسایی شده و راهکارهای پیشنهادی

۵-۲-۱ عدم وجود فهرست بهای تخصصی

۵-۲-۲ عدم انجام آموزش پیمانکاران وناظران جهت اجرای مقاومسازی

۵-۲-۳ عدم  تسلط کارشناسان بر مسایل فنی

۵-۲-۴ عدم هماهنگی اولیه با آموزش وپرورش

۵-۲-۵  نبود سیستم مناسب ارزیابی وانتخاب پیمانکاران

۵-۲-۶ تخصیص نامناسب اعتبارات عمرانی

۵-۳  جمع بندی

۵-۴  پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.