بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی فولادی تقویت نشده با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند واگـرای برشی هشتی در سازه های کوتاه و متوسط فولادی


در حال بارگذاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۷
doc
15.7MB
234
257 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

هدف اصلی در طرح لرزه­ای سازه­ها داشتن سیستم مقاوم جانبی با بالاترین مقادیر سختی، مقاومت­نهایی و شکل­پذیری می­باشد. دو نوع از کارآمدترین، جدیدترین، مهمترین و گران­ترین این نوع سیستم­ها دیوارهای برشی فولادی و مهاربندهای واگرا می­باشند.

در این تحقیق که بر روی مد­لهای یک تا پنج طبقه سیستم­های دوگانه با دیوارهای برشی فولادی تقویت نشده و با مهاربندهای واگرای برشی هشتی صورت گرفته است خواهیم دید، که نتایج حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی (پوش­آور) حاکی از بالاتر بودن پارامترهای لرزه­ای مقاومت نهایی، سختی مؤثر، شکل­پذیری، ضریب رفتار و میرایی مؤثر در سیستم دوگانه با دیوار برشی فولادی تقویت نشده نسبت به سیستم دوگانه با مهاربند واگرای برشی هشتی می­باشد.

همچنین پس از انجام این تحلیل در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس در می­یابیم که مناسب­ترین نوع مدل­سازی دیوارهای برشی فولادی در نرم افزارهای متعارف مهندسی مدل­سازی نواری می­باشد. در نهایت با توجه به نتایج تحقیقات سایر محققین می­توانیم اظهار نمایم که رفتار لرزه­ای سیستم مقاوم جانبی دیوار برشی فولادی نسبت به انواع مهاربندها برتر می­باشد.

فصل اول « طرح مسأله »

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسأله

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱-اهداف کلی

۱-۴-۲- اهداف فرعی

۱-۵- فرضیه­های تحقیق

۱-۶- تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها (نظری و عملیاتی)

فصل دوم « مروری بر ادبیات موضوع (کلیات یا بررسی منابع یا مباحث نظری تحقیق»

۲-۱- بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق

۲-۲- بررسی تحقیق های انجام شده

۲-۲-۱- بررسی تحقیقات تحلیلی انجام شده

۲-۲-۲- بررسی تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده

۲-۳- چارچوب نظری تحقیق

۲-۳-۱- مقدمه­ای بر دیوارهای برشی فولادی و سیستم­های مهاربندی شده ی واگرا

۲-۳-۲- مقدمه ای بر انواع دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۳- مزایا و معایب دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۴- نمونه­هایی از کاربردهای دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۵-کاربرد دیوارهای برشی فولادی در ایران

۲-۳-۶- بررسی مفاهیم طراحی در دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۷- انواع روش­های مدل­سازی دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۷-۱- مدل نواری

۲-۳-۷-۲- مدل خرپای معادل

۲-۳-۷-۳- مدل­سازی بر اساس روش پروفسور آستانه اصل

۲-۳-۷-۴- مدل­سازی با استفاده از المان­های پوسته­ای

۲-۳-۷-۵- پاره­ای نکات درخصوص مدل­سازی دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۸-آسیب پذیری سیستم قائم در دیوار برشی فولادی

۲-۳-۹- نوع اتصالات قابی در دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۱۰- بررسی موارد طراحی دیوار برشی فولادی

۲-۳-۱۱- بررسی روش­های طراحی دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۱۲- روابطی که می­توان برای تعیین ظرفیت دیوار برشی فولادی به کاربرد(اقتباس از ای .آی.

اس.سی)

۲-۳-۱۳- تحلیل پلاستیک مدل­های مختلف دیوار برشی

۲-۳-۱۳-۱- ضوابط آیین­نامه کانادا سی.آ.ان/سی.اس.آ-۵۱۶

۲-۳-۱۳-۲- ضوابط آیین نامه ایالات متحده ا.ان.اس.آی/اِ.ای.اس.سی

۲-۳-۱۳-۳- ضوابط دیوار برشی فولادی ویژه در آیین­نامه اِ. آی.اس.سی-۳۴۱

۲-۳-۱۴- مقدمه­ای بر مهاربندهای واگرا

۲-۳-۱۵- انواع تیرهای پیوند

۲-۳-۱۶- نکاتی درخصوص تیرهای پیوند و سایر قسمت­های سیستم­های واگرا

۲-۳-۱۷- طراحی تیر پیوند و خارج از ناحیه پیوند و اعضای قطری

۲-۳-۱۸- مقدمه­ای بر تاریخچه و روند شکل­گیری دستورالعمل­های طراحی لرزه ای

۲-۳-۱۹- انواع روش­های تحلیل

۲-۳-۱۹-۱- روش­های تحلیل خطی

۲-۳-۱۹-۲- تحلیل­های غیرخطی

۲-۳-۱۹-۲-۱-گام­های تحلیل بار افزون (پوش­آور)

۲-۳-۱۹-۲-۲- دقت روش پوش­آور

۲-۳-۲۰- مقدمه­ای بر ضریب رفتار سازه ها (R)

۲-۳-۲۱- محاسبه ضریب رفتار بر اساس دستورالعمل ا.تی.سی-۱۹

۲-۳-۲۲- روش پروفسور یوانگ جهت محاسبه­ی ضریب رفتار(R)

۲-۴- مدل تحلیلی تحقیق

فصل سوم « روش تحقیق »

۳-۱- روش و طرح تحقیق

۳-۲- فرایند تحقیق

۳-۳- جامعه آماری

۳-۴- نمونه- روش نمونه­گیری و حجم نمونه­ ها

۳-۵- ابزار گردآوری داده­ها (اطلاعات)

۳-۵-۱- روایی ابزار جمع­آوری داده­ها

۳-۵-۲- پایایی ابزار جمع­آوری داده­ها

۳-۶- روش گردآوری داده­ها (اطلاعات)

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

۳-۷-۱- تعیین و مشخص­کردن ضریب اصلاح پاسخ رفتـار سیستم (R) و ضریب تشدید تغییر مکـان (Cd) وضریب اضافه مقاومت سیستم(Ω۰)

۳-۷-۲- تعیین و مشخص کردن شتاب مبنای طرح A و ضریب اهمیت سازه ها (I)

۳-۷-۳- محاسبه زمان تناوب ساز­ه­ها

۳-۷-۴- محاسبه ضریب بازتاب ساختمان­ها (B)

۳-۷-۵- ضریب تبدیل از حالت حدی نهایی به حالت تنش­های مجاز (y)

۳-۷-۶- اصلاح ضریب رفتار (R)

۳-۷-۸- تعیین بارگذاری­ها

۳-۷-۹- تعیین مشخصات مصالح به کار رفته در ساختمان­ها

۳-۷-۱۰- مقادیر بار اعمالی سقف در نرم افزار ایتبس

۳-۷-۱۱- تعیین دستور العمل های به کار رفته

۳-۷-۱۲- طیف تعریفی

۳-۷-۱۳- مدها

۳-۷-۱۴- پیچش تصادفی

۳-۷-۱۵- ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته

۳-۷-۱۶- تقسیم بار جانبی

۳-۷-۱۷-کنترل­های لازم جهت قاب خمشی

۳-۷-۱۸-کنترل جهت اعضاء خارج از پیوند

۳-۷-۱۹- مقاطع اعضاء و مهاربندها

۳-۷-۲۰- طراحی دیوارهای برشی فولادی

۳-۷-۲۱- مشخصات مفاصل

۳-۷-۲۲- محاسبه تغییر مکان هدف سازه

۳-۷-۲۳- نکاتی درخصوص تحلیل پوش­آور

۳-۷-۲۴- مروری بر روابط تعیین پارامترهای لرزه­ای

۳-۷-۲۵- تعیین مقاومت نهایی دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی

۳-۷-۲۶- تعیین سختی دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی

۳-۷-۲۷- تعیین شکل پذیری دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی

۳-۷-۲۸- تعیین ضرایب رفتار دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی

۳-۷-۲۹- تعیین میرایی مؤثر دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی

۳-۷-۳۰- نرم افزار آباکوس

۳-۷-۳۱- صحت سنجی نرم افزار آباکوس

۳-۷-۳۲- بررسی نتایج حاصل از آنالیز اجزاء محدود

فصل چهارم « تجزیه و تحلیل نتایج »

۴-۱- توصیف متغیرها

۴-۲- بررسی فرضیه­های تحقیق و ارائه نتایج

۴-۳- محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر

۴-۴- محدودیت­های در اختیار پژوهشگر

فصل پنجم « بحث و نتیجه­ گیری »

۵-۱- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

۵-۲- بحث و نتیجه­گیری

۵-۳- پیشنهادهای برگرفته از یافته­های پژوهش

۵-۴- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.