بررسی میزان آسیب پذیری لرزه ای سازه هایی با سیستم دوگانه فولادی و تعیین نقاط ضعف و روشهای مقاوم سازی بر اساس تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)


در حال بارگذاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۷
doc
4.91MB
137
327 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

افزایش تعداد شهرها در نقاط مختلف که بسیاری در مناطق فعال لرزه خیز واقعند. افزایش تراکم جمعیت شهرها که باعث افزایش تعداد قربانیان زلزله گردیده است. گسترش و توسعه شهرها به گونه‌ای  است که گسل‌های زیادی در داخل شهرها قرار گرفته‌اند.

با توجه به اینکه در سالهای گذشته به دلیل به صرفه نبودن تخریب و نوسازی ساختمانها و موسسات خصوصی و دولتی میل به آن کمتر شده است بر آن شدیم تا با یکی از دقیق‌ترین و جدیدترین روشهای بهسازی به بررسی این ساختمانها پرداخته و پس از پیدا کردن نقاط ضعف آن به بررسی روشهای مقاوم سازی بپردازیم و راه‌های جلوگیری از ویرانی زلزله را بیان کنیم.

در این تحقیق نمونه‌هایی از ساختمانهای با سیستم سازه‌ای دوگانه قاب خمشی و مهاربند ضربدری فولادی طراحی شده تحت آیین نامه زلزله ۲۸۰۰ مورد بررسی قرارگرفتند و با توجه به دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود مراحل بهسازی شامل هدف، سطح عملکرد و تحلیل خطرانجام و سپس با روش تحلیل دینامیکی فزایندهIDA آنالیز شده و به تعیین اعضا ضعیف با تقویت آنها و نیز تقویت در مقابل نیروی جانبی به کمک بادبندهایی که از لحاظ معماری مشکل خاصی در ساختمان ایجاد نکنند می‌پردازیم. در این تحقیق به تعیین میزان خسارت به ساختمانهای با سیستم دوگانه فولادی آیین نامه ۲۸۰۰ تحت چند زلزله اخیر می‌پردازیم.

فصل اول « کلیات »

مقدمه

۱-۱. نیاز یا عدم نیاز به بهسازی

۱-۱-۱. اضافه شدن ساختمان با اهمیت بسیار زیاد

۱-۱-۲. تغییر در مقدار درز انقطاع برای ساختمانهای با اهمیت زیاد و خیلی زیاد

۱-۱-۳. اضافه شدن شرایط منظم بودن ساختمان در پلان

۱-۱-۴. ممنوعیت استفاده از قاب فولادی خمشی معمولی در سیستم دوگانه

۱-۱-۵. تصریح در لزوم در نظر گرفتن نقش کلیه اجزائ دارای سختی قابل ملاحظه در رفتار لرزه‌ای سازه

۱-۱-۶. افزایش مقدار حداقل برش پایه زلزله

۱-۱-۷. تغییر در نحوه محاسبه ضریب بازتاب ساختمان (B)

۱-۱-۸. ارایه فرمول پیشنهادی جهت محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان

۱-۱-۹. اجباری شدن رعایت حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان برای تمامی مناطق با توجه به سیستم سازه‌ای انتخاب شده

۱-۱-۱۰. ممنوعیت استفاده از قاب خمشی معمولی و متوسط برای ساختمانهای بیش از ۱۵ طبقه

۱-۱-۱۱. تغییر در مقدار ضریب رفتار (R) و مقدار ارتفاع مجاز برای برخی

۱-۱-۱۲. ممنوعیت استفاده از قاب خمشی با شکل پذیری کم (فولادی یا بتنی)

۱-۱-۱۳. تغییر درصد برون محوری اتفاقی برای ساختمانهای نامنظم

۱-۱-۱۴. تغییر در نحوه اثر مولفه قایم زلزله

۱-۱-۱۵. تغییر در ضریب اصلاح بازتابها برای روش تحلیل دینامیکی در مورد سازه‌های منظم

۱-۱-۱۶. تغییر در نحوه محاسبه تغییر مکانهای مجاز طبقات

۱-۱-۱۷. تغییر مقدار افزایش بار ستونهایی که در دهانه‌هایی قرار دارند

۱-۲. محاسبات نمونه

فصل دوم « مراحل بهسازی »

۲-۱. بررسی ویژگی‌های ساختمان

۲-۲. انتخاب هدف بهسازی

۲-۳. جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

۲-۴. ارایه‌ی طرح بهسازی و ارزیابی آن

۲-۵. هدف بهسازی

۲-۵-۱. بهسازی مبنا

۲-۵-۲. بهسازی مطلوب

۲-۵-۳. بهسازی ویژه

۲-۵-۴. بهسازی محدود

۲-۵-۵. بهسازی موضعی

۲-۶. سطوح عملکرد ساختمان

۲-۶-۱. سطوح عملکرد اجزای ساز ه ای

۲-۶-۱-۱. سطح عملکرد ۱ –  قابلیت استفاده‌ی بی وقفه

۲-۶-۱-۲. سطح عملکرد ۲-  خرابی محدود

۲-۶-۱-۳. سطح عملکرد ۳ – ایمنی جانی

۲-۶-۱-۴. سطح عملکرد ۴ – ایمنی جانی محدود

۲-۶-۱-۵. سطح عملکرد ۵- آستانه‌ی فروریزش

۲-۶-۱-۶. سطح عملکرد ۶ – لحا ظ نشده

۲-۶-۲. سطوح عملکرد اجزای غیرسازه ای

۲-۶-۲-۱. سطح عملکرد A    – قابلیت استفاده‌ی بی وقفه

۲-۶-۲-۲. سطح عملکردB  – قابلیت استفاده‌ی بی وقفه

۲-۶-۲-۳. سطح عملکرد  – C ایمنی جانی

۲-۶-۲-۴. سطح عملکرد  – D ایمنی جانی محدود

۲-۶-۲-۵. سطح عملکرد  – E لحا ظ نشده

۲-۷. سطوح عملکرد کل ساختمان

۲-۷-۱. سطح عملکرد خدمت رسانی بی وقفه (A-1)

۲-۷-۲. سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی وقفه(B-1)

۲-۷-۳. سطح عملکرد ایمنی جانی(C-3)

۲-۷-۴. سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش (E-5)

۲-۸. تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی

۲-۹. طیف طرح ارتجاعی استاندارد

۲-۱۰. طیف طرح ارتجاعی ویژه‌ی ساختگاه

۲-۱۰-۱. مراحل تحلیل خطر ویژه‌ی ساختگاه

۲-۱۰-۲. تهیه‌ی طیف طرح ارتجاعی ویژه‌ی ساختگاه

۲-۱۱. شتابنگاشت ها

۲-۱۱-۱.  شتابنگاشت سازگار با طیف طرح

۲-۱۲. اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

۲-۱۲-۱. پیکربندی ساختمان

۲-۱۲-۲. اعضای سازه‌ای اصلی و غیراصلی

۲-۱۲-۳. مشخصات مصالح

۲-۱۲-۴. مشخصات ساختگاه

۲-۱۲-۵. ساختمان‌های مجاور

۲-۱۲-۶. سطوح اطلاعات

۲-۱۲-۷. ضریب آگاهی

۲-۱۳. روش‌های تحلیل سازه

۲-۱۳-۱. محدوده‌ی کاربرد رو شهای خطی

۲-۱۳-۲. محدوده‌ی کاربرد روش‌های غیرخطی

۲-۱۴. رفتار اجزای سازه

۲-۱۵. مقاومت مصالح

۲-۱۶. ظرفیت اجزای سازه

۲-۱۶-۱. ظرفیت اجزا در روشهای خطی

۲-۱۶-۲. ظرفیت اجزا در روش‌های غیرخطی

۲-۱۷. مشخصات محل از نظر زلزله

۲-۱۷-۱. مشخصات عمومی ساختگاه

۲-۱۷-۲. مشخصات ساختگاه از نظر خطر زلزله

۲-۱۷-۳. ویژگی‌های عمومی گسل‌های ایران

۲-۱۷-۴. دسته بندی گسل‌های ایران

۲-۱۷-۵. سابقه لرزه خیزی منطقه

فصل سوم « انواع روش‌های تحلیلی »

۳-۱. روش‌های تحلیل

۳-۲. تحلیل‌های خطی

۳-۲-۱. تحلیل استاتیکی خطی

۳-۲-۲. تحلیل دینامیکی خطی

۳-۲-۲-۱. تحلیل خطی شبه دینامیکی یا طیفی

۳-۲-۲-۲. معایب روش‌های دینامیکی طیفی

۳-۲-۲-۳. تحلیل خطی دینامیکی تاریخچه زمانی

۳-۳. تحلیل‌های غیر خطی

۳-۳-۱. تحلیل‌های غیر خطی استاتیکی

۳-۳-۱-۱. تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

۳-۳-۱-۱-۲. مزایا و معایب روش استاتیکی غیر خطی

۳-۳-۱-۱-۳. فرایند تحلیل استاتیکی غیر خطی درنرم افزار

۳-۳-۲. تحلیل‌های غیر خطی دینامیکی

۳-۳-۲-۱. آنالیز دینامیکی با استفاده از طیف پاسخ غیر خطی

۳-۳-۲-۲. تحلیل دینامیکی افزایشی

۳-۳-۲-۲-۱. ضریب مقیاس

۳-۳-۲-۲-۲. اندازه شدت (IM)

۳-۳-۲-۲-۳.  اندازه خسارت(DM)

۳-۳-۲-۳. آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی

۳-۴. روش‌های تعیین نقطه عملکرد

فصل چهارم « مدل سازی »

۴-۱. مبانی اولیه مدل

۴-۲. مشخصات بارگذاری

۴-۳. مدل اولیه

۴-۴. تنظیمات و معرفی نرم افزار SeismoStruct

۴-۴-۱. معرفی مواد و مصالح

۴-۴-۲. معرفی مقاطع

۴-۴-۳. نحوه عملکرد اعضا

۴-۴-۴. اختصاص مقاطع

۴-۴-۵. بارگذاری دینامیکی غیر خطی

۴-۴-۶. معیارهای عملکرد

۴-۵. نحوه به دست آوردن معیارهای عملکرد

۴-۵-۱. تعیین سختی اعضا در رو شهای غیرخطی

۴-۵-۲. به دست آوردن شتابنگاشت‌ها توسط نرم افزار seismo signal

فصل پنجم « آنالیز و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها »

۵-۱. آنالیز مدل

۵-۲. نتایج حاصل از آنالیز سازه

۵-۲-۱. بررسی جابجایی تراز بام در دو سمتX  و Y

۵-۳. پیشنهاد‌ها برای پژوهش‌های آینده

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.