تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود


در حال بارگذاری
۲۵ آذر ۱۳۹۶
Doc
582KB
112
342 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

انتظار بر این است که سود خالص،نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد.اما مدیریت به واسطه داشتن انگیزه های مختلف اقدام به مدیریت سود(فزاینده یا کاهنده) می کند و این احتمال وجود دارد که این اقدام باعث کاهش کیفیت سود گردد. کاهش کیفیت سود به این معناست که سود خالص گزارش شده متفاوت از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی است. هدف تحقیق حاضر بررسی کیفیت سود شرکت هایی است که با مدیریت سود فزاینده یا مدیریت سود کاهنده مواجه شده اند.جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۵تا۱۳۹۰ بوده است که به روش حذف سیستماتیک تعداد۱۱۵ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.در این تحقیق تأثیر مدیریت سود فزاینده و کاهنده به تفکیک، بر چهار ویژگی سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی،پایداری، قابلیت پیش بینی و همواربودن مورد بررسی قرار می گیرد.به منظور آزمون فرضیه ها، مقادیر چهار ویژگی سود و اقلام تعهدی اختیاری(به عنوان نماینده مدیریت سود) اندازه گیری و در برآورد مدل های رگرسیونی چند متغیره، به روش پانل دیتا استفاده شده است.

نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدیریت سود فزاینده،کیفیت سود شرکت ها را در دو سطح کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش بینی کاهش می دهد و مدیریت سود کاهنده، کیفیت سود شرکت ها را در دو سطح مذکور افزایش می دهد. همچنین میان مدیریت سود(فزاینده و کاهنده) و کیفیت سود در دو سطح پایداری و همواربودن سود اثر معناداری مشاهده نگردید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.