تأثیر رفاه خانواده بر موفقیت تحصیلی دختران


در حال بارگذاری
۱۲ دی ۱۳۹۶
Doc
1MB
130
229 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

تأثیر رفاه خانواده بر موفقیت تحصیلی دختران(بررسی سال سوم مقطع متوسطه مدارس دولتی مناطق ۱ و ۱۷ شهر تهران)

سرمایه گذاری در سرمایه انسانی یکی از عناصر اصلی پیشرفت ملتها است. دستاوردهای این سرمایه گذاری از یکسو تبدیل انسانهای مستعد به انسانهای سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته و از سوی دیگر تأمین نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. به ویژه سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، به دلیل بالا بودن نرخ بازدهی اجتماعی، از طرف مجامع بین المللی به عنوان نوعی سرمایه گذاری با اولویت تلقی شده است.

هدف از پژوهش حاضر تعیین و تبیین میزان تأثیر رفاه خانواده بر پیشرفت تحصیلی و ارائه راهکارهای لازم در جهت افزایش موفقیت دانش آموزان است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه مدارس دولتی مناطق یک و هفده شهر تهران می باشد. تعداد دانش آموزان این دو منطقه ۶۲۵۰ است.

از این جامعه آماری ۲۵۸ نفر به عنوان نمونه آماری از طریق فرمول کوکران برآورد شده است. افراد نمونه آماری به شیوه تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه است که قبل از تدوین نهایی در یک نمونه ۲۰ نفری پیش آزمون شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss انجام شده است. برای توصیف و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آزمونهای F، کای اسکوئر، همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است.

نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که در منطقه ۱ از میان متغیرهای مختلف، تحصیلات والدین، شغل والدین و احساس امنیت و آرامش بیشترین تأثیر را بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان داشته و اثر عوامل دیگر را خنثی کرده است. در منطقه ۱۷ نیز بیشترین متغیرهای تأثیر گذار بر موفقیت تحصیلی، تحصیلات والدین و وسایل رفاهی موجود در منزل بوده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.