تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق


در حال بارگذاری
۲۳ آذر ۱۳۹۶
Doc
1MB
116
327 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

پیش زمینه وهدف: عملکرد کبدی نرمال برای متابولیسم از اهمیت خاصی برخوردار است و ممکن است که از تمرینات ورزشی اثر پذیرد. اگر چه مطالعات زیادی اثرات تمرین هوازی را روی عملکرد کبد بررسی کرده اند شواهد در دسترس نشان می دهند که در این مورد تمرینات مقاومتی کمتر بررسی شده اند. از طرفی دیگر مشخص نیست که چه شدتی از تمرینات مقاومتی می تواند عملکرد کبد را بهبود ببخشد. براین اساس هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف روی نتایج تستهای عملکرد کبد در مردان چاق بود.

مواد و روش کار: مطابق معیارهای ورود به پژوهش ۳۲ مرد چاق انتخاب و به طور تصادفی در ۴ گروه ۸ نفری(کنترل، تمرین با شدت کم، تمرین با شدت متوسط و تمرین با شدت زیاد) قرار گرفتند. نمونه های خونی در پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون( بعد از ۱۲ ساعت ناشتایی) اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها:. درگروههای تمرین درصد چربی بدن،ALT،GGT و AST در مقایسه با گروه کنترل به طرز معنی داری کاهش یافتند(P<.05) اما تغییرات معنی داری در نشانگران غیر آنزیمی(آلبومین وبیلی روبین سرم) مشاهده نشد. تفاوت معنی داری بین گروههای تمرین مشاهده نشد.

نتیجه گیری:  با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که تمرینات مقاومتی باعث بهبود نشانگران آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق می شوند. همچنین تمرین با شدت سبک و تکرار زیاد می تواند فواید بهتری داشته باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.