تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر گلپایگان


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
doc
4.61MB
228
220 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

شهر گلپایگان به دلیل وجود مراکز مهم تاریخی و صنعتی از شهرهای مهم کشور به شمار میرود. با درنظر گرفتن سابقه لرزه خیزی و فعالیت گسلهای فعالی چون جوان زاگرس ، زفره کاشان و گسل اصلی زاگرس به جرات می توان این منطقه را از مناطق لرزه خیز دانست.

لذا مطالعه حاضر تحت عنوان تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر گلپایگان انجام شده، که در آن بیشینه شتاب روی سنگ بستر (PGA) ، طیف خطر یکسان و طیف با شکل ثابت در دو سطح خطر تهیه گردیده است. مجموعه ای از منابع لرزه زا و داده های لرزه خیزی تاریخی ودستگاهی با پوشش زمانی از قرن سیزدهم میلادی تا به امروز در شعاع ۲۰۰ کیلومتری به کار گرفته شده است .

با توجه به کمبود داده های مناسب لرزه خیزی و دقت کم اطلاعات موجود و نیز عدم قطعیت در بزرگا در زمان های مختلف ، جهت برآورد پارامترهای لرزه خیزی روش Kijko[2000]  استفاده شده است. تعیین بیشینه شتاب روی سنگ بستر (PGA) با پنج رابطه کاهندگی مختلف,Ghodrati et al(2007) Akkar-bommer(2010)، Campbell-Bozorgnia(2000,2008) ، Ambraseys et al (1996) انجام گرفته که از روش درخت منطقی و با وزنهای به ترتیب ۳/۰ ، ۲/۰ ،  ۱۵/۰ ، ۱۵/۰ و ۲/۰ترکیب شده اند. در ضمن از روابط کاهندگی طیفی Ambraseys et al (1996)  و ,Ghodrati et al(2010) ,Campbell (1997) Berge-Thierry et al(2003) به دلیل طیفی بودن و تناسب بیشتر با شرایط منطقه با استفاده از روش درخت منطقی و با وزنهای به ترتیب ۳/۰ ،۲/۰ ،۳/۰ و ۲/۰ جهت تعیین طیف های شتاب استفاده شده است. تحلیل احتمالاتی خطر زلزله گلپایگان با استفاده از برنامه SEISRISK III (1987) انجام شده است. نتایج این تحلیل توسط نقشه های شتاب طیفی ، طیف خطر یکنواخت و نیز طیف با شکل ثابت برای %۱۰ و %۲  احتمال رویداد در ۵۰ سال ارائه شده است.

فصل اول: مفاهیم پایه و کلیات

مقدمه

۱-۱ . زمین در حال تحول

۱-۱-۱. دلایل پیدایش زمین لرزه

۱-۱-۲. مفهوم زلزله

۱-۲. انواع زلزله ها

۱-۲-۱.زلزله های تکتونیکی

۱-۲-۲.زلزله های آتشفشانی

۱-۲-۳.زلزله های فروریختی

۱-۲-۴.زلزله های القایی

۱-۲-۵.زلزله های ناشی از انفجار ها

۱-۳. مکانیزم خرابی در زلزله ها

۱-۴. کانون و عمق زلزله

۱-۵.امواج زلزله

۱-۵-۱.انواع امواج زلزله

۱-۵-۱-۱.امواج درونی یا پیکری (حجمی)

۱-۵-۱-۱-۱.امواج فشاری(طولی)

۱-۵-۱-۱-۲.امواج برشی(S)

۱-۵-۱-۲.امواج سطحی

۱-۵-۱-۲-۱.موج لاو

۱-۵-۱-۲-۲.موج رایلی

۱-۶.اندازه گیری زلزله

۱-۶-۱.شدت زلزله

۱-۶-۲.بزرگای زلزله

۱-۷.پایگاه زلزله نگاری

۱-۸.الگوی لرزه خیزی جهان

۱-۹.مناطق لرزه خیز کره زمین

۱-۹-۱.کمربند چین خورده آلپ هیمالیا

۱-۹-۲.کمربند اطراف اقیانوس آرام

۱-۹-۳.کمربند میانی اقیانوس اطلس

۱-۱۰.لرزه خیزی ایران

۱-۱۱.گسل و تعاریف مربوط به آن

۱-۱۱-۱.تعریف گسل

۱-۱۱-۲.مشخصات گسل

۱-۱۱-۲-۱.راستای گسل

۱-۱۱-۲-۲.شیب گسل

۱-۱۱-۳.انواع گسل

۱-۱۱-۳-۱.گسل امتداد لغز

۱-۱۱-۳-۲.گسل شیب لغز

۱-۱۱-۴.تقسیم بندی کلی گسل ها

۱-۱۱-۴-۱. گسل های زمین لرزه ای

۱-۱۱-۴-۲. گسل های لرزه زا

۱-۱۱-۴-۳. گسل های کواترنر

۱-۱۲.رابطه بزرگا و طول گسل

۱-۱۲-۱. ولز و کوپر اسمیت۱۹۹۴

۱-۱۲-۲. مهاجر اشجعی و نوروزی ۱۹۸۷

۱-۱۲-۳.اسلمونز۱۹۷۸

۱-۱۲-۴. امبرسیز ۱۹۸۴

۱-۱۲-۵. بونیا ۱۹۸۴

۱-۱۲-۶. نوروزی ۱۹۸۵

۱-۱۲-۷. زارع ۱۹۹۳

۱-۱۲-۸. اسلمونز۱۹۸۲

۱-۱۳. پیش بینی زلزله

۱-۱۴.مفهوم خطر و خطر پذیری (ریسک)

۱-۱۵. تحلیل خطر زلزله

۱-۱۶. طرح مقاوم در برابر زلزله

۱-۱۷. زلزله های سطوح طراحی متداول

۱-۱۷-۱. زلزله مبنای طرح و بزرگترین زلزله احتمالی

۱-۱۸. سطح خطر زلزله

۱-۱۸-۱. سطح خطر ۱ (استاندارد ۲۸۰۰)

۱-۱۸-۲. سطح خطر ۲ (آیین نامه بهسازی)

۱-۱۹. سطوح عملکرد

۱-۱۹-۱. خدمت رسانی بی وقفه

۱-۱۹-۲. قابلیت استفاده بی وقفه

۱-۱۹-۳. ایمنی جانی

۱-۱۹-۴. آستانه فروریزش

۱-۱۹-۱. خدمت رسانی بی وقفه

۱-۲۰. روند اجرای مطالعات

فصل دوم: لرزه زمینساخت ولرزه خیزی گستره طرح

مقدمه

۲-۱. موقعیت جغرافیایی منطقه

۲-۲. لرزه زمین ساخت ایران

۲-۳. پهنه های زمین شناسی ایران

۲-۴. استان های لرزه زمین ساختی ایران

۲-۵. واحد های ریخت زمین ساختی زاگرس

۲-۵-۱. نوار راندگی زاگرس بلند

۲-۵-۲. نوار چین خورده ساده زاگرس

۲-۵-۳. پیش شیب زاگرس

۲-۵-۴. زون سنندج سیرجان

۲-۶. ویژگی های زمین ساختی و زمین شناسی گستره طرح

۲-۶-۱. زمین ساخت ناحیه گلپایگان

۲-۷. خطر گسلش سطحی

۲-۸. گسل های فعال محدوده مورد مطالعه

۲-۹. سیستم های گسلی منطقه

۲-۹-۱. گسل های با راستای ۱۲۰الی ۱۳۰ درجه

۲-۹-۲. گسل های با راستای۷۰ درجه

۲-۹-۳. گسل های با راستای شمالی جنوبی

۲-۹-۴. گسل های با راستای ۱۵۰  درجه

۲-۹-۵. گسل های با راستای شرقی غربی

۲-۹-۱. گسل های با راستای ۳۵ درجه

۲-۱۰. گسل های فعال منطقه

۲-۱۰-۱. راندگی اصلی زاگرس

۲-۱۰-۲. گسل جوان اصلی زاگرس

۲-۱۰-۳. گسل درود

۲-۱۰-۴. گسل موته

۲-۱۰-۵. گسل الیگودرز

۲-۱۰-۶. گسل گلپایگان

۲-۱۰-۷. گسل کوچری

۲-۱۰-۸. گسل راندگی کوه برجی

۲-۱۱. زمین لرزه های پیش از سده بیستم

۲-۱۱-۱. زمین لرزه ی ۵ژانویه ۱۳۱۶ م گلپایگان

۲-۱۱-۲. زمین لرزه ی ۱۴۹۵ م جبال

۲-۱۲. زمین لرزه های سده بیستم

۲-۱۱-۱. زمین لرزه ی ۲ بهمن  خ۱۲۸۷ سیلاخور

۲-۱۱-۳. زمین لرزه های ۲۸ آذر و اول دی ۱۳۵۹

فصل سوم: برآورد پارامتر های لرزه خیزی گستره طرح

مقدمه

۳-۱. ویژگی آماری لرزه خیزی ساختگاه

۳-۲. فراوانی – بزرگای زمین لرزه ها

۳-۲-۱. رابطه بزرگای Ms و mb

۳-۲-۲.رابطه بزرگای Ms  و Ml

۳-۳. تکمیل ژرفای کانونی زمین لرزه ها

۳-۴. برآورد پارامتر های لرزه خیزی در گستره مورد مطالعه

۳-۵. حذف پیش لرزه و پس لرزه به روش دستی

۳-۶. حذف پیش لرزه و پس لرزه به روش پنجره زمانی مکانی

۳-۷. برآورد پارامتر های لرزه خیزی بر اساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر

۳-۸. برآورد دوره بازگشت زمین لرزه های منطقه

۳-۸-۱. روش گوتنبرگ ریشتر

۳-۸-۲. روش برازش مقادیر نهایی

۳-۸-۲-۱. تابع تجمعی احتمالی نوع I

۳-۸-۲-۲. تابع تجمعی احتمالی نوع III

۳-۸-۲-۳. تابع تجمعی احتمالی نوع S

۳-۸-۳. برآورد پارامتر های لرزه خیزی به روش کیکو- سلوول

فصل چهارم: تحلیل خطر احتمالاتی زلزله

مقدمه

۴-۱. تحلیل خطر زلزله

۴-۱-۱. روش احتمالاتی

۴-۲. تحلیل خطر احتمالاتی زلزله

۴-۳. مدل های مختلف برای تعریف هندسه چشمه های لرزه زا

۴-۳-۱. تعیین مشخصات چشمه های لرزه زا

۴-۳-۲. تابع چگالی احتمال فاصله

۴-۳-۳. عدم قطعیت پارامتر های زمین لرزه

۴-۳-۳-۱. عدم قطعیت بزرگای زمین لرزه

۴-۳-۳-۲. عدم قطعیت مرکز سطحی زمین لرزه

۴-۳-۳-۳. عدم قطعیت عمق کانونی زمین لرزه ها

۴-۴. منحنی های خطر

۴-۵. نقشه های خطر لرزه ای

۴-۶. روابط کاهندگی

۴-۷. پارامتر های موثر در کاهندگی

۴-۷-۱. گسترش هندسی و جذب

۴-۸. انواع روابط کاهندگی

۴-۸-۱. روابط کاهندگی تجربی

۴-۹. انتخاب رابطه کاهندگی

۴-۹-۱. رابطه کاهندگی قدرتی ۲۰۰۷

۴-۹-۲. رابطه کاهندگیامبرسیز ۱۹۹۶

۴-۹-۱. رابطه کاهندگی کمپل – بزرگ نیا  ۲۰۰۰

۴-۹-۱. رابطه کاهندگی کمپل – بزرگ نیا ۲۰۰۸

۴-۹-۱. رابطه کاهندگی آکار – بومر ۲۰۱۰

۴-۱۰. نتایج تحلیل خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی

۴-۱۱. نقشه های شتاب طیفی

۴-۱۲. نوع خاک ساختگاه

۴-۱۳. روابط کاهندگی طیفی مورد استفاده

۴-۱۳-۱. رابطه کاهندگی طیفی امبرسیز ۱۹۹۶

۴-۱۳-۲. رابطه کاهندگی طیفی قدرتی ۲۰۱۰

۴-۱۳-۳. رابطه کاهندگی طیفی کمپل ۱۹۹۷

۴-۱۳-۴. رابطه کاهندگی طیفی برگی- تیری ۲۰۰۳

۴-۱۴.نقشه های همتراز شتاب طیفی برای پریود های ۱/۰ ،۳/۰،۵/۰ ،۱ و۲ ثانیه

۴-۱۵. طیف خطر یکسان

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

مقدمه

۵-۱. نتیجه گیری

۵-۲. ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.