تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کاشان


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
doc
8.06MB
156
227 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

مطالعه حاضر تحت عنوان تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کاشان انجام گردیده است، که در آن بیشینه شتاب روی سنگ‌بستر (PGA)، طیف خطر یکسان و طیف با شکل ثابت در دو سطح خطر تهیه گردیده است. مجموعه‌ای از منابع لرزه زا و داده‌های لرزه‌خیزی تاریخی و دستگاهی از کتب معتبر و سایت پژوهشگاه بین‌المللی زلزله جمع‌آوری گردید که بازه زمانی سده چهارم پیش از میلاد تا اکنون را پوشش می‌دهد، ولی توجه به کمبود داده‌های مناسب لرزه‌خیزی و دقت کم اطلاعات موجود و نیز عدم قطعیت در بزرگا در زمان‌های مختلف، جهت برآورد پارامترهای لرزه‌خیزی روش Kijko[2000] استفاده‌شده است.

تعیین بیشینه شتاب روی سنگ‌بستر (PGA) با پنج رابطه کاهندگی مختلف Ghodrati et al(2007)، Akkar & Bommer (2010)، Ambraseys et al (1996) و Campbell (2000)و Campbell (2008) انجام‌گرفته که از روش درخت منطقی و با وزن‌های به ترتیب ۳/۰، ۲/۰، ۲/۰، ۱۵/۰ و ۱۵/۰ ترکیب‌شده‌اند. در ضمن از روابط کاهندگی طیفی Ambraseys et al (1996)، Ghodrati et al(2010)، Change-Campbell(1997)، Berge-Thierry(2003) ، استفاده‌شده است که به دلیل طیفی بودن و تناسب بیشتر با شرایط منطقه با استفاده از روش درخت منطقی و با وزن‌های به ترتیب ۳/۰، ۳/۰، ۲/۰ و ۲/۰ جهت تعیین طیف‌های شتاب ترکیب‌شده‌اند.

تحلیل احتمالاتی خطر زلزله کاشان با استفاده از برنامه SEISRISK III (1987) انجام‌شده است. نتایج این تحلیل توسط نقشه‌های شتاب طیفی، طیف خطر یکنواخت و نیز طیف با شکل ثابت برای %۱۰ و %۲ احتمال رویداد در ۵۰ سال ارائه‌شده است.

فصل اول « مفاهیم پایه و کلیات »

۱-۱. مقدمه

۱-۲. پیشگویی زلزله

۱-۳. مفهوم تحلیل خطر لرزه‌ای

۱-۴. مفهوم زلزله

۱-۵. علت زمین ساختی زلزله

۱-۵-۱. نظریه تکتونیک صفحه‌ای (Plate Tectonics)

۱-۵-۲. نظریه برگشت الاستیک برای وقوع زلزله‌ها (Elastic Rebound Theory)

۱-۶. گسل‌ها

۱-۶-۱. تعریف گسل

۱-۶-۲. گسل فعال

۱-۶-۳. شیب گسل

۱-۶-۴. انواع گسل‌ها

۱-۶-۴-۱. گسل ساکن

۱-۶-۴-۲. گسل نرمال یا گسل کششی

۱-۶-۴-۳. گسل معکوس یا فشاری

۱-۶-۴-۴. گسل‌های لغزشی جانبی

۱-۶-۵. رابطه بزرگا و طول گسل

۱-۷. امواج زلزله

۱-۷-۱. حجمی (Body Waews)

۱-۷-۲. سطحی (Raleigh Wave)

۱-۷-۳. امواج P:

۱-۷-۴. امواج S

۱-۷-۵. امواج Love:

۱-۷-۶. امواج Reyleigh:

۱-۸. پایگاه زلزله‌نگاری

۱-۹. مناطق زلزله‌خیز کره زمین

۱-۹-۱. کمربند چین‌خورده آلپ – هیمالیا

۱-۹-۲. کمربند اطراف اقیانوس آرام

۱-۹-۳. کمربند میانی اقیانوس اطلس

۱-۱۰. لرزه‌خیزی ایران

۱-۱۱. طرح مقاوم در برابر زلزله

۱-۱۲. سطوح خطر زلزله

۱-۱۲-۱. سطح خطر ۱ (استاندارد ۲۸۰۰)

۱-۱۲-۲. سطح خطر ۲

۱-۱۲-۳. زلزله نرمال

۱-۱۳. سطوح عملکرد سازه تحت زلزله

۱-۱۳-۱. خدمت‌رسانی بی‌وقفه (O)

۱-۱۳-۲. قابلیت استفاده بی‌وقفه (IO)

۱-۱۳-۳. ایمنی جانی (LS)

۱-۱۳-۴. آستانه فروریزش (CP)

۱-۱۴. معرفی منطقه کاشان

۱-۱۵. مطالعات قبلی

۱-۱۶. مراحل انجام پروژه

فصل دوم « لرزه‌زمین‌ساخت، لرزه‌خیزی و برآورد پارامترهای لرزه‌خیزی کاشان »

۲-۱. مقدمه

۲-۲. زمین‌ساخت محدوده ایران مرکزی

۲-۳. زمین‌شناسی پهنه کاشان

۲-۴. خطر گسلش سطحی

۲-۵. گسل‌های فعال محدوده موردمطالعه

۲-۶. سیستم‌های گسلی منطقه

۲-۶-۱. گسل‌های با راستای ۱۲۰ الی ۱۳۰ درجه

۲-۶-۲. گسل‌های با راستای ۷۰ درجه

۲-۶-۳. گسل‌هایی با راستای شمالی-جنوبی

۲-۶-۵. گسل‌ها با راستای شرقی-غربی

۲-۶-۶. گسل‌های با راستای ۳۵ درجه

۲-۷. گسل‌های فعال منطقه:

۲-۸. نحوه برآورد پارامترهای لرزه‌خیزی گستره شهر کاشان

۲-۹. لرزه‌خیزی

۲-۹-۱. زلزله‌های تاریخی روی‌داده در منطقه

۲-۹-۱-۱ زمین‌لرزه سده چهارم پیش از میلاد

۲-۹-۲-۲ زمین‌لرزه سال ۷۴۳ میلادی

۲-۹-۲-۳ زمین‌لرزه سال ۸۵۵ میلادی

۲-۹-۲-۴ زمین‌لرزه سال ۸۶۴ میلادی

۲-۹-۲-۵ زمین‌لرزه سال ۱۱۷۷ میلادی

۲-۹-۲-۶ زمین‌لرزه سال ۱۳۱۶ میلادی

۲-۹-۲-۷ زمین‌لرزه سال ۱۳۴۴ میلادی

۲-۹-۲-۸ زمین‌لرزه سال ۱۴۹۵ میلادی

۲-۹-۲-۹ زمین‌لرزه سال ۱۶۶۵ میلادی

۲-۹-۲-۱۰ زمین‌لرزه سال ۱۷۵۵ میلادی

۲-۹-۲-۱۱ زمین‌لرزه سال ۱۷۷۸ میلادی

۲-۹-۲-۱۲ زمین‌لرزه سال ۱۸۴۴ میلادی

۲-۹-۲-۱۳ زمین‌لرزه سال ۱۸۵۳ میلادی

۲-۹-۲-۱۴ زمین‌لرزه سال ۱۸۷۶ میلادی

۲-۹-۳ کاتالوگ زلزله‌های دستگاهی

۲-۱۰ برآورد پارامترهای لرزه‌خیزی در گسترۀ موردمطالعه

۲-۱۰-۱ حذف پیش‌لرزه‌ها و پس‌لرزه‌ها:

۲-۱۰-۱-۱ حذف پیش‌لرزه‌ها و پس‌لرزه‌ها به روش پنجره‌های زمانی و مکانی

۲-۱۰-۲ برآورد پارامترهای لرزه‌خیزی بر اساس روش کیکو و سلوول

۲-۱۰-۳ برآورد دوره بازگشت زمین‌لرزه‌های منطقه

۲-۱۰-۴ برآورد دوره بازگشت زمین‌لرزه به روش کیکو

فصل سوم « تحلیل احتمالاتی خطر زمین‌لرزه برای شهر کاشان »

۳-۱. مقدمه

۳-۲. تحلیل خطر زلزله (۹)

۳-۲-۱. تحلیل تعینی خطر زلزله Deterministic SeismicHazard Analysis

۳-۲-۲. تحلیل احتمالی خطر زلزله Probablistic Seismic Hazard Analysis

۳-۳. عدم قطعیت پارامترهای زمین‌لرزه

۳-۳-۱. عدم قطعیت بزرگای زمین‌لرزه‌ها

۳-۳-۲. عدم قطعیت مرکز سطحی زمین‌لرزه‌ها

۳-۳-۳. عدم قطعیت عمق کانونی زمین‌لرزه‌ها

۳-۴. منحنی‌های خطر Seismic Hazard Curves (SHC)

۳-۵. نقشه‌های خطر لرزه‌ای

۳-۶. روابط کاهندگی

۳-۷. پارامترهای مؤثر در کاهندگی

۳-۷-۱. گسترش هندسی و جذب

۳-۸. انواع روابط کاهندگی

۳-۸-۱. روابط کاهندگی تجربی

۳-۹. انتخاب روابط کاهندگی

۳-۹-۱. رابطه کاهندگی Ghodrati et al(2007)

۳-۹-۲. رابطه کاهندگی طیفی پیشنهادی Ambraseys et al (1996)

۳-۹-۳. رابطه کاهندگی Campbell & Bozorgnia (2000)

۳-۹-۴. رابطه کاهندگی Campbell & Bozorgnia (2008)

۳-۹-۵. رابطه کاهندگی Akkar & Bommer (2010)

۳-۱۰. نتایج تحلیل خطر زمین‌لرزه به روش احتمالاتی

۳-۱۱. نقشه‌های شتاب طیفی

۳-۱۱-۱. رابطه کاهندگی طیفی Ambraseys et al (1996)

۳-۱۱-۲. رابطه کاهندگی طیفی Ghodrati et al(2010)

۳-۱۱-۳. رابطه کاهندگی طیفی (۱۹۹۷)  Campbell 100

۳-۱۱-۴. رابطه کاهندگی طیفی پیشنهادی

۳-۱۲. طیف خطر یکسان

فصل چهارم «‌نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد »

۴-۱. مقدمه

۴-۲. نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.