تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
doc
12.8MB
243
234 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

افزایش خسارت های ناشی از زلزله  وتعداد زیاد تلفات جانی و مالی بدلیل ضعف در ساخت و ساز سازه ها، بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خسارتها و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه‌ای مرتبط با آن نقش مهمی را برای توسعه جوامع در مناطق زلزله خیز ایفا می‌کند. با استفاده از تحلیل خطر، می توان در مورد صدمات مالی و جانی ناشی از زمین‌لرزه ها و آسیب‌پذیری سازه‌ها، تاسیسات، برآوردهای احتمالاتی انجام داد ودر نتیجه قبل از ساخت سازه ها محل مناسب را انتخاب نمود و یا طراحی سازه از لحاظ مقاومت را متناسب با محل انجام داد.

با مطالعه شرایط زمین منطقه و بر اساس طبقه بندی شهر قم به نوع خاک، ضخامت لایه ، سرعت و عمق موج برشی، سنگ بستر لرزه ای شهر قم به پنج منطقه مجزا تقسیم می شود و با استفاده از تعیین چشمه های لرزه ای و پارامترهای حرکت نیرومند زمین برای دوره بازگشت های مختلف می توان به تحلیل خطر لرزه ای پرداخت.

در تحقیق حاضر با استفاده از دو روش قطعی واحتمالاتی به پهنه بندی خطر لرزه ای در استان قم که در ایالت های ایران مرکزی قرار دارد و در منطقه‌ای به وسعت حدود ۱۴۰۰۰ کیلومتر مربع در محدوده‌ای به طول جغرافیایی۴۹ درجه و ۴۰ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۴۰ دقیقه خاوری و به عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۴۰دقیقه تا ۳۵ درجه و ۵۰ دقیقه شمالی قرار دارد پرداخته شد. کاتالوگ یکنواختی شامل ۹ زمینلرزه تاریخی و ۶۰ زمین لرزه دستگاهی در ۱۱۳ سال گذشته با بزرگی ≥۴ جمع آوری شده است.

مجموعا ۳۲ گسل خطی و ۱۶ گسل چشمه ای موجود در گسترۀ طرح بر اساس داده ای زمینشناختی، زمینلرزه ای، زمینساختی و ژئوفیزیکی تعین شده است و منحنی تحلیل خطر منطقه را توسط برنامه Hazard Risk Analysis و نقشه تحلیل خطر منطقه را توسط برنامه surfer به دست آوردیم که نتایج بدست آمده نشان از بالا بودن خطر لرزه ای در منطقه دارد و در نتیجه نیاز به چنین مطالعاتی را قبل از شروع هر ساخت وسازی آشکار میسازد.

منحنی تحلیل خطر به دست آمده از روش احتمالاتی برای دوره های بازگشت ۴۷۵ ساله برای ۱۰% احتمال افزایش در ۵۰ سال و برای دوره های بازگشت ۵۰ ساله برای ۶۳% احتمال افزایش در ۵۰ سال محاسبه گردیده و نقشه پهنه بندی خطر لرزه ای ارائه شده است. مطالعه حاضر حاکی از اینست که با افزایش دوره بازگشت مقدار شتاب افزایش می یابد. بر طبق نتایج حاصله، برای دوره بازگشت ۴۷۵ ساله بیشینه شتای افقی g0.35 و برای دوره بازگشت ۵۰ ساله g0.18 محاسبه شده است.

فصل۱: کلیات و ساختار زمین  

-۱-۱ عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین :

-۱-۱-۱ویژگیهای چشمه های لرزه زا :

-۲-۱-۱ویژگیهای شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاهی برجنبش نیرومند زمین :

۱-۲- ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه

۱-۲-۱- تکتونیک صفحات

۱-۲-۲- ایالتهای لرزه زمینساختی ایران

۱-۲-۳- ایالت لرزه زمینساختی البرز- آذربایجان

۱-۲-۴- ایالت لرزه زمینساختی کپه داغ

۱-۲-۵- ایالت زمین لرزه ساختی زاگرس

۱-۲-۶- ایالت لرزه زمینساختی ایران مرکزی  شرق ایران

-۷-۲-۱ ایالت لرزه زمین ساختی مکران

فصل۲: مبانی تحلیل خطر زلزله  

۲-۱- مقدمه

-۲-۲ زلزله

۲-۳- هدف گزارش

۲-۴- محاسبه قدرت زمین لرزه

-۵-۲ تفاوت  Earthquake Risk و Earthquake Hazard

۲-۶- مدل های چشمه های لرزه ای

-۷-۲ گسل ها

-۸-۲ تحلیل خطر زمین لرزه( Earthquake Hazard Analysis )

-۱-۸-۲ تعریف تحلیل خطر لرزه ای:

-۲-۸-۲ سطوح خطر زلزله

-۳-۸-۲ مطالعات لرزه زمین ساخت :

-۴-۸-۲ برآورد پارامترهای لرزه خیزی :

-۵-۸-۲برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین :

 -۶-۸-۲ خطرزائی

فصل۳: پهنه بندی لرزه ای

۳-۱- پهنه بندی لرزه ای :

۳-۲- بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها

۳-۳- اولویت بندی عوامل موثر

۳-۴- تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش ها

۳-۵- تهیه نقشه های عوامل موثر

-۶-۳ روش های پهنه بندی لرزه ای

-۷-۳ پهنه بندی لرزه ای به روش تعیینی (Deterministic Approach):

 -۱-۷-۳ داده های قرن بیستم

 -۲-۷-۳ داده های تاریخی

 -۳-۷-۳ محاسبه بزرگای پتانسیل چشمه از طریق روابط ارائه شده که براساس طول موثر گسل می باشد.

 -۴-۷-۳ شناسائی چشمه های لرزه زا

۳-۷-۵- تعیین زمین لرزه کنترلی برای پارامترهای جنبش زمین

-۶-۷-۲ انتخاب روابط کاهندگی برای پارامترهای جنبش زمین

۳-۷-۷- محاسبه پارامترهای طراحی جنبش زمین

۳-۸- پهنه بندی لرزه ای به روش احتمالاتی (Probabilistic Approach):

۳-۸-۱- شناسایی منابع لرزه ای و بررسی لرزه خیزی منطقه

۳-۸-۲- محاسبه رابطه بین فراوانی زلزله ها و بزرگای آنها ( توزیع بزرگا و محاسبه متوسط میزان رخ داد زمین لرزه ها)،

محاسبه چگالی و توزیع احتمال

۳-۸-۳- انتخاب رابطه کاهندگی  (تخمین حرکت زمین )

۳-۸-۴- محاسبه و بدست آوردن منحنی خطر لرزه ای سایت مورد نظر

۳-۸-۵- فرضیات در روش PSHA

 -۶-۸-۳ نقشه های خطر زلزله

-۳-۹ برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده

۳-۱۰- تعیین سرچشمه های لرزه زا

۳-۱۰-۱- عدم قطعیت فاصله ای

۳-۱۰-۲- عدم قطعیت در اندازه

۳-۱۱- تعیین پارامترهای لرزهخیزی

۳-۱۱-۱- انواع مختلف بزرگاهای زلزله

۳-۱۱-۲- یکنواخت سازی فهرست نامه زمین لرزه ها

۳-۱۲- ضریب لرزه خیزی

۳-۱۲-۱- خط برازش گوتنبرگ – ریشتر

-۲-۱۲-۳ روش تخمین بزرگترین احتمال (MLE)

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.