تدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت کاویتاسیون در سرریزهای روگذر سدها به روش نزدیکترین همسایگی


در حال بارگذاری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
11MB
105
264 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

سرعت کاویتاسیون و شاخص کاویتاسیون که خود ترکیبی از سرعت و فشار جریان می­باشند، پارامترهای مهم موثر در آسیب شناخته شده­اند تا روندی جدید و متفاوت از روش شاخص کاویتاسیون بحرانی در تخمین آسیب سنجیده شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مبانی هیدرولیکی مربوط به کاویتاسیون در سرریز سدها و نیز مطالعات انجام شده توسط محققین یک سری داده مربوطه تهیه شده و سپس شاخص ریسک کاویتاسیون محاسبه می شود و پس از آن با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایگی و نرم افزاری مدلسازی مربوط اقدام به توسعه مدل پیش بینی می شود و در نهایت با استفاده از شاخصهای اماری ضریب همبستگی، ضریب حساسیت، متوسط مربعات خطا و خطای مطلق دقت مدل تهیه شده بررسی می شود و با ازمونهای گرافیکی و نموداری دقت ان بررسی می شود.

برای تهیه پایگاه داده های مورد نیاز تحقیق از مدل WS77 استفاده شده است و پس از اینکه پایگاه داده های تحقیق تهیه شد اقدام به مدلسازی به روش نزدیکترین همسایگی شده و مشاهده شد که روش نزدیکترین همسایگی در این زمینه دقت مطلوبی دارد.

با توجه به دقت مطلوب روش نزدیکترین همسایگی در برآورد خسارت کاویتاسیون با نظر به اینکه پیش بینی خسارت ناشی از  پدیده کاویتاسیون در سرریز سدها و استفاده از معادلات ریاضی مشکل است و تا حدی غیر ممکن است و استفاده از این روش تا حد مطلوبی به این مشکل کمک خواهد کرد است و با استفاده از این روش در سدها تا حد بسیار زیادی این مشکل را میتوان برطرف کردتوصیه میشود استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایگی چون بهترین و دقیقترین و مطلوبترین روش در حل این مشکل (برآورد خسارت ناشی از پدیده کاویتاسیون) میباشد در تمامی سدها مورد استفاده قرار گیرد چون خواه یا ناخواه این خطردر اکثر سدها  وجود دارد.

 فصل اول: مبانی و کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله  تحقیق

۱-۴- کاویتاسیون در سریز سد شهید عباسپور

۱-۵- فرضیه های تحقیق

۱-۶- سوالات تحقیق

۱-۷- اهداف تحقیق

۱-۸- کاربردهای متصور از تحقیق

۱-۹- جنبه نوآوری تحقیق

۱-۱۰- مواد و روشهای تحقیق

۱-۱۱- ساختار تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

۲-۲- کاویتاسیون چیست؟

۲-۳- فاکتورهای موثر در پدیده کاویتاسیون :

۲-۴- شاخص کاویتاسیون

۲-۵- سوابق پژوهش مرتبط با کاویتاسیون

۲-۶- سوابق تحقیق در زمینه مدلسازی سرریز سدها

۲-۷- سوابق مطالعات عددی در زمینه کاویتاسیون سرریز

۲-۸- سوابق تحقیق در زمینه الگوریتم نزدیکترین همسایه

فصل سوم: مواد و روش های تحقیق

۳-۱- مقدمه:

۳-۲- سرریز سد شهید عباسپور و آسیب در آن

۳-۴-سازوکار محتمل آسیب

۳-۵- الگوریتم نزدیکترین همسایه

۳-۶- ساختار مدل شبیه سازی با استفاده از الگوریتم –k نزدیکترین همسایه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

۴-۱-مقدمه

۴-۲- تهیه پایگاه داده های مورد نیاز

۴-۴- توسعه مدل نزدیکترین همسایگی

۴-۵- توسعه مدل نزدیکترین همسایگی

۴-۶- مراحل مدلسازی در XLMiner

۴-۷- نتایج مدل نزدیکترین همسایگی در طول تاج سرریز سد عباسپور

فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادها

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.