تعیین پارامترهای آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با استفاده از مدلسازی با Anfis و شبکه‌های عصبی


در حال بارگذاری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
4.11MB
143
241 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

امروزه با توجه به رشد روز افزون ساخت و ساز در زمینه هایی چون ابر سازه ها ، پلهای عظیم ، منوریل و … و با عنایت به اهمیت عوامل موثری مانند زمان و هزینه در این پروژه ها مهندسین فاز صفر ( فاز مطالعاتی) را در خصوص کاهش هزینه و زمان مرحله ای مهم می دانند.

در مطالعات اولیه هر پروژه عمرانی، یکی از پارامترهای ضروری تعیین نشست تحکیمی می باشد به طوری که عدم انجام و یا حتی دقت ناکافی نتایج سبب خسارات جبران ناپذیری به کل پروژه وارد می نماید.

این شاخص با انجام آزمایش تحکیم تعیین می شود.با توجه به ماهیت و روش انجام این آزمایش، کسب نتایج همواره هزینه و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. به همین منظور در این پایان نامه با توجه به وجود روشهای قوی و موثری همچون، Anfis وNatural network که با دقت مطلوبی مدلی از نتایج آزمایشگاهی را می دهد با کمک نرم افزارMatlab  سعی بر بدست آوردن مدلی بر اساس پارامترهای موثر وابسته به تعیین این شاخص گردید به نحوی که بتوان مقایسه ای با روابط دیگر محققین و نتایج آزمایشگاهی تعیین پارامترهای تحکیم داشت. بر اساس نتایج مدل ارائه شده، مشاهده گردید که نسبت به روابط قبلی از خطای کمتری برخوردار است و تطابق بهتری با نتایج واقعی دارد ضمن اینکه می توان در زمان کمتری به نتایج قابل قبولی دست یافت.

فصل اول: کلیات

۱- مقدمه

۱-۱- تعریف مساله و هدف از پژوهش

۱-۲- پدیده تحکیم

۱-۳- منطق فازی

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

۲-۱- مقدمه

۲-۲- شناسایی پارامترهای موثر در نشست تحکیمی خاک

۲-۳- مروری بر تاریخچه تحقیقاتی نظریه مجموعه‌های فازی و زمینه‌های آن در مهندسی عمران

۲-۳-۱- اولین زمینه‌های فکری

۲-۳-۲- دهه ۶۰: ظهور فازی

۲-۳-۳- دهه ۷۰: تثبیت مفاهیم بنیادی و ظهور اولین کاربردها

۲-۳-۴- دهه ۹۰ و سالهای آغازین قرن ۲۱: چالشها کماکان باقیست

۲-۳-۴- فازی در ایران

۲-۳-۵- نظریه فازی در مهندسی عمران

فصل سوم: تحکیم 

۳- ۱ مقدمه

۳-۲ اصول پایه تحکیم

۳-۲-۱ مفاهیم کلی تحکیم یک بعدی

۳-۲-۲ نظریه تحکیم یک بعدی

۳-۲-۲-۱ محاسبه نشست تحکیم یک بعدی

۳-۲-۲-۲ حل معادله تحکیم

۳-۲-۲-۳ آزمایش تحکیم

۳-۲-۲-۳-۱ آزمایش تحکیم با سرعت تغییر شکل نسبی ثابت

۳-۲-۲-۳-۲ آزمایش تحکیم با شیب ثابت

۳-۲-۲-۴ خصوصیات تراکم پذیری

۳-۲-۲-۴-۱ اندازه گیری غیر مستقیم شاخص تراکم

۳-۲-۳ نشست تحکیم

۳-۲-۴ درجه تحکیم

۳-۲-۵ محاسبه ضریب تحکیم با استفاده از نتایج آزمونها آزمایشگاهی

۳-۲-۵-۱ روش لگاریتم زمان

۳-۲-۵-۲ روش ریشه دوم زمان

۳-۲-۵-۳ روش شیب بیشینه سو

۳-۲-۵-۴ روش محاسباتی سیوارام و سوامی

۳-۲-۶ تاثیر دست خوردگی نمونه بر روی منحنی

۳-۲-۷ تحکیم ثانویه

۳-۲-۷-۱ تاثیر تحکیم ثانویه بر روی فشار پیش تحکیمی

۳-۲-۸ تحکیم به کمک زهکش‌های ماسه‌ای

فصل چهارم: منطق فازی و کاربرد آن در مهندسی عمران

۴-۱- مقدمه

۴-۲- مجموعه‌های فازی

۴-۲-۱- تعاریف و مفاهیم اولیه مجموعه‌های فازی

۴-۲-۲- چند مفهوم مقدماتی

۴-۲-۳- نماد گذاری

۴-۲-۴- عملگرهای مجموعه ای

۴-۳- اصل توسعه و روابط فازی

۴-۳-۱- اصل توسعه

۴-۳-۲- حاصل ضرب کارتزین فازی

۴-۳-۳- اصل توسعه بر روی فضای حاصل ضرب کارتزین

۴-۳-۴- رابطه فازی

۴-۳-۵- ترکیب روابط فازی

۴-۳-۶- اعدادی فازی

۴-۳-۷- اعداد فازی L-R

۴-۴- منطق فازی

۴-۴-۱- استدلال فازی

۴-۴-۲- متغیرهای زبانی

۴-۴-۳- قیود زبانی. ۵۱

۴-۴-۴- قواعد اگر- آنگاه ۵۲

۴-۴-۵- گزاره فازی.. ۵۲

۴-۴-۶- شیوه استدلال فازی.. ۵۳

۴-۴-۷- روش ممدانی. ۵۵

۴-۴-۸ روش استدلال فازی با استفاده از توابع خطی

۴-۵- کاربردهای فازی در مهندسی عمران

۴-۵-۱- سیستم‌های فازی

۴-۵-۲- پایگاه قواعد

۴-۶-۳- ویژگی‌های مجموعه قواعد

۴-۵-۴- موتور استنتاج فازی

۴-۵-۵- فازی ساز

۴-۵-۶- غیر فازی ساز

۴-۵-۷- کنترل فازی

فصل پنجم: آشنایی با مفاهیم شبکه عصبی

۵-۱ سلول عصبی مصنوعی

۵-۲ توابع تحریک

۵-۳ شبکه‌های عصبی چند لایه

۵-۴ شبکه‌های بازگشتی

۵-۵ آموزش شبکه

۵-۶ هدف از آموزش شبکه

۵-۷ آموزش نظارت شده

۵-۸ آموزش غیر نظارت شده

۵-۹ روش‌های تربیت و آموزش آماری

۵-۱۰ خودسازمانی

۵-۱۱ الگوریتم انتشار برگشتی

۵-۱۲ ساختار شبکه در الگوریتم انتشار برگشتی

۵-۱۳ نگرشی کلی بر آموزش شبکه

۵-۱۴ تشخیص تصویر

۵-۱۵ حرکت به پیش

۵-۱۶ برگشت به عقب ـ تنظیم وزن‌های لایه خروجی

۵-۱۷ تنظیم وزن‌های لایه پنهان

۵-۱۸ سلول عصبی بایاس در شبکه

۵-۱۹ اندازه حرکت

۵-۲۰ الگوریتم‌های پیشرفته

۵-۲۱ کاربردها و اخطارهای انتشار برگشتی

۵-۲۲ اندازه گام

۵-۲۳ ناپایداری موقتی

۵-۲۴ مبنای ریاضی الگوریتم انتشار برگشتی

۵-۲۶ نحوه ارائه زوج‌های آموزشی به شبکه

۵-۲۷ سنجش میزان یادگیری و عملکرد شبکه

۵-۲۸ جذر میانگین مربع خطاها

۵-۲۹ استفاده از دستورات MATLAB

فصل ششم: برآورد ضریب فشردگی تحکیم به وسیله پارامترهای فیزیکی خاک

۶-۱- مقدمه

۶-۲- شناسایی پارامترهای موثر در نشست تحکیمی خاک

۶-۳ بانک اطلاعات مورد استفاده

۶-۴ تحلیل اطلاعات با استفاده از روش برازش خطی

۶-۵- نتیجه گیری

فصل هفتم: مدل سازی ضریب فشردگی با استفاده از شبکه‌های عصبی-فازی (ANFIS)

۷-۱ آشنایی با مدلسازی توسط ANFIS.

۷-۲ مدلسازی ضریب فشردگی با استفاده از شبکه عصبی-فازی (ANFIS)

۷-۳ چگونگی مدلسازی وتحلیل مدل و بررسی نتایج.

فصل هشتم: نتیجه گیری، پیشنهادات، محدودیت‌ها

۸-۱  نتیجه گیری

۸-۲-  محدودیت‌ها

۸-۳- پیشنهاد برای ادامه مطالعه

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.