توسعه مدل فازی تخصیص سفر در مناطق شهری


در حال بارگذاری
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
2.52MB
157
163 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

تحلیل تقاضای سفرهای درون شهری به عنوان یکی از مهمترین قسمت های فرایند برنامه ریزی حمل و نقل شامل چهار مرحله تولید سفر ، توزیع سفر ، تفکیک طرق سفر و تخصیص سفر است. تخصیص سفر به عنوان آخرین مرحله این تحلیل جهت برآورد حجم عبور شبکهمعتبر به کار برده میشود. برای مدل سازی تخصیص سفر از مدل همفزون و ناهمفزون بهره گرفته میشود. مدل ناهمفزون مربوط به این مرحله به عنوان مدل انتخاب مسیر معروف است. این مدل ها مبتنی بر حداکثر سازی مطلوبیت هستند.

مهمترین قسمت مدل انتخاب مسیر، تعیین مطلوبیت مسیرهای مورد نظر است. با توجه به اینکه بیان مردم از توصیف متغیرهای موثر بر مطلوبیت مسیر به صورت مبهم و غیر صریح اس ، بنابراین مطلوبیت ساخته شده با روش تحلیل معین و به تبع آن احتمال انتخاب مسیر به دست آمده از این روش با ضعف و محدودیت هایی رو به رو است. برای رفع این معضل از قابلیت های منطق فازی در تعریف متغیرهای مورد استفاده در ساخت مدل انتخاب مسیر استفاده شد. با توجه به موارد ذکر شده هدف از انجام این پژوهش ایجاد یک مدل تخصیص سفر است که در آن از منطق فازی برای وارد کردنرفتار مبهم انسان در مدل استفاده میشود.

برای این منطور از یک مدل لوجیت که متغیرهای توابع مطلوبیت آن فازی سازی شده اند استفاده میشود و پس از به دست آوردن احتمال انتخاب هر مسیر به مقایسه نتایج حاصل از این مدل با نتایج مدل ریاضی غیر فازی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استفاده از این روش تا حد زیادی مدل انتخاب مسیر را بهبود می دهد و احتمال انتخاب مسیر بدست آمده از این روش به واقعیت موجود بسیار نزدیک است.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.