تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید


در حال بارگذاری
۸ آذر ۱۳۹۶
Doc
986KB
76
402 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات

در این مطالعه با کاربرد روش سطح پاسخ ،تاثیر چهار فاکتور دمای بیوراکتور ،غلظت آنزیم تثبیت شده ،غلظت آلژینات به کار رفته و دبی جریان شیر در ستون بیوراکتور ،بر هیدرولیز لاکتوز با هدف بهینه سازی شرایط تولید ،مورد مطالعه قرار گرفت ؛هر کدام از فاکتور ها در سه سطح به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفتند :

دمای بیوراکتور : ۲۵ ، ۳۵ و ۴۵ درجه سانتی گراد

غلظت آنزیم : ۱۲ ،۱۸ و ۲۴ درصد

غلظت آلژینات : ۲/۵ ،۳ و ۴ درصد

دبی جریان شیر : ۱۵۰ ،۳۰۰ و ۴۵۰ میلی لیتر بر ساعت

تیمارهای مختلف هر کدام از چهار فاکتور مورد مطالعه در سه سطح ،مطابق با طرح Box – Behnken اجرا شدند و درصد های هیدرولیز مربوط به هرکدام از تیمارها اندازه گیری شدند .نتایج حاصله نشان داد که با افزایش دما از ۲۵ درجه سانتی گراد تا دماهای نزدیک ۴۰ درجه ،درصد هیدرولیز لاکتوز شیر افزایش می یابد .دماهای ۲۵ تا حدود ۴۰ درجه اثر مثبتی روی کارایی ستون بیوراکتور داشتند .اما در دماهای بالاتر از ۴۰ درجه ،درصد هیدرولیز لاکتوز در بیوراکتور کاهش یافت .دماهای بالای ۴۰ درجه اثر منفی روی کارایی ستون داشتند  .با افزایش غلظت آنزیم در تثبیت ،هیدرولیز لاکتوز ،بوسیله بیوراکتور افزایش یافت .غلظت آنزیم تثبیت شده همواره اثر مثبتی روی کارایی بیوراکتور داشت .با افزایش غلظت آلژینات از ۲/۵ تا ۳/۶۲۵ درصد کارایی ستون برای هیدرولیز لاکتوز افزایش یافت ،اما درصدهای بالاتر از ۳/۶۲۵ ،اثر ممانعت کنندگی روی کارایی بیوراکتورداشتند .سرعت های جریان پایین تر از ۳۰۰ میلی لیتر بر ساعت  اثرات چشم گیرتری روی کارایی بیوراکتور داشتند ،در واقع سرعت های جریان کمتر از ۳۰۰ میلی لیتر بر ساعت مهم ترین و بارزترین فاکتور روی کارایی ستون بودند .در بین متغیرها ،تنها فاکتور فلوریت اثرمنفی روی کارایی بیوراکتور در هیدرولیز لاکتوز موجود درشیرداشت .اثر متقابل متغیرهای دما و آنزیم روی هیدرولیز لاکتوز قابل توجه است .که نشان می دهد ،دما تاثیر مثبتی روی فعالیت آنزیم تثبیت شده دارد .

بعداز مدل سازی هیدرولیز لاکتوز به صورت تابعی از چهار متغیر فرآوری مورد مطالعه ،با در نظر گرفتن حدود و قیدهای منطقی ،شرایط بهینه جهت تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم مشخص گردید .مقادیر بهینه جهت تولید شیر کم لاکتوز با هدف حداکثر سازی هیدرولیز لاکتوز ،به صورت زیر به دست آمد:

غلظت آنزیم : ۲۱/۹۴ درصد ،غلظت آلژینات :۳/۴۴ ،دما : ۳۷/۸۳ درجه سانتی گراد و فلوریت ۱۷۳/۴۶ میلی لیتر بر ساعت ،برای ۶۹/۱۳ درصد از هیدرولیز لاکتوز شیر .

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.