رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان


در حال بارگذاری
۲۱ آذر ۱۳۹۶
Doc
577KB
107
165 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف­آباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را ۱۲۰۰ نفر از کارکنان شهرک صنعتی نجف­آباد در سال ۱۳۹۲ تشکیل می­داد. از میان این تعداد نمونه­ای به حجم ۳۰۰ نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان و به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ­ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ­ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۳)، پرسشنامه تعارض کار-خانواده نت مه­یر (۱۹۹۶) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵) بود. تجزیه و تحلیل داده­های این پژوهش با استفاده از نرم­افزار spss-21 در دو سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده ­ها پرداخته و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده­ ها و مفروضات آماری از روش ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و t تک نمونه­ای استفاده به عمل آمده است. نتایج تحلیل یافته ­های پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه­ ی مثبت معناداری وجود دارد. بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی و مؤلفه های کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که مقیاس­های تعارض خانواد کار و کیفیت زندگی کاری به گونه­ ی معنی­داری توان پیش­بینی تعهد سازمانی را به میزان ۱۶ درصد دارا هستند و مقیاس­های تعارض خانواده-کار و کار-خانواده به طرز معنی­داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان ۱۰ درصد داراست و زیرمقیاس­های مؤلفه ­ی کیفیت زندگی کاری به گونه ­ی معنی­داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان ۳۷ درصد دارا هستند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.