رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان


در حال بارگذاری
۲۱ آذر ۱۳۹۶
Doc
577KB
107
266 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف­آباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را ۱۲۰۰ نفر از کارکنان شهرک صنعتی نجف­آباد در سال ۱۳۹۲ تشکیل می­داد. از میان این تعداد نمونه­ای به حجم ۳۰۰ نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان و به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ­ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ­ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۳)، پرسشنامه تعارض کار-خانواده نت مه­یر (۱۹۹۶) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵) بود. تجزیه و تحلیل داده­های این پژوهش با استفاده از نرم­افزار spss-21 در دو سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده ­ها پرداخته و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده­ ها و مفروضات آماری از روش ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و t تک نمونه­ای استفاده به عمل آمده است. نتایج تحلیل یافته ­های پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه­ ی مثبت معناداری وجود دارد. بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی و مؤلفه های کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که مقیاس­های تعارض خانواد کار و کیفیت زندگی کاری به گونه­ ی معنی­داری توان پیش­بینی تعهد سازمانی را به میزان ۱۶ درصد دارا هستند و مقیاس­های تعارض خانواده-کار و کار-خانواده به طرز معنی­داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان ۱۰ درصد داراست و زیرمقیاس­های مؤلفه ­ی کیفیت زندگی کاری به گونه ­ی معنی­داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان ۳۷ درصد دارا هستند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.