رابطه ی فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان


در حال بارگذاری
۲۰ آذر ۱۳۹۶
Doc
293KB
155
186 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

رابطه ی فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

هدف از این پژوهش” تبیین رابطه ی میان فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ” بوده است. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شده است جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهر شیراز می باشد که شامل ۱۴۵ نفر می باشد و جهت اجرای روش نمونه گیری پژوهش به روش کل شمار ، تعداد۱۲۰ نفر از کارکنان(۸۰نفر مرد و۴۰نفر زن) پاسخ دادند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی  بر اساس الگوی رابینز توسط (الوانی ،۱۳۷۶)، عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن ،۱۹۹۳) ، رضایت شغلی (اسمیت،۱۹۶۹) استفاده شده است. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب ۸۰/۰، ۸۸/ ۰، ۸۵/ می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روشهای آماری میانگین و انحراف معیار، و درسطح آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون (به شیوه ی همزمان) استفاده شد. نتایج نشان داد بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی رابطه ی معنادار وجود دارد. فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی قادر به پیش بینی رضایت شغلی می باشد و ابعاد فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی قادر به پیش بینی ابعاد رضایت شغلی می باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.