روش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏ موتور کارکرده


در حال بارگذاری
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
6.97MB
123
316 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در میان مراحل تصفیه روغن‏ها، فرایند رنگبری روغن، از مهم‏ترین بخش‏هاست که رنگبری با جذب سطحی، رایج‏ترین روش بوده و خاک رس، پرکاربردترین جاذب مورد استفاده در این مرحله می‏باشد. از طرفی، دفع رس رنگبر به‏عنوان پسماند کارخانه‏های تولیدکننده روغن، مشکلات زیاد زیست محیطی و اقتصادی را برای این کارخانه‏ها به همراه دارد. بنابراین، با بازیافت پسماندهای واحدهای تصفیه دوم روغن‏موتور مستعمل، علاوه‏بر بازگرداندن میزان قابل‏توجهی خاک رس به چرخه صنعت، صرفه‏جویی در مصرف آن و کاهش هزینه‏های مربوط به خریداری رس جدید، بر روی مقدار زیادی روغن موجود در آن نیز جداسازی صورت گرفته و حجم زیادی پسماند خطرناک با قابلیت اشتعال خودبه‏خودی نیز احیا خواهد شد.

هدف تحقیق پیش رو، بررسی آزمایشگاهی پاک‏سازی خاک رس رنگبر استفاده شده در تصفیه روغن‏موتور، به روش استخراج با حلال بوده‏است. در این تحقیق، با استفاده از حلال متیل‏اتیل‏کتون (MEK)، به بررسی تأثیر عوامل احتمالی بر بازدهی این فرایند، از جمله SCR (نسبت حلال به خاک رس)، مدت‏زمان استخراج، دانه‏بندی و سرعت چرخش همزن مغناطیسی(درجه اختلاط) بر روی میزان روغن‏موتور استخراج‏شده پرداخته شده‏است.

در بررسی‏های صورت‏گرفته، مهم‏ترین عامل تأثیرگذار در به‏دست‏آمدن بازده مناسب، میزانSCR  بوده و در بررسی اثر دانه‏بندی بر راندمان، بیشترین بازده خروجی مربوط به نمونه دانه‏بندی‏نشده است. در نهایت با در نظر گرفتن دو عامل تأثیرگذار SCR با دامنه ۵۲/۹-۴۸/۲ میلی‏لیتر بر گرم و مدت‏زمان فرایند با محدوده ۴۰-۵ دقیقه، به روش رویه پاسخ (RSM)، دست به طراحی آزمایش زده و با استفاده از نرم‏افزار Minitab، مدل کلی این آزمایش‏ها، صحت و دقت مدل ارائه‏شده، مورد بررسی قرار گرفته‏اند. در بهترین بازده به‏دست‏آمده، در بالاترین میزان SCR و مدت‏زمان ۵/۲۲ دقیقه، %۶۰/۸۸ از روغن موجود در خاک استخراج شده‏ و دقت مدل خروجی، بالای %۹۶ برآورد شده‏است.

فصل اول  

۱-۱-       مقدمه

۱-۲- شرح و ضرورت مسأله

۱-۳- معرفی فصول تحقیق حاضر

فصل دوم 

۲-۱-       مقدمه

۲-۲-       خصوصیات روغن موتور مستعمل

۲-۳-       معرفی فرایند رنگبری روغن‏ها

۲-۳-۱-   عوامل مؤثر در رنگبری روغن‏ها

۲-۳-۱-۱-   مدت‏زمان رنگبری

۲-۳-۱-۲-   درجه حرارت

۲-۳-۱-۳-   میزان رطوبت موجود در روغن و خاک رنگبر

۲-۳-۱-۴-   اکسیژن

۲-۴-       جذب سطحی در فرایند رنگبری

۲-۴-۱-   انواع جاذب‌های مورد استفاده در فرایند رنگبری

۲-۴-۱-۱-   خاک رنگبر طبیعی

۲-۴-۱-۱-۱- خاک و طبقه بندی آن

۲-۴-۱-۱-۲- خاک رس

۲-۴-۱-۲-   خاک رس فعال‏شده

۲-۴-۱-۲-۱- ترکیبات شیمیایی خاک رنگبر فعال‏شده با اسید

۲-۴-۱-۳-   کربن فعال

۲-۴-۱-۴-   سیلیکات های آمورف

۲-۴-۲-   مقایسه مواد رنگبر

۲-۴-۳-   سیستم‌های مختلف اندازه‌گیری رنگ روغن‌ها

۲-۴-۳-۱-   سیستم لاویباند

۲-۴-۳-۲-   استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر

۲-۵-       روش‏های پاکسازی خاک‏های آلوده به روغن

۲-۵-۱-   اصلاح شیمیایی

۲-۵-۱-۱-   احیای اسیدی

۲-۵-۱-۱-۱- اسیدهای معدنی

۲-۵-۱-۱-۲- اسیدهای آلی

۲-۵-۱-۲-   احیای بازی

۲-۵-۱-۳-   احیای آلی (احیا با سورفکتانت‏ها)

۲-۵-۱-۴-   پیلارینگ

۲-۵-۲-   اصلاح فیزیکی

۲-۵-۲-۱-   احیای حرارتی

۲-۵-۲-۲-   احیا با مایکروویو

۲-۵-۲-۳-   احیا به روش استخراج با حلال

۲-۶-       طراحی آزمایش‏های اصلی با استفاده از روش آماری

۲-۶-۱-   روش طراحی آزمایش

۲-۶-۲-   کاربردهای طراحی آزمایش

۲-۶-۳-   مراحل طراحی آزمایش

۲-۶-۴-   بهینه‏سازی فرآیند

۲-۶-۵-   طراحی به روش RSM

۲-۶-۵-۱-   تعریف برخی از اصطلاحات

۲-۶-۵-۲- طراحی فاکتوریل سه سطحی کامل (Full Three-level Factorial)

۲-۶-۵-۳-   طراحی آزمایش به روش مربع بنکن (Box-Behnken)

۲-۶-۵-۴-                طراحی آزمایش به روش طرح مرکب مرکزی(CCD)

۲-۷-       مروری بر مطالعات انجام شده

فصل سوم 

۳-۱-       مقدمه

۳-۲-       ویژگی های خاک مورد آزمایش

۳-۲-۱-   تهیه نمونه خاک آلوده

۳-۲-۲-   نگه‏داری نمونه‌ها

۳-۳-       تعیین مقدار روغن جذب شده با استفاده از دستگاه سوکسله و روتاری

۳-۳-۱- آزمایش سوکسله

۳-۳-۱-۱-   آماده کردن لوازم و شیشه‏آلات آزمایشگاهی برای سوکسله

۳-۳-۱-۳-   راه‏اندازی سیستم و انجام آزمایش سوکسله

۳-۳-۲-   جداسازی حلال و روغن با استفاده از دستگاه روتاری

۳-۳-۲-۱-   روش استفاده از دستگاه روتاری

۳-۳-۳-   استفاده از روش موازنه جرمی برای تعیین وزن روغن

۳-۴-       انتخاب حلال مناسب

۳-۵-       پارامترهای مؤثر در استخراج روغن

۳-۶-       انجام آزمایش‌ها

۳-۶-۲- انجام پیش‏آزمایشهای مختلف

۳-۶-۳- انجام پیش‏آزمایش‏های مشابه با آزمایش‏های اصلی

۳-۶-۴- انجام آزمایش‏های اصلی

۳-۷-       طراحی آزمایش‏ها به روش RSM

۳-۷-۱- مدل رگرسیون خطی

۳-۷-۲- تخمین پارامترها در رگرسیون خطی

۳-۷-۳- پیش‌گویی مشاهدات جدید از تابع پاسخ

۳-۷-۴- بررسی صحت و دقت مدل

۳-۷-۴-۱- سنجش باقیمانده‌ها

۳-۷-۴-۲- مجموع توان‌های دوم خطاهای پیش‌بینی شده (PRESS)

۳-۷-۴-۳- آزمون نبود برازندگی

۳-۷-۵- طراحی

فصل چهارم ۶۸

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تعیین میزان روغن موجود در خاک با استفاده از آزمایش سوکسله

۴-۲-۱- نتایج آزمایش سوکسله و بررسی آن

۴-۲-۲- نتایج روش وزنی حرارتی

۴-۳- تعیین میزان روغن موجود در خاک با استفاده از آزمایش کوره

۴-۴- نتایج پیش‏آزمایش‏های مختلف

۴-۴-۱- بررسی اثر دانه‏بندی برروی میزان روغن استخراج‏شده

۴-۴-۲- بررسی اثر درجه اختلاط برروی میزان روغن استخراج‏شده

۴-۵- نتایج پیش‏آزمایش‏های مربوط به آزمایش‏های اصلی

۴-۶- طراحی آزمایش‏های اصلی

۴-۶-۱- انتخاب پارامترها، محدوده و سطوح آنها

۴-۶-۲- طراحی و انجام آزمایش‌ها

۴-۶-۳- مدل‏سازی با استفاده از مقادیر کدشده توسط روش رویه پاسخ

۴-۶-۴- مقایسه نتایج به‏دست‏آمده از آزمایش‏ها و پیش‏بینی‏شده توسط نرم‏افزار

۴-۶-۵- بررسی صحت و دقت مدل برازش‏شده

۴-۶-۵-۱-   ضریب همبستگی

۴-۶-۵-۲-   جدول آنالیز واریانس

۴-۶-۶-   بررسی بازده به‏دست‏آمده از مدل

فصل پنجم ۹۰

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتیجه گیری

۵-۳- پیشنهادات

فصل ششم ۹۵

منابع و مراجع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.