روش MBR در تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی با هدف بازیافت پساب در چرخه تولید و مدل سازی آن


در حال بارگذاری
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
4.13MB
185
252 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در تحقیق صورت گرفته عملکرد بیوراکتور غشایی مستغرق با غشاء هالو فایبر در تصفیه فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی و اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی کارایی تصفیه فاضلاب شهری از فاضلاب موجود در تصفیه خانه اکباتان تهران استفاده شد. همچنین فاضلاب صنعتی یا مقاومت بالا با افزایش پارامترهای BOD، COD و TSS به ترتیب به حدود ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ میلی گرم در لیتر شبیه سازی گردید. فاضلاب اختلاط شهری و صنعتی نیز با ترکیب این دو به دست آمده که خصوصیاتی بین فاضلاب شهری و صنعتی را داشت.

برای هر سه نوع فاضلاب مورد استفاده در تحقیق بهینه کردن زمان ماند هیدرولیکی مورد نظر قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده زمان ماند هیدرولیکی بهینه برای فاضلاب شهری ۵ ساعت، فاضلاب صنعتی ۱۷ ساعت و اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی برابر ۷ ساعت حاصل گردید. بر اساس نتایج درصد حذف برای BOD، COD، NH۴ و TP در اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی برابر ۸۳/۹۶%، ۲۱/۹۶%، ۷۱/۹۵% و ۱۴/۹۰% بدست آمد.  نتایج بدست آمده نشان داد که بیوراکتورهای غشایی مستغرق با غشاء هالو فایبر برای فاضلاب شهری به طور غیر اقتصادی عمل کرده و همچنین در فاضلاب صنعتی نیز زمان ماند به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد.

در مقایسه با فاضلاب شهری و صنعتی، فاضلاب مختلط دارای خصوصیاتی بوده که باعث افزایش کارایی حذف و کاهش زمان ماند هیدرولیکی توسط بیوراکتور غشایی مستغرق و ایجاد شرایط اقتصادی برای تصفیه فاضلاب می‌شود. همچنین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و توابع پایه شعاعی برای اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی مدل سازی صورت گرفت. نتایج حاصل از مدل ارائه شده مربوط به داده های آموزش و تست برای BOD، COD، NH۴ و TP بسیار موفق بوده و تطبیق داده های مدل شبکه عصبی با مدل آزمایشگاهی صورت گرفت.

 

فصل ۱-  کلیات  

۱-۱-      مقدمه

۱-۲-      روش‌های نوین تصفیه فاضلاب

۱-۲-۱-  بیوراکتور غشایی MBR

۱-۲-۲-  رآکتورهای بیولوژیکی با بستر متحرک MBBR

۱-۲-۳-  سیستم رآکتورهای منفرد متوالی SBR

۱-۲-۴-  سیستم UASB

۱-۲-۵-  سیستم USBF

۱-۲-۶-  سیستم بیولاک

۱-۲-۷-  فرآیند صافی چکنده

فصل ۲-  سیستم بیوراکتور غشایی (MBR) و مروری بر منابع 

۲-۱-      مقدمه

۲-۲-      معرفی و بررسی سیستم

۲-۲-۱-  انواع بیوراکتورهای غشایی از لحاظ چیدمان مدول غشایی

۲-۲-۲-  انواع سیستم‌های MBR از لحاظ فرآیند کلی

۲-۲-۳-  پارامترهای مهم در سیستم غشایی MBR

۲-۲-۴-  مزایای سیستم بیوراکتور غشایی    MBR

۲-۲-۵-  معایب سیستم  MBR

۲-۳-      معرفی غشا و بررسی انواع غشاها

۲-۳-۱-  تقسیم بندی غشاها بر اساس دامنه جداسازی

۲-۳-۲-  انواع غشاء از حیث شکل

۲-۳-۲-۱-           غشاهای مسطح (Flat)

۲-۳-۲-۲-           غشاهای لوله ای (Tubular)

۲-۳-۲-۳-           اسپیرال (Spiral-wound)

۲-۳-۲-۴-           مقایسه و ویژگی انواع غشاء ها

۲-۳-۳-  انواع غشا از لحاظ جنس

۲-۳-۴-  انواع غشا از حیث کاربری فیلتراسیون

۲-۳-۵-  انتخاب غشا

۲-۳-۶-  گرفتگی غشا

۲-۳-۶-۱-           مکانیزم‌های گرفتگی

۲-۳-۶-۲-           راهکارهای کاهش گرفتگی غشا:

۲-۴-      نمونه ای از تحقیقات انجام گرفته در دنیا (MBR)

۲-۵-      جمع بندی

فصل ۳-  مواد و روش های مورد استفاده در تحقیق

۳-۱-      مقدمه

۳-۲-      هدف تحقیق

۳-۳-      پایلوت بیوراکتور غشایی (MBR)

۳-۳-۱-  مخزن بیوراکتور

۳-۳-۱-۱-           مدول غشایی

۳-۳-۱-۲-           پمپ مکش

۳-۳-۱-۳-           فشارسنج

۳-۳-۱-۴-           پمپ بکواش

۳-۳-۱-۵-           سیستم هوا دهی

۳-۳-۲-  مخزن یا حوضچه آنوکسیک

۳-۳-۳-  مخزن یا حوضچه بی هوازی

۳-۳-۴-  مخزن تغذیه پایلوت

۳-۴-      محل استقرار پایلوت

۳-۵-      راه اندازی و بهره برداری از پایلوت

۳-۶-      آزمایشات انجام شده

۳-۶-۱-  اندازه گیری BOD

۳-۶-۲-  اندازه گیری COD

۳-۶-۳-  اندازه گیری TP، NH۴، NO۳

۳-۶-۴-  اندازه‌گیری PH

۳-۶-۵-  اندازه‌گیری MLSS و MLVSS

فصل ۴- تئوری مدل سازی با شبکه عصبی

۴-۱-      مقدمه

۴-۲-      ایده شبکه های عصبی مصنوعی

۴-۳-      نحوه عملکرد  شبکه های عصبی مصنوعی

۴-۴-      شبکه عصبی مصنوعی

۴-۴-۱-  شبکه‎های تک لایه

۴-۴-۲-  شبکه‎های چند لایه

۴-۵-      توابع تحریک شبکه‎های عصبی

۴-۵-۱-  تابع تحریک پله‌‌ای

۴-۵-۲-  تابع تحریک خطی

۴-۵-۳-  توابع تحریک سیگموید

۴-۶-      بایاس

۴-۷-      آموزش شبکه عصبی

۴-۸-      مدهای عملکردی شبکه عصبی

۴-۹-      شبکه عصبی تابع بنیادی شعاعی (RBF)

۴-۹-۱-  نکات قابل توجه در خصوص شبکه‎ تابع بنیادی شعاعی

۴-۹-۱-۱- نرمال سازی بردارهای ورودی

۴-۹-۲-  آموزش شبکه RBF

فصل ۵-  تحلیل و تفسیر نتایج  

۵-۱-      نتایج آزمایشات

۵-۲-      نتایج فاضلاب شهری

۵-۲-۱-  نتایج آزمایشات BOD

۵-۲-۲-  نتایج آزمایشات COD

۵-۲-۳-  نتایج آزمایشات NH۴

۵-۲-۴-  نتایج آزمایشات TP

۵-۲-۵-  نتایج آزمایشات TSS

۵-۲-۶-  نتایج آزمایشات PH

۵-۳-      نتایج فاضلاب صنعتی

۵-۳-۱-  نتایج آزمایشات BOD

۵-۳-۲-  نتایج آزمایشات COD

۵-۳-۳-  نتایج آزمایشات NH۴

۵-۳-۴-  نتایج آزمایشات TP

۵-۳-۵-  نتایج آزمایشات TSS

۵-۴-      نتایج اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی

۵-۴-۱-  نتایج آزمایشات BOD

۵-۴-۲-  نتایج آزمایشات COD

۵-۴-۳-  نتایج آزمایشات NH۴

۵-۴-۴-  نتایج آزمایشات TP

۵-۴-۵-  نتایج آزمایشات TSS

۵-۵-      نتایج مدل سازی برای فاضلاب مختلط

۵-۵-۱-  مدل سازی BOD خروجی

۵-۵-۲-  مدل سازی COD خروجی

۵-۵-۳-  مدل سازی NH۴ خروجی

۵-۵-۴-  مدل سازی TP خروجی

فصل ۶-  نتیجه گیری و پیشنهادات

۶-۱-      نتیجه گیری

۶-۲-      پیشنهادات

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.