شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با استفاده از نرم‌افزار GMS


در حال بارگذاری
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
2.64MB
191
253 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

کنترل و نظارت بر میزان استخراج منابع آب زیرزمینی، بخصوص در مناطقی که از نظر اقلیمی جزء مناطق کم باران به حساب می‌آیند، یک اصل مهم و اساسی در استفاده پایدار از این منابع است هدف از انجام این پایان نامه، شبیه‌سازی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با استفاده از نرم افزار GMS بود همچنین نواحی گیرش برخی چاه‌های مهم منطقه توسط کد MODPATH و شبیه‌سازی کیفی روند حرکت آلودگی در آب‌های زیرزمینی این دشت ناشی از وجود لندفیل فرضی با استفاده از کد MT3DMS در شرایط مختلف انجام گرفت.

در نهایت در قسمت کمی مدلی به دست آمد که قادر است با دریافت ورودی‌ها به صورت میانگین سالانه، وضعیت سطح آب زیرزمینی دشت، به همراه جهت جریان و سرعت آن را تا حد قابل قبولی پیش بینی کند در قسمت کیفی نیز جهت حرکت و غلظت آلودگی برای مکان و زمان‌های مختلف به دست آمد نتایج نشان داد که برای دو سلول مشخص، با دو برابر شدن نرخ نفوذ آلودگی به آب زیرزمینی، غلظت آلودگی در سلول شماره یک دو برابر و در سلول شماره دو بیش از دو برابر می‌شود همچنین اگر غلظت اولیه ماده آلاینده در لندفیل دو برابر شود غلظت در سلول شماره یک و دو نیز دو برابر می‌شوند.

 

فصل اول: مقدمه

۱-۱- پیشگفتار

۱-۲- اهمیت موضوع

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۴- نوآوری پایان نامه

۱-۵- ساختار پایان نامه

 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و مدل‌های شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی

۲-۱- تعریف مدل آب زیرزمینی

۲-۲- انواع مدل‌‌ها

۲-۲-۱- مدل­‌های فیزیکی

۲-۲-۲- مدل‌‌های آنالوگ

۲-۲-۳- مدل­‌های ریاضی

۲-۲-۳-۱- مدل­‌های تجربی

۲-۲-۳-۲- مدل­‌های احتمالاتی

۲-۲-۳-۳- مدل‌‌های علت ومعلولی

۲-۳- نرم افزارهای مدل‌سازی جریان و پخش و انتقال آلودگی در آب‌های زیرزمینی

۲-۳-۱- MODFLOW

۲-۳-۲- Visual MODFLOW

۲-۳-۳- MIKE SHE

۲-۳-۴- FEFLOW

۲-۳-۵- CTRAN/W

۲-۳-۶- MT3D

۲-۳-۷- MODPATH

۲-۳-۸- Groundwater Modeling System; GMS

۲-۳-۸-۱- Map Module

۲-۳-۸-۲- TIN Module

۲-۳-۸-۳- ۲D Scatter Point Module

۲-۳-۸-۴- Solid Module

۲-۳-۸-۵- ۳D Scatter Point Module

۲-۳-۸-۶- Modflow

۲-۴- مبانی فیزیکی و معادلات حاکم بر جریان آب زیرزمینی

۲-۴-۱- قانون دارسی

۲-۴-۲- معادله پیوستگی

۲-۴-۳- حل معادلات حاکم بر جریان در آب‌های زیرزمینی

۲-۴-۳-۱- روش عناصر محدود

۲-۴-۳-۲- روش تفاضلات محدود

۲-۵- آلودگی آب‌های زیرزمینی

۲-۵-۱- منابع آلودگی آب‌های زیرزمینی

۲-۵-۲- حرکت آلودگی در آبهای زیرزمینی

۲-۵-۲-۱- حرکت همراه با جریان

۲-۵-۲-۲- انتشار هیدرودینامیکی

۲-۵-۲-۳- تأخیر

۲-۵-۲-۴- واکنش شیمیایی

 فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۳-۱- مروری بر مطالعات گذشته‌‌

 فصل چهارم: روش تحقیق

۴-۱- محدوده مطالعاتی

۴-۱-۱- هواشناسی

۴-۱-۲- ایستگاه‌های هواشناسی

۴-۱-۳- دما

۴-۱-۴- باران

۴-۱-۵- تبخیر

۴-۲- زمین‌شناسی منطقه

۴-۳- مراحل ساخت و آماده سازی مدل منطقه مورد مطالعه

۴-۳-۱- مدل مورد استفاده در این مطالعه

۴-۳-۲- تهیه مدل مفهومی

۴-۳-۳- شبکه بندی مدل

۴-۳-۴- اعمال توپوگرافی سطح و کف آبخوان به محدوده مدل

۴-۳-۵- اعمال شرایط مرزی به محدوده مدل

۴-۳-۶- اعمال سطح آب مشاهده­ای

۴-۳-۷- هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه آبخوان

۴-۳-۸- برآورد میزان تغذیه سطحی

۴-۳-۹- ایجاد لایه اطلاعاتی مربوط به پیزومترها

۴-۴- اجرا و واسنجی مدل

۴-۵- آنالیز حساسیت

۴-۶- مدل کیفی

۴-۶-۱- تعیین ناحیه گیرش چاه‌های با اهمیت

۴-۶-۲- اثر احداث یک لندفیل فرضی

فصل پنجم: نتایج وبحث

۵-۱- نتایج واسنجی مدل در شرایط پایدار

۵-۱-۱- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر هدایت هیدرولیکی

۵-۱-۲- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر تغذیه سطحی

۵-۱-۳- توزیع سطح ایستابی و جهت جریان

۵-۱-۴- مقادیر محاسباتی و مشاهداتی سطح آب زیرزمینی

۵-۲- نتایج واسنجی مدل در شرایط ناپایدار

۵-۲-۱- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر هدایت هیدرولیکی

۵-۲-۲- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر آبدهی ویژه

۵-۲-۳- مقادیر محاسباتی و مشاهداتی سطح آب زیرزمینی

۵-۲-۴- مقادیر خطا در شرایط ناپایدار

۵-۲-۵- بیلان

۵-۳- آنالیز حساسیت

۵-۳-۱- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیکی

۵-۳-۲- حساسیت مدل نسبت به پارامتر آبدهی ویژه

۵-۳-۳- حساسیت مدل نسبت به پارامتر تغذیه سطحی

۵-۴- صحت سنجی

۵-۵- نتایج مدل‌سازی کیفی

۵-۵-۱- تعیین ناحیه‌ گیرش چاه‌های حائز اهمیت

۵-۵-۱-۱- نتایج بررسی چند چاه

۵-۵-۲- نتایج شبیه‌سازی لندفیل فرضی

۵-۵-۲-۱- مکان‌یابی حرکت ذرات شیرابه در آب زیرزمینی

۵-۵-۲-۲- روند پخش و انتقال آلودگی

 فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۶-۲- نتیجه گیری

۶-۳- پیشنهادات

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.