کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا


در حال بارگذاری
۸ بهمن ۱۳۹۶
Doc
187KB
62
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

که علیرغم تلاش مسئولین لجستگی در بهینه سازی این قسمت آنطور که انتظار می رفت این کارخانه ها نتوانسته اند به نحو شایسته ای در پشتیبانی لجستکی یگانهای نهاجا و همسو با سایر یگانهای پشتیبانی کننده حرکت نمایند. لذا موضوع انتخابی این تحقیق وضعیت کارخانجات موجود در نهاجا میباشد و در این رابطه تعیین عوامل مؤثر در کاهش کارآئی کارخانجات موجود در نهاجا مورد مطالعه قرار گرفته است و بر این اساس عواملی چون تجهیزات موجود، ساختار سازمانی، وضعیت ایمنی و وضعیت آموزش فعلی کارکنان بعنوان متغیرهای مستقل انتخاب و کاهش کارآئی کارخانجات بعنوان متغیر تابع (وابسته) درنظر گرفته شدند. فرضیه های مورد مطالعه در این تحقیق به شرح زیر می باشد.

 • میزان آموزشهای ارائه شده به کارکنان کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات کارخانجات موثر است.
 • میزان تجهیزات واگذاری به کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات مؤثر است.
 • میزان ایمنی اعمال شده در سطح کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات موثر است.
 • میزان آگاهی مدیران کارخانجات در بالارفتن کارآئی کارخانجات فراتر است.
 • ساختاری سازمانی کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات موثر است.

اهداف تعیین شده در این تحقیق به شرح زیر میباشد.

 • تعیین میزان بار دفتر آموزش ارائه شده به کارکنان کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات.
 • تعیین میزان تاثیر تجهیزات واگذار شده به کارخانجات در بالا رفتن کارآئی آنها
 • تعیین میزان تاثیر آگاهی مدیران کارخانجات در کارآئی کارخانجات
 • تعیین میزان ساختار سازمانی کارخانجات در کارآئی آنها
 • تعیین میزان تاثیر ایمنی کارخانجات در اجرای کارآئی کارخانجات نهاجا

برااس متغیرها و فضیه های معرفی شده پرسشنامه ای به تعداد ۱۱ سؤال ۵ گزینه ای تنظیم و بین ۳۰ نفر از مسئولین و متخصصین دست اندر کار کارخانجات نهاجا توزیع گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات که با استفاده از جداول، نمودار، میانگین، انحراف معیار و آزمون (مجذور خی دو) انجام شد مشخص گردید که متغیرهای ذکر شده در کارآئی کارخانجات  تاثیر دارند و فرضیه ها تدوین شده مورد تایید قرار گرفتند و از طرفی آزمون (مجذور خی دو) نشان داد که یک رابطه معنی داری از نظر آماری بین تفاوت فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار در هر یک از پاسخهای سئوالات پرسشنامه وجود دارد که بر این اساس نتایج حاصله به شرح زیر می باشد.

با تجزیه و تحلیل سئوالات نشان می دهد که میزان لاموزش ارائه شده به کارکنان در حد خیلی کم و تا حدودی وضعیت در سیستم آموزش وجود دارد و هم چنین در مورد میزان تجهیزات واگذاری مشخص گردید که ۷/۶۶ درصد معتقد هستند که تجیزات واگذاری در حد کم و تا حدودی میباشد که نشاندهنده ضعف در فراهم نمودن تجهیزات در کارخانجات ذوب آهن میباشد و هم چنین ۳/۷۷% معتقد هستند که تجهیزات کارخانجات قالب سازی در حد کم و تا حدودی که اینهم نشاندهنده ضعف در میزان تجهیزات موجود در این کارخانه می باشد.

و ۷/۷۶ درصد معتقد بودند که ایمنی کارخانجات در حد کم و تا حدودی میباشد که نشاندهنده صنعت های ایمنی کارخانجات ذوب فلزلت نهاجا می باشد. و ۳/۷۳ درصد متقد بودند که ایمنی کارخانجات قالب سازی و تراشکاری در حد کم و تا حدودی میباشد مه فقدان ایمنی کافی را در تین بخش نشان می دهد.

و ۴/۸۳ درصد معتقد بودند که وضعیت آموزشی کارخانه ذوب فلزات در حد کم و خیلی کم میباشد و هم چنین ۹۰% معتقد بودند که آموزش در کارخانه تراشکاری و قالب سازی در حد کم و خیلی کم میباشد که نشاندهنده ضعف آموزشی در این کارخانجات می باشد.

و ۳/۸۳ درصد معتقد بودند که نحوه مدیریت و توان مدیران در حد کم و خیلی کم میباشد (ث) که نشان از ضعف مدیریت در این کارخانجات میرود.

و پیشنهادات در مورد برطرف کردن نارسائیها در این تحقیق ارائه گردید که در فصل پنجم به آنها اشاره گردیده است.

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.