مدل سازی سازه های هیدرولیکی در کانالهای انتقال آب به کمک نرم افزار HEC-RAS مطالعه موردی: کانال انتقال آب مغان


در حال بارگذاری
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
3.49MB
159
218 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در این تحقیق از مدل HEC-RAS جهت مدل سازی سازه های هیدرولیکی در کانال انتقال آب مغان واقع در استان اردبیل، شهرستان پارس آباد، شمالغرب ایران استفاده شده است . این نرم افزار توسط مرکز مهندسی ارتش آمریکا به عنوان سیستم تجزیه و تحلیل هیدرولیکی ارایه شده است. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات هیدرولیکی و سازه ای ناشی از تغییرات مقطع کانال های خاکی به بتنی می باشد.

در بررسی رژیم هیدرولیکی کانال های انتقال آب با داشتن سطح مقطع و سرعت جریان سایر مولفه های جریان نیز قابل حصول بوده و تجزیه و تحلیل پروفیل سطح آب امکان پذیر است. یکی از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار برروی پروفیل سطح آب جنس بستر کانال و سازه های هیدرولیکی کانال های خاکی و بتنی متوالی همزمان با سازه های هیدرولیکی می باشدمحاسبات هیدرولیکی بصورت دستی امکان پذیر نبوده و یا مستلزم صرف ساعت ها وقت و هزینه است.

بر اساس بازدیدهای میدانی وتجربیات قبلی ضرایب زبری برای مقاطع خاکی ومقاطعی که دارای نیزاروعلفزار می باشد ودارای مقاطع بتنی است تخمین زده شد و واسنجی این ضرایب درمحل انجام گرفت. سازه های هیدرولیکی مسیرکانال از قبیل سازه های کنترل سطح آب، سازه های کنترل جریان و پل ها در مدل، شبیه سازی گردید.این تحقیق نشان می دهد که درکانال های خاکی و بتنی متوالی ضرایب زبری ازپارامترهای تأثیرگذار برپروفیل سطح آب می باشد و باعث افت هیدرولیکی جریان می گردد.همچنین سازه های هیدرولیکی متوالی در مسیر کانال خاکی- بتنی پروفیل سطح آب جدیدی را ایجاد می کند.

۱- فصل اول

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مساله اساسی تحقیق

۱-۳- فرضیه‌ها

۱-۴- اهداف مشخص تحقیق

۱-۵- روش شناسی تحقیق

۱-۶- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی

۱-۷-محاسبه نیمروخ طولی درکانال های باشیب

۱-۸- مطالب پایا ن نامه

۲- فصل دوم ۱۰ ۲-۱- مقدمه

۲-۲- شبیه سازی جریان آب با استفاده از مدل ریاضی یک بعدی

۲-۳- شبیه سازی جریان در کانالها با استفاده از نرم افزار

۲-۴- نرم افزارهای کامپیوتری شبیه‌سازی هیدرولیک جریان

۲-۵- پروژه­های انجام شده با مدل HEC-RAS

۲-۶ – منابع داخل

۲-۷ – منابع خارج

۳- فصل سوم

۳-۱- کانالهای باز ومشخصات هندسی مقاطع آنها

۳-۱-۱- مقدمه

۳-۱-۲- تقسیم بندی کانال‌های باز

۳-۱-۳-   انواع مقطع کانالها

۳-۱-۴- مشخصات هندسی مقاطع کانالهای باز

۳-۱-۵- نامگذاری مختلف کانالهای مصنوعی

۳-۱-۶- طبقه بندی وتشخیص انواع جریان در کانالهای باز

۳-۱-۷- معادله انرژی

۳-۱-۸- انرژی مخصوص

۳-۱-۹-شکل گیری جریان متغیر تدریجی

۳-۱-۱۰-تئوری جریان های متغیر تدریجی

۳-۱-۱۱- طبقه بندی نیمرخهای سطح آب

۳-۱-۱۲- تقسیم بندی کلی از روشهای معمول در محاسبات نیمرخ های سطح آب

۳-۲-  مدل ریاضی وفیزیکی در مطالعات هیدرولیکی

– مقدمه

۳-۲-۱- روندشبیه سازی جریان در رودخانه با استفاده از مدل ریاضی یک بعدی

۳-۲-۲- شبیه سازی جریان در روخانه با استفاده از نرم افزار

۳-۲-۳- نرم افزار  HEC-RAS

۳-۲-۴- مدل کامپیوتری HEC-RAS

۳-۲-۵- روش محاسبه پروفیل سطح آب در مدل هیدرولیکی HEC-RAS

۳-۲-۶- مراحل محاسبات پروفیل سطح

۳-۳-مؤلفه های تحلیل هیدرولیکی در مدل HEC-RAS

۳-۴- مراحل ایجاد یک مدل هیدرولیکی با نرم‌افزار HEC-RAS

۳-۴-۱- شروع یک پروژه با نرم افزار HEC-RAS

۳-۴-۲- وارد کردن داده های هندسی

۳-۴-۳-  وارد کردن داده های جریان و شرایط مرزی

۳-۴-۴-  انجام محاسبات هیدرولیکی

۳-۴-۵-  مشاهده و چاپ نتایج

۳-۵- مشخصات سد وشبکه آبیاری وزهکشی مغان

۳-۵-۱- سد انحراف میل و مغان

۳-۵-۲- کانال‌های اصلی و درجه یک،( کانال A)

۳-۵-۳- کانال‌های درجه ۲ و سایر تاسیسات آبیاری

۳-۵-۴- ایستگاه‌‌های پمپاژ

۳-۵-۵- اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری مغان

۳-۶- وضغیت موجود شبکه آبیاری وزهکشی مغان وتاسیسات وابسته

۳-۶-۱- منطقه آبیاری

۳-۶-۲- کانال اصلی (کانال A( منطقه آبیاری پارس اباد

۳-۷- اراضی تحت پوشش منطقه بیله سوار

۴- فصل چهارم

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تدوین مدل شبیه سازی

۴-۳- شبیه سازی کانال خاکی بدون در نظر گرفتن سازه ها

۴-۳-۱- انتقال اطلاعات تولید شده در محیط GISبه نرم افزار HEC-RAS

۴-۴- ویرایش وتکمیل اطلاعات کانال بیله سوار در محیط HEC-RAS

۴-۴-۱- شبیه سازی تاسیسات هیدرولیک

۴-۴-۲- ورودی داده ها وشرایط مرزی جریان یکنواخت

۴-۵-۱- مقاطع عرضی

۴-۵-۲- وضع موجود

۴-۵-۳- مقایسه وضع موجود وطراحی

۴-۵-۴- پروفیل سطح جریان

۴-۵-۵- سرعت جریان

فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری   

۵-۱- بحث ونتیجه گیری

۵ – ۲- پیشنهادات

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.