مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست


در حال بارگذاری
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
5MB
277
281 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

حوضه آبریز بشار در جنوب غربی ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد در منطقه­ای کوهستانی واقع شده است. رودخانه بشار که آبراه خروجی این حوضه می­باشد، یکی از سرشاخه­های اصلی رودخانه کارون بزرگ
می­باشد که به علت بالا بودن میزان بارندگی، سالانه سیلاب­های فراوانی در حوضه پدید می­آید. با توجه به واقع شدن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بالادست حوضه بشار و سدها، تاسیسات و اراضی کشاورزی زیادی در پایین دست این حوضه، تعیین سیلاب حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق جهت شبیه سازی فرآیند بارش- ­رواناب، ابتدا با به­کارگیری الحاقیه‌ArcHydro ، HEC-GeoHMS و نقشه DEM  منطقه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، مرز زیرحوضه‌ها و شبکه ‌آبراهه­ها و سایر خصوصیات فیزبوگرافی حوضه استخراج گردید. در ادامه آمار ایستگاه­های هیدرومتری و باران­سنجی موجود در منطقه جمع آوری و به همراه نتایج حاصل از فیزیوگرافی حوضه به نرم افزار HEC-HMS منتقل گردید. سپس جهت
شبیه سازی هیدروگراف سیلاب حوضه در دو شرایط رطوبتی خشک و مرطوب از مدل­های هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر استفاده گردید و برای روندیابی رودخانه­های حوضه روش ماسکینگام انتخاب شد. از میان بیش از ۴۰ واقعه بارش- رواناب ثبت شده، ۸ واقعه انتخاب گردید که ۴ تای آن­ها در حالت خشک و ۴ تای دیگر در حالت مرطوب می­باشند. سپس پارامترهای مدل بر اساس ۶ هیدروگراف مشاهده­ای سیل مورد واسنجی و بر اساس ۲ هیدروگراف مشاهده­ای دیگر ارزیابی شد. و پارامترهای بهینه مدل هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر برای حوضه آبریز مورد اشاره استخراج گردید. در آخر حداکثر دبی سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف برای زیرحوضه‌های مختلف حوضه‌ بدست آمد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از حداکثر دبی پیک زیر حوضه‌ها و مساحت آن‌ها، به ازای دوره بازگشت‌های مختلف، رابطه‌ دبی- مساحت برای هر کدام از زیر حوضه‌­ها استخراج گردید.

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهداف و ضرورت‌­های انجام پژوهش

۱-۴- فرضیات تحقیق

۱-۵- ساختار پایان نامه

۱-۶- تعریف واژه‌­ها

فصل دوم: پیش زمینه و سابقه پژوهش

۲-۱- مقدمه

۲-۲- انواع مدل­های شبیه­ساز

۲-۲-۱- مدل­های یکپارچه در مقابل مدل­های توزیعی

۲-۲-۲- مدل­های تک واقعه­ای در مقابل مدل­های فرآیند پیوسته

۲-۳- معیارهای انتخاب مدل

۲-۴- مدل­های پرکاربرد و سوابق کاربرد مدل­ها در مطالعات  PMF

۲-۵- سابقه پژوهش

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱- مقدمه

۳-۲- منطقه مورد مطالعه

۳-۳-وضعیت هواشناسی و اقلیمی حوضه مورد مطالعه

۳-۳-۱- شبکه ایستگاه­های باران­سنجی

۳-۳-۲- کنترل داده­های بارش

۳-۳-۳- تخمین بارندگی در سطح حوضه

۳-۳-۳-۱- روش چند ضلعی­های­تیسن                   

۳-۳-۴- فراوانی وقوع

۳-۴- ایستگاه­های هیدرومتری

۳-۴-۱- ایستگاه بشار- قلات

۳-۴-۲- ایستگاه یاسوج

۳-۴-۳- ایستگاه مهریان

۳-۴-۴-  ایستگاه شاه مختار

۳-۴-۵- کنترل داده­های هیدرومتری

۳-۵- انتخاب رویدادهای مورد مطالعه

۳-۶- تهیه نقشه­های اولیه با استفاده از سیستم GIS

۳-۶-۱- تهیه نقشه DEM منطقه

۳-۶-۲- تهیه نقشه شبکه آبراهه­های منطقه

۳-۷- مشخصات حوضه

۳-۷-۱- ترسیم مرز  زیرحوضه­ها

۳-۷-۲- مساحت حوضه

۳-۷-۳- محیط حوضه

۳-۷-۴- طول آبراهه اصلی

۳-۷-۵- شکل حوضه

۳-۷-۶- ارتفاع حوضه و توزیع ارتفاعات

۳-۷-۶-۱- منحنی‌ هیپسومتریک                              

۳-۷-۶-۲- ارتفاع میانه

۳-۷-۶-۳- ارتفاع متوسط

۳-۷-۷- پروفیل طولی رودخانه

۳-۷-۸- شیب حوضه

۳-۷-۸-۱-شیب آبراهه اصلی    

۳-۷-۸-۲- استخراج شیب حوضه با استفاده از GIS  

۳-۸- حجم رواناب

۳-۸-۱- تلفات اولیه (Ia)

۳-۸-۲- گروه هیدرولوژیکی خاک­ها

۳-۸-۳- چگونگی وضعیت سطحی و استفاده از زمین

۳-۸-۴- رطوبت اولیه خاک

۳-۸-۵- نقش هیدرولوژیکی مجموعه خاک و پوشش آن

۳-۸-۶- برآورد رواناب (جریان مستقیم)

۳-۸-۷- کاربرد روش SCS

۳-۹- زمان تمرکز

۳-۹-۱- روش پیشنهادی سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS)

۳-۹-۲- معادله کرپیچ

۳-۹-۳- معادله برانس بای- ویلیامز

۳-۹-۴- معادله کالیفرنیا

۳-۱۰- جداسازی دبی پایه

۳-۱۱- روش­های برآورد سیلاب

۳-۱۱-۱- روش­های تجربی مبتنی بر سطح حوضه

۳-۱۱-۱-۱- روش کریگر                                     

۳-۱۱-۱-۲- رابطه دیکن                                       

۳-۱۱-۱-۳- روش فولر                                         

۳-۱۱-۲- روش­های هیدروگراف واحد

۳-۱۱-۲-۱- هیدروگراف واحد  SCS

۳-۱۱-۲-۲- هیدروگراف واحد اشنایدر        

۳-۱۱-۲-۳- هیدروگراف واحد لحظه­ای کلارک         

۳-۱۲- روندیابی سیلاب در شبکه رودخانه­ها

۳-۱۲-۱- روش ماسکینگام

۳-۱۲-۲- روش تاخیر

۳-۱۳- آنالیز فرکانس سیلابهای حداکثر یک­روزه

۳-۱۴- اولویت­بندی زیرحوضه­ها از لحاظ سیل­خیزی

۳-۱۵- تشریح مدل  HEC-HMS

۳-۱۵-۱- ساختار اصلی مدل

۳-۱۵-۱-۱- بخش شبیه سازی اجزای حوضه                       

۳-۱۵-۱-۲- بخش تجزیه و تحلیل داده­های هواشناسی        ­      

۳-۱۵-۱-۳- تشریح بخش مشخصه­های کنترلی                           

۳-۱۵-۱-۴- تشریح بخش برآورد پارامترها و بهینه سازی           

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- مقدمه

۴-۲- نتایج واسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی خشک

۴-۲-۱- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۳/۱۲/۶۵

۴-۲-۲- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۶/۱۰/۷۶

۴-۳- اعتبارسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی خشک

۴-۳-۱- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در رویداد ۲۷/۱۲/۷۶

۴-۴- انتخاب بهترین مدل جهت شبیه سازی بارش-رواناب در شرایط رطوبتی خشک

۴-۵- نتایج واسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی مرطوب

۴-۵-۱- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۰/۰۹/۷۳

۴-۵-۲- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۷/۱۲/۷۴

۴-۵-۳- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۶/۰۱/۷۶

۴-۶- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی مرطوب

۴-۶-۱- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در رویداد ۲۳/۱۲/۷۴

۴-۷- انتخاب بهترین مدل جهت شبیه سازی بارش- رواناب در شرایط رطوبتی مرطوب

۴-۸- نتایج تحلیل فراوانی بارش حداکثر روزانه

۴-۹- شبیه سازی دبی حداکثر سیلاب

۴-۱۰- نتایج محاسبه حداکثر سیلاب روزانه به روش­های تجربی مبتنی بر سطح حوضه

۴-۱۱- روابط منطقه­ای بارش- رواناب

۴-۱۲- نتایج اولویت­ بندی زیرحوضه­ها از لحاظ سیل­خیزی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتیجه­ گیری

۵-۳- پیشنهادها

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.