مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای دیامتیک‌ فرازیده به منظور تعیین هندسه‌ی بهینه


در حال بارگذاری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
9.53MB
140
275 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

با پیشرفت علوم و تکنولوژی، نوآوری‌های بسیاری در زمینه‌ی مهندسی سازه و بهینه‌سازی آنها رخ نموده است که نمونه‌ای از آن سازه‌های فضاکار می‌باشد. در مقایسه‌ی با سایر سیستم‌های سازه‌ای، سازه‌ی فضاکار دارای چندین مزیت اساسی است که با توجه به زلزله خیز بودن کشور ایران، سبکی و صلبیت بالای این سازه‌ها بیش از هر چیز چشم‌گیر می‌باشد. از انواع سازه‌های فضاکار می‌توان به شبکه‌های تخت، چلیک‌ها و انواع گنبدها اشاره نمود.

همچنین در حالت پیشرفته می‌توان فرم‌های تکمیل یافته‌ی سازه‌های فضاکار را بر اساس سازه‌های اولیه ایجاد کرد. بدین مفهوم که علاوه بر تکنیک‌های ساده برای تولید انواع تاشه‌های سازه‌های فضاکار تکنیک‌های دیگری نیز با اهداف مختلف تاشه‌پردازی وجود دارند که کاربرد‌یترین این تکنیک‌ها تحت توابعی چون فرازش تعریف می‌شوند. این توابع در حقیقت با ایجاد تغییراتی در مدل‌های ابتدایی، اهداف طراحی که مهمترین آنها در خصوص سازه‌های فضاکار کاهش هزینه‌ها و عملکرد مطلوب می‌باشد را برآورده می‌کنند. در این تحقیق گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک با اعمال فرازش در چهار گروه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که هر یک از فرم‌های سازه‌های فضاکار تحت کنش‌های مختلف که از انواع آن می‌توان به کنش‌های دینامیکی مانند زلزله و کنش‌های استاتیکی مانند وزن و  برف اشاره کرد، رفتار خاصی دارند و لذا  هر یک از آنها نیازمند رفتارشناسی خاص خود با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد می‌باشند. در این بین فرم‌های تکمیل یافته‌ی سازه‌های فضاکار مانند گنبدهای فرازیده به دلیل تاشه‌پردازی خاص خود از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. در این تحقیق از تابع تکمیلی فرازش چلیکی که بهترین تطبیق را با گنبدهای دیامتیک دارد استفاده شده است و مراحل تاشه‌پردازی گنبدها با استفاده از نرم افزار FORMIAN و تحلیل و طراحی آنها با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 و بر اساس آنالیز استاتیکی خطی و همچنین آنالیز غیر خطی تاریخچه‌ی زمانی انجام شده است.

رفتارگنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک تحت کنش‌های فوق‌الذکر با بررسی نسبت‌های خیز به دهانه‌ در گنبدهای پایه و همچنین بررسی ابعاد هندسی فرازش ایجاد شده مورد مطالعه قرار گرفته و نسبت‌های هندسی و ابعادی از فرازش که منجر به کمترین وزن در گنبدها می شوند، برای گروه‌های مختلف محاسبه شده است. بطور کلی نتایج نشان می‌دهد که اعمال فرازش مناسب در گنبد دیامتیک می‌تواند منجر به بهبود عملکرد سازه شود.

 

فصل اول : کلیات

۱-۱. مقدمه

۱-۲. معرفی سازه‌های فضاکار

۱-۳. انواع سازه‌های فضاکار

۱-۳-۱. سازه‌ی فضاکار تخت یک لایه

۱-۳-۲. سازه‌ی فضاکار تخت دو لایه

۱-۳-۳. سازه‌ی فضاکار چلیک

۱-۳-۴. سازه‌ی فضاکار گنبد

۱-۴. اتصالات در گنبدها

۱-۵. اهداف و گستره

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

فصل سوم : تاشه‌پردازی گنبد‌های تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته

۳-۱. مدل‌سازی و تاشه‌پردازی گنبدها

۳-۱-۱. کلیات

۳-۱-۲. تعریف تاشه‌پردازی

۳-۱-۳. یکانه، تژ، لاد و فرمکس

۳-۱-۴. توابع فرمکسی

۳-۱-۵ . برماره‌ی گنبدها

۳-۲. تاشه‌پردازی گنبد دیامتیک

۳-۲-۱. کلیات

۳-۲-۲. برماره‌ی دیامتیک

۳-۲-۳. توابع استفاده شده در تاشه‌پردازی گنبد دیامتیک

۳-۲-۴. بافتار ولایه‌بندی گنبدهای دیامتیک

۳-۳‌. فرازش و بهینه‌سازی در سازه‌های فضاکار

۳-۳-۱‌. کلیات

۳-۳-۲. تعریف فرازش

۳-۳-۳. تاشه‌پردازی فرازش

۳-۳-۴. توابع استفاده شده در تاشه‌پردازی گنبد دیامتیک فرازش‌یافته

 فصل چهارم : مدل‌سازی و معرفی گنبدهای مورد مطالعه

۴-۲‌. گروه ۱ : گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک ساده با نسبت‌های مختلف خیز به دهانه

۴-۳. گروه ۲ : گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته با نسبت‌های مختلف هندسی در گنبد پایه

۴-۴. گروه ۳ : گنبدهای دیامتیک تک لایه‌ی فرازش‌یافته با خیز ثابت و دهانه‌ی متغییر در فرازش چلیکی

۴-۵ . گروه ۴ : گنبدهای دیامتیک تک لایه‌ی فرازش‌یافته با دهانه‌ی ثابت و خیز متغییر در فرازش چلیکی

۴-۶‌. مقاطع استفاده شده در گنبدها

فصل پنجم : بهینه‌یابی گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته تحت بارگذاری ثقلی

۵-۱. بارگذاری ثقلی

۵-۱-۱. کلیات

۵-۱-۲. بارهای مرده

۵-۱-۳. بارهای ناشی از برف و عوامل مؤثر بر آن

۵-۲. بارگذاری ثقلی در گنبدهای دیامتیک تک لایه‌ی فرازش‌یافته

۵-۲-۱. بارهای مرده

۵-۲-۲. بارهای ناشی از برف

۵-۳. بارگذاری حرارتی

۵-۴. ترکیبات بارگذاری در آنالیز و طراحی گنبدها تحت بارهای ثقلی

۵-۵. تحلیل و طراحی گنبدها تحت بارهای ثقلی

۵-۵-۱. روش آنالیز و فرضیات

۵-۵-۲. بررسی رفتار وزنی گنبدها در گروه‌های تعریف شده

۵- ۶ . نتیجه‌گیری   

فصل ششم: بررسی رفتار لرزه‌ای گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته

۶-۱-۱. کلیات

۶-۱-۲. آنالیز غیر خطی تاریخچه‌ی زمانی

۶-۱-۳. مشخصات مفصل‌های پلاستیک

۶-۲. پارامترهای انتخاب شتاب نگاشت

۶-۲-۱. مشخصات زمین‌شناسی، تکتونیکی و لرزه‎ای اصفهان

۶-۲-۲. انتخاب شتاب ‌نگاشت

۶-۲-۳. مقیاس کردن شتاب ‌نگاشت‎ها

۶-۳. بررسی زمان تناوب و شکل مدی گنبدها

۶-۳-۲.گنبدهای گروه ۱

۶-۳-۲.گنبدهای گروه ۲

۶-۳-۳.گنبدهای گروه ۳

۶-۳-۴.گنبدهای گروه

۶-۴. مد مؤثر   ۶۵

۶-۴-۱. گنبدهای گروه ۱

۶-۴-۲. گنبدهای گروه ۲

۶-۴-۳. گنبدهای گروه ۳

۶-۴-۴. گنبدهای گروه ۴

۶-۵. ناپایداری در گنبدها

۶-۵-۱. بررسی ناپایداری در سازه‌های فضاکار به روش الاستیک و الاستوپلاستیک

۶-۵-۲. تغییرمکان‌های جانبی گنبدها

۶-‌۶. بررسی رفتار وزنی گنبدها

۶-۷. نتیجه‌گیری

فصل هفتم : بررسی رفتار گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته تحت بارباد

۷-۱.کلیات

۷-۲. تعاریف

۷-۳. روش‌های محاسبه‌ی بارهای باد

۷-۴. تعیین فشار باد

۷-۴-۱. فشار متناظر با سرعت مبنا، q

۷-۴-۲. ضریب بادگیری، Ce

۷-۴-۳. ضریب تندباد، Cg

۷-۴-۴. ضریب فشار بیرونی، Cp

۷-۵. فشار خالص ناشی از باد

۷-۶. نیروی ناشی از باد بر اجزای گنبد

۷-۷. بارگذاری گنبدهای مورد مطالعه

۷-۷-۱. گنبدهای گروه ۱ (گنبدهای بدون فرازش)

۷-۷-۲. گنبدهای گروه ۲ و۳ و۴ (گنبدهای فرازش‌یافته)

۷-۸. بررسی رفتار وزنی گنبدها تحت بارگذاری باد

۷-۹. نتیجه‌گیری

فصل هشتم : نتیجه‌گیری

۸-۱. کلیات

۸-۲. نتایج

۸-۳. پیشنهادات

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.