مطالعه جامع بر عملکرد لرزه‌ای پل‌های پیش ساخته پس کشیده مسلح به انواع میراگرها تحت زلزله‌های نزدیک گسل


در حال بارگذاری
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
8.32MB
120
221 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

یکی از مسائل مهم درطراحی ومقاوم سازی پل‌ها کنترل نیرو وتغییرمکان های لرزه‌ای می‌باشد این کنترل با افزایش سختی پایه‌ها، افزایش اتلاف انرژی در سازه و یا با کاهش انرژی ورودی به سازه قابل دسترس می‌باشد. راه حل دوم و سوم به دلیل ممانعت از افزایش نیروهای داخلی درسازه که منجر به شکست‌های تردویادرصورت طراحی مناسب منجر به تشکیل مفصل پلاستیک درسازه می‌شود، دارای برتری می‌باشد. همچنین پل‌ها به دلیل خصوصیات ویژه‌ای که دارند بستر مناسبی برای استفاده از سیستم‌های مستهلک کننده انرژی می‌باشند، بطوریکه می‌توان قسمت اصلی سازه یعنی عرشه را از پایه‌ها، به راحتی جدا نموده و انواع تجهیزات مستهلک کننده انرژی رادراین مکان(بین عرشه و پایه) قرارداد. امروزه تعداد زیادی از وسایل اتلاف کننده انرژی و جداسازهای لرزه‌ای در پلها به کار برده شده است که مهمترین وسایل به کاربرده شده میراگرهای ویسکوز‌، میراگر‌های سیال لزج، میراگر‌های اصطکاکی‌، میراگر‌های جرمی وانواع مختلف جداسازها می‌باشد.

آنچه در ابتدا‌ی مطالعه مطرح شده است تاثیر میرایی بر رفتار سازه تحت بار‌های دینامیکی بوده است، همانطور که بیان شده است هم از لحاظ تئوریک و هم از لحاظ عملی و آزمایشگاهی تاثیر میراگر‌ها بر رفتار دینامیکی سازه‌ها قابل بررسی می‌باشد. سپس انواع میرایی و میراگرهای متنوعی مورد بررسی قرار گرفتند، در این بین نمونه‌هایی از میراگر‌ها که کاربرد گسترده در امر پل سازی از آنها می‌شود به منظور ادامه‌ی مطالعه انتخاب شدند. از طرفی مسئله‌ی فاصله‌ی سازه از چشمه‌ی لرزه زا بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

در زلزله‌های رخ داده در گذشته به اثبات رسیده است که مسئله‌ی فاصله‌ی سازه از چشمه‌ی لرزان بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند از پارامتر‌های اساسی مطالعه باشد.در ادامه‌ی مطالعه نحوه‌ی مدلسازی پل‌های بتنی پیش ساخته و پس کشیده و انواع میراگر‌ها در نرم افزار sap2000مورد بررسی قرار گرفت در نهایت مدل پل به صورت سه دهانه‌، که به طول ۸۰متر می‌باشد نیز در نظر گرفته شد. از دیگر مشخصات پل‌، حد اکثر عمق عرشه بتنی در روی تکیه گاه‌ها برابر ۴ متر می‌باشد.

که این ضخامت به صورت سهمی در طول پل متغیر است وحداقل در وسط به ۱.۵ متر می‌رسد. پهنای عرشه بتنی ۱۱ متر و پهنای عبور گاه پل ۸.۵ متر می‌باشد. سیستم عرشه بصورت مقطع بتنی جعبه‌ای با شاهتیر‌های پس کشیده می‌باشد. به منظور بررسی اثر میراگر‌های مختلف تحت چند شتابنگاشت سازه مدل و تحلیل شد و در این بین با توجه به نمودارهای ترسیم شده که نمودار‌های تاریخچه زمانی عرشه‌ی پل با توجه به انواع میراگر‌ها می‌بودند نیز تاثیر انواع میراگر مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به منظور بررسی اثرات فاصله از مرکز چشمه‌ی لرزه زا چند شتاب نگاشت ثبت شده در حوزه‌ی نزدیک گسل و چند شتاب نگاشت حوزه‌ی دور از گسل نیز به سازه‌ی پل اعمال شده و تغییرات جابجایی حداکثر نسبت به تغییرات شتاب طیفی نیز ترسیم شد و در نتیجه‌ی نمودار‌های مذبور پی برده شد که انهدام و یا توقف بهره برداری تحت زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک می‌تواند در شتاب‌های بیشینه‌ی زمین نسبتا کمتر نسبت به زلزله‌های حوزه‌ی دور نیز رخ دهد.

فصل اول « کلیات »

۱-۱. مقدمه

۱-۲. سوابق مربوط به پیشینه نظری و عملی

۱-۳. سوالات تحقیق

۱-۴. ضرورت انجام تحقیق:

۱-۵. اهداف تحقیق

۱-۶. روش انجام تحقیق

۱-۷. ساختار رساله

 

فصل دوم « ادبیات، اصول و مبانی موضوع »

۲-۱. مقدمه

۲-۲. عملکرد لرزه‌ای پل‌ها در زلزله‌های گذشته

۲-۲-۱. جابجایی‌های لرزه ای

۲-۲-۲. زوال دهانه پل‌ها ناشی از نشیمنگاه ناکافی در درزهای جابجایی

۲-۲-۳. بزرگنمایی جابجایی ناشی از اثرات خاک

۲-۲-۴. برخورد بین قاب‌های پل

۲-۲-۵. فرونشست کوله ها

۲-۲-۶. زوال ستون ها

۲-۲-۶-۱. زوال ناشی از عدم شکل پذیری و مقاومت خمشی

۲-۲-۶-۱-۱. مقاومت خمشی ناکافی

۲-۲-۶-۱-۲. مقاومت خمشی غیر قابل اعتماد ستون ها

۲-۲-۶-۱-۳. شکل پذیری خمشی ناکافی

۲-۲-۶-۱-۴. قطع نادرست میلگرد‌های ستون

۲-۲-۶-۲. زوال برشی ستون

۲-۲-۷. زوال اتصالات

۲-۲-۸. زوال پی ها

۲-۳. کاربرد میراگر‌ها در کاهش پاسخ لرزه‌ای پل ها

۲-۴. رفتار دینامیکی یک سیستم یک درجه آزادی

۲-۴-۱. ارتعاش آزاد

۲-۴-۲. ارتعاش اجباری

۲-۵. میرایی

۲-۵-۱. میـرایی لزج

۲-۵-۲. میـرایی کولمب

۲-۵-۳. میـرایی ناشی از مجذور سرعت

۲-۵-۴. میـرایی ماده

۲-۵-۵. میرایی مواد ویسکوالاستیک

۲-۶. سیستم‌های کنترل

۲-۶-۱. سیستم کنترل غیر فعال

۲-۶-۲. سیستم‌های کنترل فعال

۲-۶-۳. سیستم کنترل نیمه فعال

۲-۶-۴. سیستم‌های کنترل دوگانه

۲-۷. انواع میراگر

۲-۷-۱. میراگر‌های اصطکاکی:

۲-۷-۲. میراگر‌های فلزی (تسلیمی)

۲-۷-۳. میراگرهای آلیاژی

۲-۷-۴. میراگر‌های ویسکوز

۲-۷-۵. میراگر‌های جرمی

۲-۷-۶. میراگرهای مایع لزج

۲-۷-۷. میراگر جرم هماهنگ شده

۲-۸. جداساز‌های لرزه ای

۲-۹. جمع بندی

فصل سوم « روش تحقیق »

۳-۱. مقدمه

۳-۲. روش اجزای محدود

۳-۳. روش تحقیق

۳-۳-۱. مدلسازی یک پل خاص بدون میراگر

۳-۳-۲. مدلسازی پل مرحله‌ی قبل با استفاده از میراگر

۳-۳-۳. بررسی اثرات حوزه‌ی نزدیک گسل:

۳-۴. جمع بندی

فصل چهارم « تفسیر داده‌ها و نتایج »

۴-۱. مقدمه

۴-۲. مدلسازی پل‌های پیش ساخته پس کشیده در نرم افزار sap2000

۴-۲-۱. نیروهای موثر در رفتار پل

۴-۲-۱-۱. آئین نامه بارگذاری پل‌های راه آشتو(HS20)

۴-۲-۱-۲. بارگذاری پیشنهادی آیین نامه‌ی ایران

۴-۲-۲. مشخصات مدل

۴-۲-۳. معرفی خط مرجع

۴-۲-۴. معرفی مقطع عرشه

۴-۲-۵. معرفی اطلاعات مربوط به پایه‌های کناری

۴-۲-۶. معرفی اطلاعات مربوط به پایه‌های میانی

۴-۲-۷. معرفی مقطع متغیر شاهتیر جعبه ای

۴-۲-۸. معرفی پس کشیدگی شاهتیر‌ها و دال

۴-۲-۹. معرفی تحلیل بارگذاری متحرک

۴-۲-۱۰. تحلیل مدل و مشاهده نتایج خروجی

۴-۲-۱۱. بررسی استفاده از تجهیزات مستهلک کننده انرژی در رفتار لرزه‌ای پل ها

۴-۲-۱۱-۱. شرح تجهیزات مستهلک کننده انرژی

۴-۲-۱۱-۱-۱. میراگر فلزی جاری شوند ه

۴-۲-۱۱-۱-۲. میراگر ویسکوز

۴-۲-۱۱-۱-۳. جداساز‌های سربی – لاستیکی

۴-۲-۱۱-۲. مشخصات زلزله ورودی

۴-۲-۱۱-۳. ارزیابی آسیب پذیری

۴-۲-۱۱-۴. نتایج حاصل از افزودن میراگر فلزی جاری شونده

۴-۲-۱۱-۵. نتایج حاصل از میراگر ویسکوز

۴-۲-۱۱-۶. نتایج حاصل از افزودن جداساز‌های سربی – لاستیکی

۴-۲-۱۱-۷. بررسی اثرات فاصله از ساختگاه

۴-۲-۱۱-۷-۱. مشخصات زمین لرزه نزدیک گسل

۴-۲-۱۱-۷-۲. مرور نتایج مربوط به اثرات زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک و دور از گسل بر روی مدل پل پیش ساخته و پس

کشیده

۴-۳. جمع بندی

فصل پنجم « نتیجه گیری و پیشنهادات »

۵-۱. مقدمه

۵-۲. جمع بندی و نتیجه گیری

۵-۳. نتیجه گیری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.