مطالعه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه‌ای (محاسبه PGA) در شهرک صنعتی شهرکرد


در حال بارگذاری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
16.2MB
254
579 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

شهرک صنعتی شهرکرد واقع در فاصله ۳ کیلومتری شهر شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. که با وسعت ۴۷۵ هکتاری، وسیع‌ترین و در حال حاضر با استقرار ۲۵۵ واحد صنعتی در حال بهره برداری و همچنین اشتغال بالغ بر ۵۴۰۰ نفر یکی از بزرگترین و مهم‌ترین شهرک‌های صنعتی استان می‌باشد. دراین مطالعه مجموعه‌ای از داده‌های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از قرن نهم میلادی تابه حال بکارگرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع ۲۰۰ کیلومتری شهرک صنعتی شهرکرد مدل شده اند.

برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی باتوجه به کمبود داده‌های مناسب لرزه خیزی ودقت کم اطلاعات موجود و نیزعدم قطعیت در بزرگ در زمان‌های مختلف از روش (۲۰۰۰)kijko  استفاده شده است. بررسی زمینلرزه‌های رویداده درگستره طرح،  نشان دهنده سطح بالای لرزه‌خیزی می‌باشد و در دوره‌های تاریخی و قرن بیستم رخداد زمین لرزه‌هایی با بزرگای پیرامون ۶ و حتی بیشتر امری عادی جلوه می‌کند.

وجود گسلهای بزرگ و اصلی و در عین حال فعال در گسترۀ طرح نیز حاکی از فعالیت لرزه‌ای منطقه می‌باشد. ارزیابی احتمالی خطر زلزله نیز برای شبکه‌ی ۷*۸ شامل کل شهرک صنعتی شهرکرد و با انتخاب روابط کاهندگی مناسب و استفاده از نرم افزار seisrisk III  برای چهار سطح خطر مختلف انجام شده و نتایج این ارزیابی به وسیله نقشه ماکزیمم شتاب حرکتی زمین(PGA) تهیه گردیده است.

فصل اول « معرفی استان و شهرک صنعتی شهرکرد »

۱-۱- معرفی استان

۱-۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری

۱-۱-۱-۱- ارتفاعات استان

۱-۱-۱-۲- منابع آب

۱-۱-۱-۳- ساختار جمعیتی

۱-۱-۱-۴- وضعیت اقتصادی

۱-۱-۱-۵- درآمد و هزینه

۱-۱-۲- وضعیت صنعتی استان

۱-۲- معرفی شهرک صنعتی شهرکرد

۱-۲-۱- شهرک صنعتی شهرکرد

۱-۲-۲- بررسی واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شهرکرد

۱-۲-۳- برآورد کمی وکیفی فاضلاب صنایع

۱-۲-۳-۱- فاضلاب بهداشتی

۱-۲-۳-۲- میزان فاضلاب بهداشتی

۱-۲-۳-۳- مشخصات فاضلاب بهداشتی

۱-۲-۳-۲- فاضلاب صنعتی

۱-۲-۴- جمعیت مستقر در شهرک صنعتی

۱-۲-۵- موقعیت اقلیمی وجغرافیایی محل استقرار شهرک صنعتی شهرکرد

۱-۳- زمین شناسی عمومی

۱-۳-۱- زمین شناسی استان چهارمحال وبختیاری

۱-۳-۲- زمین شناسی منطقه

فصل دوم « لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت گستره شهرک صنعتی شهرکرد »

۲-۱- پیشگفتار

۲-۲- امواج زلزله

۲-۲-۱- ضریب ارتجاعی G مدول

۲-۳- انواع امواج زلزله

۲-۳-۱- امواج درونی یا پیکری

۲-۳-۱-۱- امواج طولی(P)

۲-۳-۱-۲- امواج برشی(S)

۲-۳-۲- امواج سطحی

۲-۳-۲-۱- موج لاو (love)

۲-۳-۲-۲- موج رایلی( LR)

۲-۴- تعیین کانون زلزله

۲-۵- شدت زلزله   ۴۵

۲-۶- خطوط هم لرز

۲-۷- بزرگی زلزله

۲-۸- انرژی آزاد شده

۲-۹- رابطه شدت و بزرگی

۲-۱۰- تعریف گسل

۲-۱۱- مشخصات گسل

۲-۱۱-۱- راستای گسل

۲-۱۱-۲- شیب گسل

۲-۱۱-۳- انواع گسل

۲-۱۱-۳-۱- گسلهای امتداد لغز

۲-۱۱-۳-۲- گسلهای شیب لغز

۲-۱۲- برآورد خطر زمین لرزه

۲-۱۳- برآورد خطر زمین لرزه به روش تجربی – آماری

۲-۱۴- برآورد خطر زمین لرزه به روش قطعی

۲-۱۶- تخمین بیشینه زمین لرزه

۲-۱۷- رابطه تضعیف جنبش زمین

۲-۱۸- برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی

۲-۱۹- زمین ریخت و زمین ساخت استان چهارمحال و بختیاری

۱-۲-۱۹- زمین ساخت

۲-۲۱- واحد ساختاری زاگرس

۲-۲۲- عناصر ساختاری : گسل‌های منطقه مورد مطالعه

۲-۲۲-۱- گسل دنا

۱-۲۲-۲- ابرگسل زاگرس

۲-۲۲-۳- گسل رانده سولقان

۲-۲۲-۴- گسل ناغان

۲-۲۲-۶- گسل جونقان

۲-۲۲-۷- گسل کوه سوخته

۲-۲۲-۸- گسل کوه حمزه علی

۲-۲۲-۹- گسل کوه شاپور

۲-۲۲-۱۰- گسل گندمان

۲-۲۲-۱۱- گسل شیر مرد

۲-۲۲-۱۲- گسل امتداد لغز ده منصوری

۲-۲۲-۱۳- گسل بیژگرد

۲-۲۲-۱۴- گسل امتداد لغز دار مه

۲-۲۲-۱۵- گسل امتداد لغز گرد بیشه

۲-۲۲-۱۶- گسل وستگان

۲-۲۲-۱۷- گسل سیاه سرد

۲-۲۲-۱۸- راندگی گره

۲-۲۲-۱۹- راندگی بازفت

۲-۲۲-۲۰- گسل اردل

۲-۲۲-۲۱- سیستم گسل‌های هفت چشمه –گندم کار

۲-۲۲-۲۲- گسل زرد کوه

۲-۲۲-۲۳- راندگی کرمان

۲-۲۲-۲۴- راندگی مسن

۲-۲۲-۲۵- گسل محمد آباد

۲-۲۲-۲۶- گسل کوهرنگ

۲-۲۲-۲۷- گسل چرو

۲-۲۲-۲۸- گسل سکوته

۲-۲۲-۲۹- گسل کردان

۲-۲۲-۳۰- گسل چغاخور

۲-۲۲-۳۱- گسل ونک

۲-۲۲-۳۲- راندگی قلعه قدم

۲-۲۲-۳۳- گسل رخ جنوبی

۲-۲-۳۴- گسل دوپلان

۲-۲۲-۳۵- گسل رخ شمالی

۲-۲۲-۳۶- گسل سودجان –هفشجان

۲-۲۲-۳۷- گسل گازولک

۲-۲۳- بررسی فعالیت تکتونیکی گسلهای منطقه

۲-۲۴- نتیجه گیری

۲-۲۵- لرزه خیزی استان چهارمحال و بختیاری

۲-۲۵-۱- زمین لرزه‌های تاریخی

۲-۲۵-۲- بررسی و ارزیابی زمین لرزه‌های تاریخی

۲-۲۵-۱- زمین لرزه‌های سده بیستم

۲-۲۶- گسل‌های لرزه زا

۲-۲۶-۱- بزرگای پیشینه گسلهای فعال در گستره مورد مطالعه

۲-۲۶-۲- پهنای گسیختگی زیر سطحی

۲-۲۷- تابع بیشینه بزرگای زمین لرزه و طول گسیختگی گسل

۲-۲۷-۱- رابطه بزرگای Ms وmb

۲-۲۷-۲- رابطه بزرگای Ml , Ms

۲-۲۸- برآورد بیشینه بزرگای منتسب به گسلهای موجود در گستره طرح

۲-۲۹- تخمینی از ژرفای کانونی زمین لرزه‌ها

۲-۳۰- برآورد پارامترهای لرزه خیزی در گستره مورد مطالعه

۲-۳۱- حذف پیشلرزه‌ها و پس لرزه‌ها از فهرست زمین لرزه ها

۲-۳۲- حذف پیش لرزه‌ها و پس لرزه‌ها به روش دستی

۲-۳۳- حذف پیش لرزه‌ها و پس لرزه‌ها به روش پنجره‌های زمانی و مکانی

۲-۳۴- برآورد پارامترهای لرزه خیزی بر اساس رابطه گوتنبرگ- ریشتر

۲-۳۴-۱- تابع توزیع گوتنبرگ – ریشتر

۲-۳۵- برآورد دوره بازگشت زمینلرزه‌های منطقه

۲-۳۵-۱- روش گوتنبرگ- ریشتر

۲-۳۵-۲- برآورد دوره بازگشت زمینلرزه به روش برازش مقادیر نهایی

۲-۳۶- تخمین بیشینه بزرگای زمین لرزه

۲-۳۷- برآورد دوره بازگشت زمین لرزه براساس روش تخمین بیشینه محتمل

۲-۳۸- ویژگیهای لرزه خیزی گستره طرح

۲-۳۹- تکمیل ژرفای کانونی زمین لرزه ها

فصل سوم « روابط کاهندگی و پارامترهای جنبش نیرومند زمین »

۳-۱- مقدمه

۳-۲-۲- برآورد پارامترهای جنبشی نیرومند زمین

۳-۲-۱- روابط کاهندگی

۳-۲-۲- پارامترهای موثردرکاهندگی

۳-۲-۳- گسترش هندسی وجذب

۳-۲-۴- انواع روابط کاهندگی

۳-۲-۵- انتخاب رابطه کاهندگی

۳-۲-۶- روابط کاهندگی تجربی

۳-۳- نوع خاک ساختگاه

۳-۳-۱- تاثیر شرایط خاک محلی در تحلیل خطر زمین لرزه ای

فصل چهارم « تحلیل خطر زلزله به روش قطعی »

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تحلیل قطعی خطر زلزله (‌deterministic seismic hazard analysis)

۴-۳- روش قطعی در ارزیابی خطر زمین لرزه در شهرک صنعتی شهرکرد

۴-۴- شناسایی و تعیین سرچشمه‌های لرزه زا

۴-۵- برآورد توان لرزه زایی گسل‌های بنیادی در گستره ساختگاه

فصل پنجم « تحلیل خطر احتمالی مولفه افقی زلزله »

۵-۱- مقدمه

۵-۲- رابطه کاهندگی

الف – خصوصیات چشمه، بزرگا، نوع گسلش و فاصله از چشمه لرزه زا

۵-۲-۱- انتخاب رابطه کاهندگی

۵-۳- طیفهای طرح بر اساس زلزله مبنای طرح و بزرگترین زلزله احتمالی

۵-۴- طیف طراحی زمین لرزه ای

۵-۵- طیف طرح استاندارد

۵-۸- نقشه‌های خطر زلزله ای

۵-۹- طیف خطر یکسان

۵-۱۰- نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

۵-۱۱- نتایج و پیشنهادها این مطالعه

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.