مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در پل‌ها در مقابل بارهای زلزله وارد بر یک پل دو دهانه بتنی


در حال بارگذاری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
23.2MB
277
397 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

پلها به عنوان عناصر کلیدی مسیرهای ارتباطی و بزرگراهها درون شهری و برون شهری تلقی میشوند و به علت ظرافت ساختار سیستم‌های سازه‌ای و اجرای پر هزینه آنها هستند نسبت به سایر عناصر راه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند در طراحی پلها، دهانه‌های کوتاه و متوسط بتن آرمه و فولادی براساس آیین نامه‌های طراحی (نشریه ۳۹۵ برای طراحی پلهای فلزی و نشریه ۳۸۹برای پلهای بتن آرمه) برای عبور گاه چهار سیستم سازه‌ای (یک عنصری، دو عنصری، سه عنصری و چهار عنصری) در نظر میگیرند که این عبور گاهها با اتصالات ثابت(مفصلی) و انبساطی(غلتکی)با پایه‌های پل ارتباط برقرار می‌کنند که میتوان از ضعف بزرگ این نوع تکیه گاهاً با توجه به بارهامخصوصا” بارهای غالب زلزله نام برد که برای غلبه پیدا کردن بر این ضعف طراحی از تکیه گاه گیردار میشود برای اتصال بین عبور گاهها و پایه‌های پل استفاده نمود که در این پایان نامه یک پل دو دهانه بتن آرمه در نظر گرفت سپس برای انواع تکیه گاهها (مفصلی،غلتکی و گیردار ) برای سه سیستم سازه‌ای (یک عنصری،دو عنصری و سه عنصری) مدل نموده و بارهای قابل تحمل را مخصوصا” بارزلزله وارد نمود سپس از نتایج آن در کارهای عملی ( پلهای ارتباطی در سطح درون شهر و برون شهرها ) مورد استفاده قرار داد در آیین نامه های طراحی پلهای بتنی ایران (نشریه ۳۸۹)طراحی دو نوع تکیه گاه (مفصلی – غلتکی) دیده میشود و لازم است تکیه گاهها در مقابل واکنشهای تکیه گاهی مقاومت نموده و در ضمن هیچ گونه ممانعتی در مقابل تغییر مکانها و دورانهای طولی پل ایجاد ننماید.

زیرا هرگونه ممانعت در مقابل چرخش و تغییر مکان باعث ایجاد نیروها و لنگر های داخلی در عبور گاه و پایه پل خواهد شد که میتوان یکی از ضعفهای اینگونه تکیه گاهها دانست همچنین یکی دیگر از ضعفها که بحث اصلی این تحقیق میباشد مقابله با نیروهای فاجعه آمیز زلزله در ایران میباشد که میتوان از لغزش شاهتیرها عبور گاه در روی پایه های پل در این تکیه گاهها نام برد ضمنا” با عنایت به اینکه نیروهای زلزله در سه جهت (دو جهت افقی ویک جهت عمودی) بر سازه های احداث شده وارد میگردد و بدلیل وارد شدن این نیروها آنهم در سه جهت برپلهای بتن آرمه با تکیه گاههای اشاره شده را ضعف بزرگی بر عملکرد لرزه ای اینگونه پلها دانست لذا برخود واجب دانستیم سیستمهای مختلف انتقال بار مخصوصا” بارهای لرزه ای در پلهای بتن آرمه را مدل نماییم سپس بتوان از نتایج استخراج شده در جهت بهسازی لرزه ای پلها استفاده بهینه نمود انجام این تحقیق میتواند تصویر کلی از وضعیت آسبب پذیری اینگونه پلها (مفصلی- غلتکی)که در گذشته و حال در کشور احداث شده اند ارائه نماییم و احداث پلها با تکیه گاهای گیردار بدلیل عملکرد بهتر لرزه ای و اقتصادی راپیشنهاد میدهیم.

فصل اول «مطالعه انواع پلها و سیستمهای انتقال‌بار در آنها »

۱-۱ مقدمه

۱-۲ تاریخچه پل

۱-۲-۱ تعریف پل

۱-۲-۲ پل و نخستین نمونه‌های آن

۱-۲-۳ قدیمی ترین پل جهان در دزفول

۱-۲-۴- طبقه بندی پلها

۱-۲-۵- انواع پلها

۱-۳-  عبورگاه

۱-۳-۱-مقدمه

۱-۴-  فرم های سازه ای

۱-۴-۱- عبورگاه‌های تیری

۱-۴-۲- عبورگاه‌های شبکه‌ای

۱-۴-۳- عبورگاه‌های صفحه‌ای یا دال

۱-۴-۴- عبورگاه‌های دال و تیر

۱-۴-۵- عبورگاه‌های مجوف (توخالی)

۱-۵ تحلیل تیرهای ممتد

۱-۵-۱- مقدمه

۱-۵-۲- انواع سازه ها

۱-۶- عبور‌گاه‌های صفحه‌ای – تحلیل شبکه

۱-۶-۱- مقدمه

۱-۶-۲- انواع سازه ها

۱-۷- عبورگاه‌های دال و تیر – تحلیل شبکه

۱-۷-۱- مقدمه

۱-۷-۲- انواع سازه ها

۱-۷-۳- عملکرد سازه ای

۱-۸- عبور‌گاه‌های مجوف، تحلیل شبکه «انعطاف پذیر برشی»

۱-۸-۱- مقدمه

۱-۸-۲- انواع سازه‌ای

۱-۸-۳- حصیری شبکه

۱-۸-۴- فرمهای عملکرد سازه ای

۱-۸-۴-۱- خمش طولی

۱-۹- عبور‌گاه‌های پل کلید پرشی

۱-۹-۱- مقدمه

۱-۹-۲- عملکرد سازه‌ای

فصل دوم «گردآوری تحقیقات در مورد اثر زلزله در پلها »

۲-۱- مقدمه

۲-۲- بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله و انعطاف‌پذیری پی در آسیب‌پذیری پل‌های بتنی

۲-۳- بررسی اثر طول نشیمنگاهها در طراحی لرزه‌ای پلها:

۲-۴- طراحی و مقاوم سازی پلها:

۲-۵- معرفی مدل پل

۲-۶- شرح تجهیزات مستهلک کننده انرژی

۲-۷- مشخصات زلزله‌های ورودی

۲-۸- ارزیابی آسیب پذیری

۲-۹- نتایج حاصل از افزودن میراگر فلزی جاری شونده:

۲-۱۰- نتایج حاصل از افزودن میراگر ویسکوز:

۲-۱۱- نتایج حاصل از افزودن جداساز سربی- لاستیکی

۲-۱۲- جمع بندی و نتیجه گیری کلی

۲-۱۳- مقایسه عملکرد نئوپرن با جداگر لرزه ای LRB

۲-۱۴-انواع خرابیها

فصل سوم «بررسی بارگذاری ترافیکی و لرزه‌ای پلها»

۳-۱ آیین نامه ایران

۳-۱-۱ بارگذاری پلها

۳-۱-۱-۱ مقدمه

۳-۱-۱-۲ بارگذاری پلها بر اساس ضوابط آیین نامه‌ی ایران

۳-۱-۲- اثرات ضربه (ضریب بار)

۳-۱-۳- اثر ترمز

۳-۱-۴- نیروی گریز از مرکز

۳-۱-۵- بارهای پیاده رو

۳-۱-۶- بار باد

۳-۱-۷- نیروهای ناشی از حرارت

۳-۱-۸- نیروی ناشی از جریان آب بر پایه ها

۳-۲- بارگذاری زلزله‌ی پلها براساس آیین نامه‌ی ایران (آیین نامه‌ی پلهای شوسه و راه آهن در برابر زلزله

۳-۳ – روش تحلیل استاتیکی معادل براساس آیین نامه‌ی زلزله‌ی پلهای ایران

۳-۴ آیین نامه بارگذاری ایران و فرانسه

۳-۴-۱- آیین نامه بارگذاری ایران

۳-۴-۲- بارگذاری

۳-۵ مسائل متفرقه طراحی

۳-۵-۱- عرض خط عبور

۳-۵-۲- نیروی ترمز

۳-۵-۳- بارگذاری پیاده رو

۳-۵-۴- بارهای وارد بر جان پناه یا نرده پل

۳-۵-۴- نیروی باد

۳-۵-۵- نیروهای حاصل از زمین لرزه

۳-۵-۶- نیروهای گریز از مرکز

۳-۵-۷- نیروهای برخورد

۳-۵-۸- رانش خاک ها

۳-۵-۹- نیروهای حاصل از انبساط و انقباض حرارت

۳-۶- ترکیب‌های بارگذاری و تنش‌ها و خستگیهای مجاز محاسباتی در پلهای جاده

۳-۶-۱- ترکیب‌های بارگذاری

۳-۶-۲- تنشهای مجاز

۳-۷- مقایسه بارگذاری آیین نامه ایران و آشو

۳-۸ پایه‌های کناری وزنه‌ای و دیوار برگشت از بتون مسلح

۳-۸-۱- محاسبه پایه وزنه‌ای کناری و دیوار برگشت از بتن مسلح

۳-۹- پایه‌های کناری از بتن مسلح و دیوار برگشت از بتن مسلح

۳-۱۰- پایه کناری نامرئی

۳-۱۱- پایه‌های کناری به وسیله شمع کوبی

فصل چهارم « مدل سازی یک پل دو دهانه با سیستمهای مختلف انتقال بار در نرم افزار مناسب( ۲۰۰۰ SAP ) »

۴-۱ معرفی مدل پل

۴-۲فرضیات

۴-۲-۱مدل طراحی شد

۴-۲-۲بارگذاری صورت پذیرفته

۴-۲-۳موارد در نظر گرفته شده و صرفنظر شده برای بارگذاری و دیگر موارد در این مدل

۴-۳مدل سازی

۴-۳-۱نوع برنامه

۴-۳-۲موارد اعمال شده در مدل

۴-۴مدل های طراحی شده

فصل پنجم «مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در مقابل بارهای زلزله بر یک پل دو دهانه بتنی »

۵-۱مقدمه

۵-۲ مقایسات

۵-۳ فرضیات

۵-۴ارائه و بررسی مدل های طراحی شده در محیط SAPبا تکیه گاه گیردار و نتیجه گیری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.